Quy định 211-QĐ/TW

Quy định 211-QĐ/TW năm 2013 về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 211-QĐ/TW 2013 giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 211-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI và Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21-3-2012 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát trong Đảng;

Bộ Chính trị quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1- Quy định này quy định về mục đích, nguyên tắc, chế độ, chủ thể, nội dung, phương pháp, hình thức và xử lý kết quả giám sát; trách nhiệm và thẩm quyền của chủ thể giám sát; trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan đến đảng viên là cán bộ (gọi tắt là cán bộ) thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được giám sát.

2- Cán bộ được giám sát thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ (cả đương chức và đã nghỉ hưu).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1- Giám sát cán bộ của Đảng là việc các tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cán bộ, kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn đạo đức, lối sống.

2- Giám sát trực tiếp đối với cán bộ là việc chủ thể giám sát trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, góp ý với cán bộ thông qua thảo luận, chất vấn, đối thoại, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tại các cuộc họp, hội nghị, các cuộc làm việc với tổ chức đảng mà cán bộ là thành viên hoặc trực tiếp làm việc với cán bộ.

3- Giám sát gián tiếp đối với cán bộ là việc chủ thể giám sát không trực tiếp gặp gỡ, góp ý, trao đổi với cán bộ mà chủ yếu thông qua xem xét các văn bản, tài liệu, báo cáo, thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân để nắm tình hình có liên quan đến cán bộ.

4- Giám sát thường xuyên đối với cán bộ là việc chủ thể giám sát phân công đảng viên thường xuyên, theo dõi, nắm tình hình và kịp thời trao đổi, góp ý về những vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ.

5- Giám sát chuyên đề đối với cán bộ là việc chủ thể giám sát tiến hành giám sát chuyên sâu trong việc thực hiện tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ được xác định trong thời gian nhất định.

Điều 3. Mục đích giám sát

1- Chủ động nắm chắc tình hình, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, phẩm chất, đạo đức, lối sống, uy tín của cán bộ; tăng cường năng lực tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

2- Nâng cao trách nhiệm, tính tự giác, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ; phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa, hạn chế khuyết điểm, vi phạm; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ.

3- Góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ tương xứng, ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 4. Nguyên tắc giám sát

1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát đối với cán bộ.

2- Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện việc giám sát cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức. Cán bộ phải chịu sự giám sát của chủ thể giám sát tại Điều 6 Quy định này.

3- Việc giám sát phải công khai, dân chủ, khách quan, tuân thủ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không được tiết lộ hoặc cung cấp, thông báo các nội dung liên quan đến việc giám sát khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

4- Đảng viên chỉ được thực hiện giám sát khi được tổ chức đảng có thẩm quyền phân công theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Chế độ giám sát

1- Chủ thể giám sát thực hiện

a) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát.

b) Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giám sát, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện.

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát.

d) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

2- Đối tượng giám sát

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quyền của mình trong quá trình giám sát.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Chủ thể giám sát

1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2- Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng (gọi tắt là các ban đảng Trung ương).

3- Cấp ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương).

4- Chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt hoặc nơi cư trú.

Điều 7. Nội dung giám sát

1- Nội dung giám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

a) Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và tiêu chuẩn, nhiệm vụ cấp ủy viên.

b) Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy định, quy chế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nơi cán bộ là thành viên.

c) Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

d) Chấp hành và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

đ) Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

e) Về trách nhiệm của cán bộ đối với người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) khi họ có vi phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Nội dung giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

a) Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Việc giữ gìn đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

c) Về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

d) Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

đ) Về trách nhiệm của cán bộ đối với người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) khi họ có vi phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3- Nội dung giám sát của các ban đảng Trung ương

Căn cứ vào nội dung giám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định tại khoản 1 Điều này, các ban đảng Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ban được phân công để xác định, lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp, tập trung vào những nội dung sau:

a) Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

c) Chấp hành và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

4- Nội dung giám sát của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương

a) Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tiêu chuẩn, nhiệm vụ cấp ủy viên, chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng nơi công tác; chấp hành kỷ luật đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; bảo đảm quyền của đảng viên.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lĩnh vực hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nơi cán bộ phụ trách.

c) Chỉ đạo hoặc tham mưu ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

d) Chấp hành và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

đ) Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

e) Về trách nhiệm của cán bộ đối với người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) khi họ có vi phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5- Nội dung giám sát của chi bộ

a) Chi bộ nơi cán bộ công tác

- Việc thực hiện tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên.

- Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

- Việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

b) Chi bộ nơi cán bộ cư trú

- Việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

- Việc chấp hành các quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương, của khu dân cư nơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Điều 8. Phương pháp giám sát

1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

a) Giám sát trực tiếp cán bộ bằng cách:

- Qua thảo luận, chất vấn, đối thoại tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương, các cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khi cán bộ được mời dự); qua dự sinh hoạt hoặc làm việc với các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương để nắm tình hình về cán bộ.

- Qua kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ ở cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

- Qua gặp, trao đổi của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đối với cán bộ về các vấn đề cần thiết.

b) Giám sát gián tiếp cán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cán bộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền; báo cáo kiểm điểm tự phê bình hằng năm của cán bộ.

- Các báo cáo; thông báo kết luận về các cuộc kiểm tra, kết quả giám sát; kết quả tự phê bình và phê bình, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ.

- Các ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị bằng văn bản; kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; kết quả điều tra, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng; đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ hoặc người thân trong gia đình cán bộ.

2- Ủy ban Kiểm tra Trung ương

a) Giám sát trực tiếp cán bộ bằng cách:

- Phân công thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát:

+ Qua dự hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương khi tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

+ Qua nắm tình hình tại các cuộc làm việc với lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương.

+ Qua gặp, trao đổi với cán bộ về những vấn đề cần thiết.

- Phân công cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực:

+ Khi dự các hội nghị của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương, nếu thấy có vấn đề phải góp ý thì báo cáo với thành viên Ủy ban phụ trách để trao đổi, góp ý với cán bộ.

+ Những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thì được tham gia góp ý, nhưng sau đó phải báo cáo với thành viên Ủy ban phụ trách.

b) Giám sát gián tiếp cán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cán bộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền; báo cáo kiểm điểm tự phê bình hằng năm của cán bộ.

- Các báo cáo; thông báo kết luận về các cuộc kiểm tra, giám sát; kết quả tự phê bình và phê bình, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương gửi theo quy định.

- Các ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị bằng văn bản; kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; kết quả điều tra, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng; đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ hoặc người thân trong gia đình cán bộ.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và của gia đình cán bộ theo quy định.

3- Các ban đảng Trung ương giám sát cán bộ (nhưng không phải là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư) thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

a) Giám sát trực tiếp cán bộ bằng cách:

- Phân công lãnh đạo ban đảng Trung ương giám sát:

+ Qua dự hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương khi tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

+ Qua nắm tình hình tại các cuộc làm việc với lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương.

+ Qua gặp, trao đổi với cán bộ về những vấn đề cần thiết.

- Phân công cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực:

+ Khi dự các hội nghị của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương, nếu thấy có vấn đề phải góp ý thì báo cáo với lãnh đạo ban đảng phụ trách để trao đổi, góp ý với cán bộ.

+ Những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thì được tham gia góp ý, nhưng sau đó phải báo cáo với lãnh đạo ban đảng phụ trách.

b) Giám sát gián tiếp cán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cán bộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền liên quan đến phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của từng ban đảng; báo cáo kiểm điểm tự phê bình hằng năm của cán bộ.

- Các báo cáo; kết quả tự phê bình và phê bình, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương gửi theo quy định.

- Ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị bằng văn bản của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng; đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ hoặc người thân trong gia đình cán bộ.

4- Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương giám sát cán bộ công tác, sinh hoạt tại cấp mình

a) Giám sát trực tiếp cán bộ bằng cách:

- Qua nghe cán bộ thảo luận, chất vấn, đối thoại, tham gia ý kiến tại các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ là thành viên hoặc sinh hoạt.

- Qua nghe cán bộ báo cáo hoặc thông báo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ là thành viên.

b) Giám sát gián tiếp cán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cán bộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền; báo cáo kiểm điểm tự phê bình hằng năm của cán bộ.

- Các kiến nghị, phản ánh bằng văn bản của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; kết quả điều tra, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng, đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ hoặc người thân trong gia đình cán bộ.

5- Chi bộ

a) Giám sát trực tiếp cán bộ bằng cách:

- Qua nghe cán bộ thảo luận, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của chi bộ.

- Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên.

- Qua đánh giá việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ nơi sinh hoạt hoặc nghị quyết của chi bộ nơi cư trú mà cán bộ có trách nhiệm thực hiện.

- Qua việc cán bộ chấp hành quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân.

b) Giám sát gián tiếp cán bộ thông qua việc xem xét:

- Các kiến nghị, phản ảnh bằng văn bản của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến cán bộ.

- Đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ.

6- Qua giám sát, nếu thấy cần thiết, chủ thể giám sát có thể trao đổi với cán bộ được giám sát bằng văn bản hoặc giao đại diện lãnh đạo tổ chức đảng thực hiện việc giám sát gặp trực tiếp góp ý với cán bộ, làm rõ vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì đảng viên thực hiện nhiệm vụ giám sát báo cáo để chủ thể giám sát nhắc nhở, yêu cầu hoặc đề nghị cán bộ khắc phục, sửa chữa khuyết điểm (nếu có).

Điều 9. Hình thức giám sát

1- Giám sát thường xuyên

a) Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư phụ trách lĩnh vực, địa bàn thông qua thường xuyên giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương để nắm tình hình và chủ động trao đổi, góp ý với cán bộ khi cần thiết hoặc báo cáo để đồng chí Tổng Bí thư trao đổi, góp ý kịp thời những vấn đề liên quan đến cán bộ.

b) Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân công thành viên Ủy ban phụ trách, phân công cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi lĩnh vực, địa bàn để giám sát nắm tình hình về cán bộ.

c) Các ban đảng Trung ương phân công thành viên lãnh đạo ban phụ trách, phân công cán bộ ban đảng Trung ương theo dõi lĩnh vực, địa bàn để giám sát nắm tình hình về cán bộ.

d) Các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương phân công các thành viên chủ động trao đổi, góp ý với cán bộ cấp mình về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghị quyết của cấp ủy cấp mình hoặc liên quan đến người thân trong gia đình cán bộ. Trường hợp đặc biệt, báo cáo để đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp trao đổi, góp ý kịp thời với cán bộ.

đ) Chi bộ, trước hết là chi ủy và bí thư chi bộ trong các kỳ sinh hoạt trao đổi, góp ý với cán bộ về những vấn đề liên quan đến việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện nghị quyết của chi bộ hoặc liên quan đến người thân của cán bộ.

e) Thông báo bằng văn bản cho đối tượng giám sát biết về các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư; thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo ban đảng và cán bộ các ban đảng Trung ương được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát.

2- Giám sát theo chuyên đề

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các ban đảng Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với cán bộ như sau:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm và thông báo cho cán bộ được giám sát biết. Trong chương trình, kế hoạch giám sát, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện.

b) Thành lập đoàn giám sát; xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể.

- Kế hoạch giám sát phải nêu rõ nội dung, đối tượng, phương pháp, mốc thời điểm, thời gian giám sát. Thời gian một cuộc giám sát đối với cấp Trung ương không quá 30 ngày làm việc; cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày triển khai quyết định.

- Chủ thể giám sát thông báo kế hoạch giám sát cho tổ chức đảng có cán bộ được giám sát và cán bộ được giám sát biết ít nhất 10 ngày làm việc trước khi tiến hành giám sát.

c) Có văn bản yêu cầu cán bộ được giám sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và cung cấp tài liệu liên quan. Văn bản phải gửi cho tổ chức đảng có cán bộ được giám sát trước ít nhất 10 ngày làm việc để cán bộ được giám sát chuẩn bị tài liệu và báo cáo, tổ chức đảng có cán bộ được giám sát phối hợp thực hiện.

d) Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, tài liệu; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan; chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

đ) Đoàn giám sát yêu cầu tổ chức đảng có cán bộ được giám sát tổ chức hội nghị để cán bộ báo cáo; đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận và đề nghị.

e) Chủ thể giám sát thông báo kết quả giám sát bằng văn bản đến cán bộ được giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan để chấp hành. Qua giám sát, nếu phát hiện cán bộ được giám sát có dấu hiệu vi phạm thì chủ thể giám sát xem xét, chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp phát hiện cán bộ được giám sát có dấu hiệu vi phạm thì xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

g) Chủ thể giám sát đôn đốc, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ được giám sát thực hiện thông báo kết quả giám sát.

Điều 10. Xử lý kết quả giám sát

1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

a) Kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo hoặc góp ý, yêu cầu bằng các hình thức thích hợp với cán bộ được giám sát.

b) Nhận xét, đánh giá kết quả giám sát; xem xét trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ.

c) Yêu cầu cán bộ được giám sát sửa chữa, chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm và khắc phục hậu quả (nếu có).

d) Đề ra hoặc điều chỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

đ) Yêu cầu tổ chức đảng có liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ chấp hành thông báo kết quả giám sát.

e) Qua giám sát, nếu thấy cần thiết thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kiểm tra theo quy định hoặc phát hiện cán bộ được giám sát có dấu hiệu vi phạm thì giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

g) Chỉ đạo thực hiện thông báo, tuyên truyền kết quả hoạt động giám sát đối với cán bộ theo quy định của Đảng.

2- Ủy ban Kiểm tra Trung ương

a) Thực hiện như quy định tại các điểm a, b, c, đ của khoản 1, Điều 10 nêu trên.

Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn hoặc khi được giao trực tiếp gặp, trao đổi với cán bộ được giám sát về những vấn đề cần thiết.

Đoàn giám sát, thành viên đoàn giám sát trực tiếp làm việc, trao đổi với cán bộ được giám sát theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn nếu thấy cán bộ có vấn đề cần góp ý thì báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách để trao đổi, góp ý với cán bộ. Đối với những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thì được tham gia góp ý, nhưng sau đó phải báo cáo với thành viên Ủy ban phụ trách.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gửi văn bản cho cán bộ được giám sát để nhắc nhở, đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện những vấn đề cần thiết.

b) Qua giám sát, nếu phát hiện cán bộ có dấu hiệu vi phạm thì quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

c) Thực hiện việc thông báo, tuyên truyền kết quả giám sát theo quy định.

3- Các ban đảng Trung ương

Xử lý kết quả giám sát đối với cán bộ (nhưng không phải là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư) như sau:

a) Thực hiện như quy định tại các điểm a, c, đ của khoản 1, Điều 10 nêu trên đối với cán bộ được giám sát.

Lãnh đạo ban đảng Trung ương được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn hoặc khi được giao trực tiếp gặp, trao đổi với cán bộ được giám sát về những vấn đề cần thiết.

Đoàn giám sát, thành viên đoàn giám sát trực tiếp làm việc, trao đổi với cán bộ được giám sát theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cán bộ ban đảng Trung ương được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn nếu thấy cán bộ có vấn đề cần góp ý thì báo cáo lãnh đạo ban đảng phụ trách trao đổi, góp ý với cán bộ. Đối với những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thì được tham gia góp ý, nhưng sau đó phải báo cáo với lãnh đạo ban đảng phụ trách.

b) Nhận xét, đánh giá kết quả giám sát; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ được giám sát.

c) Qua giám sát, nếu thấy cần thiết thì quyết định kiểm tra theo quy định đối với cán bộ hoặc phát hiện cán bộ có dấu hiệu vi phạm thì đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

d) Đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thông báo, tuyên truyền kết quả giám sát theo quy định.

4- Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương

a) Kịp thời góp ý, nhắc nhở cán bộ được giám sát về những vấn đề cần uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục.

b) Nhận xét, đánh giá kết quả giám sát; xem xét trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với cán bộ.

c) Đề xuất hoặc điều chỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền. Đề nghị tổ chức đảng có liên quan chỉ đạo cán bộ được giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát.

d) Qua giám sát, nếu phát hiện cán bộ được giám sát có dấu hiệu vi phạm thì chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

đ) Tổ chức thông báo, tuyên truyền kết quả giám sát theo quy định.

5- Chi bộ

a) Kịp thời góp ý, nhắc nhở theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền góp ý, nhắc nhở đối với cán bộ được giám sát.

b) Nếu phát hiện cán bộ có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Điều 11. Trách nhiệm và thẩm quyền của chủ thể giám sát

1- Về trách nhiệm

a) Thực hiện việc giám sát thường xuyên, giám sát theo chương trình, kế hoạch và giữ bí mật về nội dung văn bản, tài liệu, danh tính cá nhân có liên quan đến việc giám sát; phát ngôn, thông tin theo đúng quy định.

b) Công tâm, khách quan, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng có thẩm quyền về kết quả giám sát.

c) Thông báo cho cán bộ về các văn bản liên quan đến việc giám sát và thông báo bằng văn bản kết quả giám sát theo chuyên đề cho cán bộ được giám sát và tổ chức đảng có liên quan; đôn đốc, giám sát việc chấp hành thông báo kết quả giám sát.

d) Báo cáo kết quả giám sát với tổ chức đảng có thẩm quyền và thông báo cho tổ chức đảng có liên quan.

đ) Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung những vấn đề cần thiết; chỉ đạo, tổ chức hoặc đề nghị tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát theo quy định.

e) Bảo quản, sử dụng các tài liệu, văn bản phục vụ việc giám sát theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2- Về thẩm quyền

a) Ban hành các văn bản về thực hiện công tác giám sát thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

b) Được phân công đại diện dự các cuộc họp, hội nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc giám sát.

c) Yêu cầu cán bộ được giám sát, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo, tài liệu phục vụ việc giám sát theo thẩm quyền; trả lời, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc giám sát và giữ bí mật nội dung tài liệu đó; yêu cầu tổ chức đảng quản lý hoặc có cán bộ được giám sát phối hợp thực hiện.

d) Qua giám sát, chủ thể giám sát nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nhắc nhở, góp ý với cán bộ được giám sát về những vấn đề cần thiết. Yêu cầu hoặc đề nghị cán bộ sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm, khắc phục hậu quả (nếu có).

đ) Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát hiện đối tượng giám sát thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và của cấp mình, trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước thì yêu cầu khắc phục, sửa chữa hoặc xử lý theo thẩm quyền; nếu thấy cần thiết thì yêu cầu hủy bỏ quyết định sai trái đó.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cán bộ được giám sát xem xét lại quyết định sai trái của cán bộ; đề nghị hoặc thu hồi, hủy bỏ quyết định của cán bộ trái thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các ban đảng Trung ương phát hiện cán bộ được giám sát (nhưng không phải là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư) thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp mình, trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước thì báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương phát hiện cán bộ thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và của cấp mình, trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước thì yêu cầu hoặc đề nghị khắc phục, sửa chữa hoặc báo cáo tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chi bộ (đảng viên trong chi bộ) phát hiện cán bộ được giám sát có thiếu sót, khuyết điểm thì góp ý trực tiếp trong sinh hoạt chi bộ hoặc đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp góp ý. Trường hợp đặc biệt, chi bộ báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ công tác để góp ý, nhắc nhở, yêu cầu hoặc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát

1- Về trách nhiệm

a) Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng Trung ương, cấp ủy nơi công tác về công tác giám sát. Chấp hành các yêu cầu, quyết định, thông báo của chủ thể giám sát và của tổ chức đảng có thẩm quyền.

b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; tham dự các cuộc họp, buổi làm việc theo chương trình; báo cáo, cung cấp, trao đổi đầy đủ, trung thực với chủ thể giám sát về các nội dung được yêu cầu.

c) Thực hiện quyết định, thông báo, tiếp thu việc nhắc nhở, góp ý, đề nghị hoặc kiến nghị, yêu cầu của chủ thể giám sát; nghiên cứu, xem xét để phát huy mặt mạnh; khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém hoặc hậu quả đã gây ra và báo cáo với chủ thể giám sát.

d) Không gây khó khăn, trở ngại khi có yêu cầu của chủ thể giám sát; không để lộ bí mật nội dung giám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

2- Về quyền

a) Được chủ thể giám sát thông báo trước về đảng viên được phân công giám sát thường xuyên; được thông báo trước quyết định, kế hoạch giám sát theo chuyên đề; được nghe nhận xét, đánh giá về bản thân hay cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên.

b) Trình bày ý kiến, giải trình và bảo lưu ý kiến; được sử dụng bằng chứng chứng minh về các nội dung giám sát thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

c) Từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc không liên quan đến nội dung giám sát hoặc thấy chủ thể giám sát thực hiện không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, thẩm quyền giám sát.

d) Được đề nghị, phản ảnh, báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá đối với mình hoặc xem xét lại việc giám sát không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm của chủ thể giám sát.

đ) Được bảo lưu ý kiến và báo cáo cấp trên nếu chủ thể giám sát nhận xét, đánh giá, góp ý, đề nghị hoặc yêu cầu chưa đúng về mình.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân có liên quan

1- Về trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêm túc các đề nghị hoặc yêu cầu của chủ thể giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc chức trách, nhiệm vụ của mình.

c) Không tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu, nội dung làm việc cho các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

2- Về quyền

a) Được chủ thể giám sát thông báo trước thời gian, nội dung làm việc.

b) Trao đổi với chủ thể giám sát về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu hoặc đề nghị của chủ thể giám sát.

c) Từ chối trả lời hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hoặc chức trách, nhiệm vụ của cá nhân mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1- Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy định và báo cáo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên; đề nghị Bộ Chính trị xem xét, bổ sung, sửa đổi Quy định.

2- Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định này ở cấp mình; xây dựng ban hành Quy định về giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đúng quy định về giám sát trong Đảng.

3- Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với các ban đảng Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 211-QĐ/TW

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu211-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 211-QĐ/TW

Lược đồ Quy định 211-QĐ/TW 2013 giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 211-QĐ/TW 2013 giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu211-QĐ/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 211-QĐ/TW 2013 giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý

            Lịch sử hiệu lực Quy định 211-QĐ/TW 2013 giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực