Quy định 1460/TCT-TCHQ

Quy định 1460/TCT-TCHQ về quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan do Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 1460/TCT-TCHQ quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1460/TCT-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2004

 

QUY ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC THUẾ VÀ TỔNG CỤC HẢI QUAN

Về quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan

- Căn cứ quy định tại Luật Hải quan và các Luật Thuế về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế;

- Căn cứ Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế;

- Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế phối hợp công tác giữa hệ thống Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước và hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 mục I công văn số 1537/TCT-TCHQ-KBNN ngày 24/5/2004;

- Căn cứ Dự án trao đổi thông tin số 1866 TCT/THTK, ngày 21/6/2004 ký giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan;

Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan quy định:

Điều 1. Thống nhất quy định "Quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan".

Điều 2. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Tin học - Thống kê thuế, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Thống kê Hải quan và các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

 

 

TỔNG CỤC THUẾ -
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN MÃ SỐ THUẾ CỦA ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU GIỮA TỔNG CỤC THUẾ VÀ TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo quy định số 1460 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Thực hiện theo Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc cấp mã số thuế cho các đơn vị, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nội địa và cấp mã số xuất, nhập khẩu cho đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu, thủ tục cấp mã số xuất, nhập khẩu sẽ được kết hợp cùng với thủ tục cấp mã số thuế. Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thuế và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế cũng như Giấy chứng nhận mã số xuất, nhập khẩu.

Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan thống nhất quy định cụ thể quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan như sau:

I. NỘI DUNG VÀ TẦN SUẤT TRAO ĐỔI THÔNG TIN

A. THÔNG TIN TỪ TỔNG CỤC THUẾ:

1. Thông tin về các danh mục

- Nội dung thông tin:

. Danh mục địa bàn hành chính

. Danh mục cơ quan thuế

. Danh mục mục lục ngân sách

. Các danh mục liên quan khác: Loại hình doanh nghiệp, ngành nghề…

- Tần suất trao đổi:

. Khi bắt đầu triển khai hệ thống, Tổng cục Thuế gửi toàn bộ thông tin về các danh mục đến Tổng cục Hải quan.

. Tổng cục Thuế truyền thông tin thay đổi đến Tổng cục Hải quan ngay khi có sự thay đổi về danh mục.

2. Thông tin về mã số thuế của đối tượng có hoạt động xuất, nhập khẩu

2.1. Thông tin các đối tượng mới đăng ký mã số thuế

- Nội dung thông tin:

Toàn bộ thông tin về đăng ký thuế của các đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (theo phụ lục đính kèm).

- Tần suất trao đổi:

. Khi bắt đầu triển khai hệ thống, Tổng cục Thuế gửi toàn bộ thông tin về đăng ký thuế của các đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan.

. Hàng ngày hệ thống quản lý mã số của Tổng cục Thuế kết xuất toàn bộ thông tin của đơn vị, cá nhân mới đăng ký thuế, có hoạt động xuất, nhập khẩu gửi Tổng cục Hải quan, ngay sau khi xác nhận mã số thuế tại Tổng cục Thuế.

2.2. Thông tin thay đổi về đăng ký thuế của đối tượng nộp thuế

- Nội dung thông tin:

Tổng cục Thuế kết xuất thông tin thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế của các đối tượng nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu gửi Tổng cục Hải quan.

Thông tin thay đổi của đối tượng nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan bao gồm:

. Mã số thuế

. Trạng thái mã số thuế

. Ngày thay đổi thông tin

. Chỉ tiêu thay đổi như: Tên, địa chỉ, ngành nghề, lao động, vốn v.v…

. Giá trị thay đổi: Giá trị mới của các chỉ tiêu như Tên, địa chỉ, ngành nghề, lao động, vốn v.v…

- Tần suất trao đổi:

Tổng cục Thuế truyền ngay cho Tổng cục Hải quan khi có sự thay đổi thông tin.

2.3. Thông tin ĐTNT phát sinh thêm chỉ tiêu đăng ký mã số xuất, nhập khẩu

- Nội dung thông tin:

Đối tượng nộp thuế đang hoạt động, phát sinh thêm việc đăng ký mã số xuất, nhập khẩu, sau khi cấp thêm chứng nhận mã số xuất, nhập khẩu, Tổng cục Thuế gửi toàn bộ thông tin về tờ khai đăng ký thuế của đối tượng này cho Tổng cục Hải quan, giống như trường hợp truyền đối tượng mới phát sinh.

- Tần suất trao đổi: Tổng cục Thuế truyền ngay cho Tổng cục Hải quan khi có sự thay đổi thông tin

2.4. Danh sách các đối tượng có hoạt động xuất, nhập khẩu đăng ký đóng mã số thuế

- Nội dung thông tin:

Tổng cục Thuế gửi thông tin về đối tượng nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu đăng ký đóng mã số thuế cho Tổng cục Hải quan để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Hải quan, bao gồm:

. Mã số thuế

. Ngày đăng ký đóng mã

. Trạng thái: Được đặt ngầm định là chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Hải quan.

- Tần suất trao đổi: Truyền ngay khi có phát sinh đối tượng nộp thuế đóng mã.

2.5. Danh sách các đối tượng có hoạt động xuất, nhập khẩu đã đóng mã số thuế sau khi Tổng cục Hải quan đã xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Hải quan

- Nội dung thông tin:

Sau khi nhận được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Hải quan, Cục Thuế cập nhật vào hệ thống đăng ký thuế và thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, truyền dữ liệu đóng mã số thuế lên Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế gửi thông tin về đối tượng nộp thuế đã đóng mã số thuế cho Tổng cục Hải quan bao gồm:

. Mã số thuế

. Ngày đóng mã

. Trạng thái: Ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục đóng mã hoặc ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục đóng mã.

. Lý do chưa hoàn thành thủ tục đóng mã

- Tần suất trao đổi: truyền ngay khi có sự thay đổi thông tin

3. Thông tin cập nhật các đối tượng bị đình chỉ hoạt động xuất, nhập khẩu

Sau khi nhận danh sách các đối tượng bị đình chỉ hoạt động xuất, nhập khẩu từ Tổng cục Thuế chuyển sang, Tổng cục Thuế gửi danh sách các đối tượng bị đình chỉ hoạt động xuất, nhập khẩu cho các Cục thuế. Cục thuế nhập thông tin về đình chỉ thủ tục XNK và ĐTNT, thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký thuế cũ, in và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký thuế mới (trên đó tại chỉ tiêu Đăng ký mã số xuất, nhập khẩu, ghi rõ "KHÔNG"). Cục thuế truyền thông tin thay đổi chỉ tiêu đăng ký xuất, nhập khẩu lên Tổng cục Thuế.

- Nội dung thông tin:

Thông tin từ Tổng cục Thuế truyền sang cho Tổng cục Hải quan là thông tin thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số xuất, nhập khẩu.

- Tần suất trao đổi: truyền ngay khi có sự thay đổi thông tin

B. THÔNG TƯ TỪ TỔNG CỤC HẢI QUAN:

1. Thông tin về các danh mục

- Nội dung thông tin:

. Danh mục cơ quan Hải quan

- Tần suất trao đổi:

. Khi bắt đầu triển khai hệ thống. Tổng cục Hải quan gửi toàn bộ thông tin về danh mục cơ quan Hải quan cho Tổng cục Thuế.

. Các lần sau, truyền ngay khi có sự thay đổi thông tin.

2. Thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Hải quan

Sau khi nhận được thông tin về đối tượng nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu đăng ký đóng mã số thuế từ Tổng cục Thuế gửi sang, Tổng cục Hải quan tập hợp thông tin thực hiện nghĩa vụ Hải quan của đối tượng nộp thuế từ các cơ quan Hải quan địa phương để gửi cho Tổng cục Thuế.

- Nội dung thông tin: Thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Hải quan

Bao gồm:

. Mã số thuế  

. Tên đối tượng

. Ngày xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Hải quan

. Trạng thái: đã hoàn thành/chưa hoàn thành nghĩa vụ Hải quan

. Ghi chú: Ví dụ còn nợ thuế…

- Tần suất: Chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày Tổng cục Hải quan nhận danh sách các đối tượng đóng mã số thuế từ Tổng cục Thuế.

3. Danh sách các đối tượng đình chỉ hoạt động xuất, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan tập hợp thông tin đối tượng nộp thuế bị đình chỉ hoạt động xuất, nhập khẩu từ các cơ quan Hải quan địa phương, gửi cho Tổng cục Thuế.

- Nội dung thông tin: Danh sách các Đối tượng nộp thuế bị đình chỉ hoạt động XNK bao gồm:

. Mã số thuế

. Tên đối tượng nộp thuế

. Ngày đình chỉ hoạt động XNK

. Lý do đình chỉ

- Tần suất trao đổi: Tổng cục Hải quan gửi thông tin cho Tổng cục Thuế ngay sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan Hải quan địa phương.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Trung tâm Tin học và Thống kê Tổng cục Thuế; Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Tổng cục Hải quan làm đầu mối trao đổi thông tin giữa hai ngành.

- Trung tâm Tin học và Thống kê Tổng cục Thuế; Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh an toàn hệ thống mỗi bên, đảm bảo thông tin trao đổi được mã hoá, xác nhận, lưu trữ được lịch sử thông tin đơn vị mình gửi đi.

- Hàng tuần thực hiện đối chiếu tất cả các thông tin trao đổi giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã nêu ở trên.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết kịp thời.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU
(Đính kèm theo Quy định số 1460/TCT-TCHQ Ngày… tháng… năm 2004)

STT

Chỉ tiêu thông tin

1

Mã số đối tượng nộp thuế

2

Tên chính thức của ĐTNT

3

Tên giao dịch của ĐTNT

4

Địa chỉ giao dịch của ĐTNT

5

Mã tỉnh địa chỉ giao dịch

6

Mã quận huyện địa chỉ giao dịch

7

Số điện thoại giao dịch

8

Số FAX giao dịch

9

Email giao dịch

10

Email của ĐTNT

11

Số giấy phép kinh doanh

12

Ngày cấp giấy phép kinh doanh

13

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh

14

Trạng thái ĐTNT

15

Mã nơi đăng ký mã số đối tượng nộp thuế

16

Mã nơi thu thuế

17

Cấp

18

Chương

19

Loại

20

Khoản

21

Vốn điều lệ

22

Mã tiền tệ

23

Số lao động

24

Số tài khoản kho bạc

25

Tài khoản ngân hàng

26

Tên ngân hàng

27

Phương pháp hạch toán

28

Ngày bắt đầu năm tài chính

29

Ngày kết thúc năm tài chính

30

Mã số doanh nghiệp chủ quản

31

Tên doanh nghiệp chủ quản

32

Địa chỉ doanh nghiệp chủ quản

33

Mã tỉnh doanh nghiệp chủ quản

34

Mã quận huyện doanh nghiệp chủ quản

35

Phương pháp tính thuế GTGT

36

ĐTNT có hoạt động xuất, nhập khẩu hay không

37

ĐTNT có đơn vị thành viên không

38

ĐTNT có chi nhánh không

39

ĐTNT có kho hàng hay không

40

ĐTNT có văn phòng đại diện hay không

41

Tên Giám đốc

42

Địa chỉ giám đốc

43

Mã tỉnh địa chỉ giám đốc

44

Mã quận huyện địa chỉ giám đốc

45

Tên kế toán trưởng

46

Địa chỉ kế toán trưởng

47

Mã tỉnh kế toán trưởng

48

Mã huyện kế toán trưởng

49

Ngày nhận tờ khai

50

Ngày thay đổi thông tin

51

Các thông tin khác nếu có

52

Có nộp thuế GTGT?

53

Có nhà thầu hay không?

54

Ngành nghề kinh doanh

55

Ngày đóng cửa

56

Lý do đóng cửa

57

Ngày tái hoạt động

58

Lý do tái hoạt động

59

Ngày bắt đầu tạm đóng cửa

60

Ngày kết thúc tạm đóng cửa

61

Loại đối tượng nộp thuế

62

Lý do tạm đóng cửa

63

Kiểu ĐTNT

64

Địa chỉ nhận thông báo thuế

65

Mã tỉnh địa chỉ nhận thông báo thuế

66

Mã quận huyện địa chỉ nhận thông báo thuế

67

Địa chỉ Email nơi nhận thông báo thuế

68

Số điện thoại nơi nhận thông báo thuế

69

Số FAX nơi nhận thông báo thuế

70

Tên chủ doanh nghiệp

71

Địa chỉ chủ doanh nghiệp

72

Mã tỉnh địa chỉ chủ doanh nghiệp

73

Mã quận huyện địa chỉ chủ doanh nghiệp

74

Số quyết định thành lập

75

Ngày quyết định thành lập

76

Cơ quan quyết định thành lập

77

Mã tỉnh cũ đối với ĐTNT chuyển địa điểm

78

Mã ĐTNT cũ

79

Ngày bắt đầu hoạt động

80

Vốn pháp định

81

Vốn NSNN

82

Tỷ lệ % vốn NSNN

83

Loại tiền vốn NSNN

84

Vốn nước ngoài

85

Tỷ lệ % vốn nước ngoài

86

Loại tiền vốn nước ngoài

87

Vốn khác

88

Tỷ lệ % vốn khác

89

Loại tiền vốn khác

90

Tình trạng đăng ký

91

Khu vực kinh tế

92

Số CMT chủ doanh nghiệp

93

Ngày cấp CMT chủ doanh nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1460/TCT-TCHQ

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu1460/TCT-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2004
Ngày hiệu lực30/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1460/TCT-TCHQ

Lược đồ Quy định 1460/TCT-TCHQ quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 1460/TCT-TCHQ quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu1460/TCT-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đình Vu, Vũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành30/09/2004
        Ngày hiệu lực30/09/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 1460/TCT-TCHQ quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan

            Lịch sử hiệu lực Quy định 1460/TCT-TCHQ quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan

            • 30/09/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực