Quy định 03/QyĐ-VKSTC

Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 về tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nội dung toàn văn Quy định 03/QyĐ-VKSTC 2019 tổ chức hội nghị hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QyĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kim sát nhân dân (VKSND) năm 2014;

t đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao; Viện trưng VKSND tối cao ban hành Quy định v t chc hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chnh

Quy định này quy định về thẩm quyền, trình tự, thtục, điều kiện tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao,

2. Đối tượng áp dụng của Quy định này bao gồm các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia các hội nghị, hội thảo sau đây:

Hội ngh, hội thảo do VKSND tối cao tổ chức;

Hội ngh, hội thảo do VKSND tối cao phối hợp tổ chc;

Hội nghị, hội thảo do VKSND tối cao tổ chúc có s tham gia hoặc tài trợ quốc tế;

Hội nghị, hội thảo do các đơn vị thuộc VKSND tối cao tổ chức.

Điều 2. Cụm từ sử dụng

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

1. Hội nghị là cuộc họp bàn những vấn đề cụ thể đ đánh giá quá trình công tác của cơ quan, đơn vị trong một thời đim nhất định và bàn phương hướng trong thời gian tới; thể hiện tính hành chính, kết thúc hội nghị có ban hành kết luận.

2. Hội thảo là cuộc họp của cơ quan, đơn vị được tổ chức để thảo luận, đưa ra ý kiến tranh luận về một hay nhiều vn đề cụ thể; thể hiện tính tự nguyện và không có kết luận.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Bảo đảm thống nhất công tác quản lý các hoạt động đăng ký, phê duyệt và tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao.

2. Đảo đảm chất lượng, hiệu qu, chống lãng phí.

3. Tuân thủ quy định của Nhà nước và VKSND tối cao.

4. Khuyến khích việc tăng cường tchức các hội nghị, hội thảo bằng hình thức trc tuyến.

Điều 4. Thẩm quyền tổ chức hội nghị, hội tho

Viện trưởng VKSND tối cao (hoặc các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND ti cao được Viện trưng VKSND tối cao phân công) quyết định tchức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao trên cơ sở đề xuất của các đơn vị.

Điều 5. Quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo

1. Viện trưng VKSND tối cao thống nhất việc quản lý, tổ chức, hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao và phân công cho các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách thực hiện.

2. Thủ trưng đơn vị thuộc VKSND tối cao tiến hành hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, thành phần, nội dung đã được phê duyệt (việc cử công chức tham dự một shội nghị hội thảo đi bằng phương tiện máy bay phải thật sự cn thiết, tránh lãng phí); thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật và các quy định trong việc thông tin tuyên truyền.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

Điều 6. Đăng ký tổ chức

1. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, căn cnhiệm vụ hằng năm lập danh sách chi tiết về từng hội nghị, hội thảo; phối hợp với: Văn phòng, Vụ 14, Cục 2, Cục 3 VKSND tối cao để xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác chuẩn bị. Đăng ký tổ chức cần làm rõ một số nội dung sau:

a) Mục đích, yêu cầu;

b) Lĩnh vực, nội dung tổ chức;

c) Đơn vị chtrì và phối hợp thực hiện;

d) Thành phần và slượng đại biểu;

đ) Hình thức, địa đim tổ chức (trực tiếp, trực tuyến);

e) Dự kiến thời gian thực hiện;

g) Xây dựng tài liệu và hình thức phát tài liệu;

h) Phân công trách nhiệm tổ chức;

i) Nguồn kinh phí;

k) Thông báo các cơ quan báo chí, truyền hình (nếu có);

l) Các công việc khác (nếu có).

2. Thời gian các đơn vị đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo trước ngày 30/11 hằng năm. Dự kiến thực hiện từ 01 đến 03 tháng trước khi diễn ra hội nghị, hội thảo.

3. Đối với các hội nghị, hội thảo có sự tham gia, tài trợ Quốc tế, có thể đăng ký sớm hoặc muộn hơn so với thời đim 30/11 hằng năm.

Điều 7. Xây dựng kế hoạch

1. Văn phòng có nhiệm vụ rà soát việc lập danh sách hội nghị, hội thảo do các đơn vị thuộc VKSND tối cao đăng ký tchức, đối chiếu với Kế hoạch của năm trưc bảo đảm không trùng lặp. Đồng thời, xây dựng dự tho Kế hoạch chung, sau đố gửi ly ý kiến các đơn vị thuộc VKSND tối cao và lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách các khối trước khi trình Viện trưng VKSND tối cao ký ban hành.

2. Sau khi ly ý kiến các đơn vị thuộc VKSND tối cao và lãnh đạo VKSND ti cao phụ trách các khi, Văn phòng tng hợp ý kiến hoàn thiện Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo ca VKSND tối cao, trình xin ý kiến Viện trưởng VKSND tối cao để ban hành.

Điu 8. Triển khai thực hiện Kế hoạch

1. Ngay sau khi Kế hoạch tổ chc hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao được ban hành, Thủ trưng đơn vị chủ trì tchức có trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban t chc, các tiểu ban của hội ngh, hội thảo và phân công nhiệm vụ tng thành vn.

2. Công tác chuẩn bị tchức hội nghị, hội thảo, tập huấn đối với đơn vị chủ trì:

a) Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng Kế hoạch cụ thvề tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình t chc hội ngh, hi thảo;

b) Trước ngày diễn ra hội nghị, hội thảo 10 ngày đơn vị ch trì có tờ trình (kèm theo Kế hoạch, Dự thảo chương trình), trình Viện trưởng VKSND tối cao (có ý kiến của Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách kèm theo) phê duyệt trước khi tiến hành hội ngh, hội thảo;

c) Đăng ký với Văn phòng dự kiến thời gian, địa điểm, hình thc tổ chức hội ngh, hội thảo;

d) Chuẩn bị các phiếu đánh giá báo cáo, tham luận tại hội nghị, hội tho; cử thư ký hội nghị, hội thảo;

đ) Chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu hội nghị, hội thảo;

e) Nhận báo cáo, tham luận của đơn v và cá nhân (nếu không đạt yêu cầu, đề nghị chỉnh sửa hoặc từ chi sử dụng tại hội nghị, hội thảo);

g) Tổng hợp và phân loại tài liệu; sắp xếp, biên tập, chỉnh lỗi, hoàn thiện, bảo mật, phát hành, thu hồi (nếu có) tài liệu hội nghị, hội thảo (phát trước ít nht 01 ngày đến các đại biu);

h) Trường hợp tài liệu đưa lên Trang tin điện tử VKSND tối cao, các đơn vị phi gửi về Văn phòng (Phòng Trang tin điện tử) ít nhất trước 03 ngày diễn ra hội nghị, hội thảo để đăng tải tài liệu;

i) Gi bản mềm nhng tài liệu trình chiếu (nếu có) tại hội nghị, hội thảo đến Cục 2 ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra hội nghị, hội tho;

k) Trước 05 ngày diễn ra hội nghị, hội thảo phải phối hợp với Văn phòng, Cục 2, Cục 3 đthực hiện công tác chuẩn bị như: dự trù kinh phí; ban hành công văn triệu tập; hệ thống đường truyền, các đơn vị, điểm cầu tham luận;

l) Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, hội thảo đơn vị chủ trì phải báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao kết quả tchức hội nghị, hội thảo;

m) Đối với hội nghị phải thông báo kết luận chđạo hội nghị bng văn bản đến các đơn vị liên quan;

n) Đi với hội nghị, hội thảo tổ chức ngoài Trụ sVKSND tối cao, đơn vị chủ trì phối hợp vi Văn phòng, Cục 2 lựa chọn địa điểm, quy mô, hình thức tổ chức (trực tiếp, trực tuyến, phương tiện đi lại,...) để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm việc tổ chức hội nghị, hội thảo.

3. Các đơn vị phi hp có trách nhiệm:

a) Cung cấp đủ tài liệu, danh sách đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo cho đơn vị chủ trì;

b) Phi hp kiểm tra về nội dung của hội nghị, hội thảo bảo đảm đúng quy định của VKSND tối cao;

c) Thực hiện công việc khác bảo đm việc tổ chức hội nghị, hội thảo theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.

4. Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm:

a) Thực hiện dự trù kinh phí tchức hội nghị, hội thảo trình lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt; lựa chọn địa điểm, hình thức tổ chức bảo đảm cht lượng và tiết kiệm; thực hiện đúng các quy định hiện hành về chtiêu, thanh quyết toán tài chính;

b) Xây dựng và ban hành văn bản triệu tập hội nghị, hội thảo; giấy mời đại biểu dự hội nghị, hội thảo; phối hợp đơn vị chủ trì đón tiếp đại biểu;

c) Thực hiện việc gửi tài liệu vào hộp thư điện tcủa cơ quan, đơn v, đăng tải lên Trang tin điện tử VKSND ti cao; ch đóng quyển ti liệu khi có chđạo của lãnh đạo VKSND tối cao hoặc Chánh Văn phòng VKSND tối cao;

d) Chuẩn bị hội trường, maket, bin tên, sp xếp chở ngồi; dẫn chương trình (đối với các hội nghị, hội thảo có Viện trưởng VKSND tối cao tham dự);

d) Bố trí nơi ăn, ngh, phương tiện đưa đón đại biểu dự hội nghị, hội thảo theo công văn triệu tập;

e) Phối hợp vi VKSND cấp tỉnh nơi tổ chức hội nghị, hội tho liên hệ thuê địa điểm tổ chức và b trí nơi ăn, nghcủa đại biểu, bố trí phương tiện đưa đón (nếu có);

g) Biên tập, viết bài tuyên truyền trên Trang tin điện tử VKSND tối cao;

h) Phi hp các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, an toàn cho hội nghị, hội tho;

i) Chuẩn bcác công tác khác bảo đảm việc tổ chức hội nghị, hội thảo.

5. Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự có trách nhiệm chun bcác điều kiện cần thiết về nghi lễ bảo đảm cho việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế mà VKSND tối cao tổ chc.

6. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ động phối hợp với Văn phòng bảo đảm kinh phí tổ chc hội nghị, hội thảo (trừ các hội nghị, hội thảo có tài trợ của các cơ quan, tổ chức quc tế)

7. Cục Thng kê tội phạm và Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ động phối hợp với Văn phòng và đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo bảo đảm chất lượng đường truyền phục vụ các hội nghị, hội thảo bằng hình thức trc tuyến.

8. Tạp chí kiểm sát, Bảo vệ pháp luật có trách nhiệm quay phim, chụp ảnh, biên tập, đăng tải, tuyên truyền về hội nghị, hội thảo theo quy định.

Điều 9. Các điều kin bo đm thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm bảo đm kinh phí cho việc tổ chức hội ngh, hội thảo; phối hợp hoàn tất thủ tục thanh toán các mục chi cho hội nghị, hội thảo.

2. Đối với các hội thảo có sự tài trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế, Văn phòng phối hp vi đơn vị chủ trì thực hiện việc bảo đảm kinh phí.

Điều 10. Tng kết tổ chức hội nghị, hội thảo

1. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm, phối hp với Văn phòng định kỳ, báo cáo, tổng kết việc tổ chc hội nghị, hội thảo.

2. Văn phòng có trách nhiệm tng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao việc tchức hội nghị, hội thảo hằng năm; tham mưu, đề xuất các hình thức để bảo đm việc t chc hội nghị, hội thảo được cht lượng và hiệu quả.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưng các đơn vị thuộc VKSND tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình t chc thực hiện đúng quy định này.

2. Văn phòng có trách nhiệm phi hp, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc tchức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao.

3. Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tnh, VKSND cấp huyện có thể vận dụng quy định này để quản lý, t chc hội nghị, hội thảo phù hợp với cơ quan, đơn vị mình.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

2. Trong quá trình thc hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao (qua Văn phòng) để tng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao.

Việc sa đi, bổ sung Quy định này do Viện trưởng VKSND ti cao quyết đnh./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
-
Viện trưởng VKSQS trung ương;
- Thủ t
rưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện tr
ưởng VKSND cấp cao;
- Viện trư
ng VKSND cấp tnh;
- L
ưu: VT, VP.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QyĐ-VKSTC

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu03/QyĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2019
Ngày hiệu lực24/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/QyĐ-VKSTC

Lược đồ Quy định 03/QyĐ-VKSTC 2019 tổ chức hội nghị hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 03/QyĐ-VKSTC 2019 tổ chức hội nghị hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu03/QyĐ-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýLê Minh Trí
        Ngày ban hành24/10/2019
        Ngày hiệu lực24/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quy định 03/QyĐ-VKSTC 2019 tổ chức hội nghị hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

             Lịch sử hiệu lực Quy định 03/QyĐ-VKSTC 2019 tổ chức hội nghị hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

             • 24/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực