Quy định 1686/QĐ-TLĐ

Quy định 1686/QĐ-TLĐ năm 2008 về chế độ trả lương, phụ cấp đối với cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 1686/QĐ-TLĐ chế độ trả lương, phụ cấp cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1686/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Quyết định số 484/QĐ-TLĐ ngày 12/4/2007 của Tổng Liên đoàn ban hành quy chế tạm thời về một số chế độ chi tiêu nội bộ thực hiện tự chủ tài chính tại cơ quan Tổng Liên đoàn LĐVN; Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12-7-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; Quy định một số định mức chi tiêu dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài ban hành Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính,

Tổng Liên đoàn LĐVN quy định tạm thời về chế độ trả lương, phụ cấp cho cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho TLĐ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1/ Đối tượng áp dụng:

+ Cán bộ công chức ở các Ban thuộc cơ quan TLĐ (trong biên chế quĩ lương của cơ quan), được cơ quan cử (có thời hạn) sang làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại các dự án của Tổng Liên đoàn do nước ngoài tài trợ.

+ Lao động tuyển dụng theo hợp đồng, không thuộc biên chế cơ quan TLĐ làm việc trong các dự án của Tổng Liên đoàn do nước ngoài tài trợ.

2/ Phạm vi áp dụng:

Quy định này thực hiện đối với các dự án do cơ quan Tổng Liên đoàn LĐVN tiếp nhận, quản lý, sử dụng.

II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1/ Chế độ trả lương đối với cán bộ chuyên trách dự án

1.1. Nguồn chi trả từ ngân sách dự án:

a) Quyền lợi: Cán bộ được Tổng Liên đoàn cử biệt phái làm chuyên trách dự án, được hưởng tiền lương do nguồn kinh phí dự án chi trả theo hợp đồng ký kết giữa chủ sử dụng lao động với người lao động theo qui định của Pháp lệnh cán bộ công chức và Pháp luật về lao động hiện hành.

b) Nghĩa vụ:

- Cán bộ chuyên trách dự án hưởng tiền lương dự án, hàng tháng phải nộp kinh phí BHXH, BHYT (phần cá nhân phải đóng) tính trên tiền lương do cơ quan chi trả theo quy định của Pháp luật về BHXH và BHYT.

- Cán bộ chuyên trách dự án hưởng tiền lương dự án, hàng tháng nộp tỉ lệ (%) tiền lương thực nhận (sau khi trừ Thuế thu nhập cá nhân) vào Quỹ đời sống cơ quan theo mức sau:

TT

Thu nhập bình quân/tháng (Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân)

Tỷ lệ nộp Quỹ đời sống

Mức nộp quỹ đời sống

1

Dưới 5.000.000đ

0%

0, đ

2

Từ 5.000.000 đến 6.000.000đ

2%

100.000

3

Từ 6.000.000 đến 7.000.000đ

3%

180.000

4

Từ 7.000.000 đến 8.000.000đ

4%

280.000

5

Từ 8.000.000 đến 9.000.000đ

5%

400.000

6

Từ 9.000.000 đến 10.000.000đ

6%

540.000

7

Từ 10.000.000 đến 11.000.000đ

7%

700.000

8

 

 

Thu nhập từ 11.000.000đ/tháng trở lên được tính theo tương tự như bảng trên, cứ 1.000.000đ tăng thêm được tính tăng tỷ lệ nộp 1%.

1.2. Nguồn chi trả từ ngân sách công đoàn và các nguồn khác:

a) Tiền lương: Tiền lương của cán bộ được cử làm chuyên trách dự án, được thực hiện như sau:

Nếu biên chế của đơn vị có cán bộ được cử làm chuyên trách dự án còn thiếu hoặc đã được bố trí đủ, thì tiền lương của cán bộ chuyên trách dự án đang hưởng từ ngân sách công đoàn được giao cho đơn vị có cán bộ cử làm chuyên trách dự án sử dụng. Thủ trưởng đơn vị có cán bộ cử làm chuyên trách dự án Quyết định việc sử dụng số tiền này đảm bảo công khai, công bằng, chủ yếu để cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Trường hợp biên chế hiện có của đơn vị có cán bộ được cử sang làm chuyên trách dự án đã vượt chỉ tiêu biên chế cơ quan giao, thì cơ quan thu hồi tiền lương của cán bộ chuyên trách dự án do cơ quan chi trả vào ngân sách công đoàn.

b)Quyền lợi khác: Trong thời gian tham gia chuyên trách dự án, cán bộ chuyên trách dự án được Cơ quan đóng kinh phí BHXH (15%), BHYT (2%) theo nền lương hưởng tại cơ quan, xét nâng bậc lương, khen thưởng, ăn trưa, các chế độ ngày lệ, ngày tết… theo qui định của Nhà nước và cơ quan TLĐ.

1.3. Đối với cán bộ công chức ở các Ban thuộc cơ quan TLĐ tham gia kiêm nhiệm Ban quản lý điều hành dự án được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm như sau:

+ Đối với dự án có thoả thuận về mức chi trả phụ cấp từ nguồn kinh phí dự án cho cán bộ kiêm nhiệm thì thực hiện theo thoả thuận.

+ Đối với dự án không thoả thuận mức chi trả phụ cấp, nhưng có nguồn chi trả phụ cấp từ kinh phí dự án thì thực hiện chi trả theo mức sau:

- Trưởng Ban QLDA = 10% (lương chính + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung).

- Phó Ban QLDA + Kế toán = 8% (lương chính + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung).

- Thành viên Ban QLDA = 7% % (lương chính + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung).

- Thủ quỹ = 5% (lương chính + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung).

1.4. Đối với lao động theo hợp đồng: không thuộc quĩ lương trong biên chế cơ quan TLĐ, hưởng lương từ ngân sách dự án

Tiền lương và chế độ khác (BHXH, BHYT), thực hiện theo thoả thuận giữa TLĐ và bên tài trợ, Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Các Ban, đơn vị trong cơ quan TLĐ, Giám đốc các dự án do nước ngoài tài trợ cho Tổng Liên đoàn phối hợp thực hiện.

2/ Qui định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2008.

3/ Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì, đề nghị phản ánh kịp thời về TLĐ để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
- Lưu VP TLĐ

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hoà Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1686/QĐ-TLĐ

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu1686/QĐ-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2008
Ngày hiệu lực01/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1686/QĐ-TLĐ

Lược đồ Quy định 1686/QĐ-TLĐ chế độ trả lương, phụ cấp cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 1686/QĐ-TLĐ chế độ trả lương, phụ cấp cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu1686/QĐ-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Hòa Bình
        Ngày ban hành12/11/2008
        Ngày hiệu lực01/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 1686/QĐ-TLĐ chế độ trả lương, phụ cấp cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quy định 1686/QĐ-TLĐ chế độ trả lương, phụ cấp cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

            • 12/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực