Quy định 338-QĐ/TW

Quy định 338-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 338-QĐ/TW 2010 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 338-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN BÁO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá X,

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

Cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ có chức năng là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương; là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ

1- Thông tin, tuyên truyền về đường 1ối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của đảng bộ, chính quyền địa phương; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2- Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tham gia tổng kết thực tiễn, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

3- Tổ chức tiếp nhận, xử 1ý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; thực hiện là diễn đàn của nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

 4- Chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

5- Xây dựng cơ quan báo vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp.

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH

Điều 3. Lãnh đạo cơ quan báo

Có tổng biên tập, từ 1 đến 3 phó tổng biên tập.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức gồm:

- Phòng Hành chính - Trị sự

- Phòng Thư ký toà soạn

- Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính

- Phòng Kinh tế

- Phòng Văn hoá - Xã hội

- Phòng Bạn đọc - Tư liệu

- Phòng Báo điện tử

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tài chính, được cấp uỷ tỉnh, thành phố và các cơ quan có thẩm quyền đồng ý thì có thể lập thêm một số bộ phận công tác hoặc phòng chuyên đề.

Điều 5. Biên chế

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, số kỳ phát hành trong tuần (không tính các ấn phẩm khác), cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố được giao biên chế theo định hướng:

- Các báo phát hành dưới 5 kỳ/tuần: biên chế từ 30 - 40 công chức, viên chức.

- Các báo phát hành 5 - 6 kỳ/tuần: biên chế từ 41 - 45 công chức, viên chức.

- Các báo phát hành hằng ngày: biên chế từ 46 - 50 công chức, viên chức.

Lãnh đạo cơ quan báo căn cứ nhiệm vụ được giao và khả năng tự chủ về kinh phí hoạt động để thực hiện hợp đồng lao động, cộng tác viên theo quy định.

Điều 6. Về tài chính

Ngân sách đảng bảo đảm chi cho hoạt động thường xuyên của báo; đồng thời báo có nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Quản lý giám sát thu, chi, quyết toán tài chính thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III- MỐI ỌUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Với tỉnh uỷ, thành uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

1- Tỉnh uỷ, thành uỷ 1à cơ quan chủ quản trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nội dung và mọi hoạt động của cơ quan báo.

2- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bảo đảm cho cơ quan báo hoạt động đúng pháp luật.

Điều 8. Với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh

1 - Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ giúp tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng và nội dung tuyên truyền của báo.

2- Sở thông tin và truyền thông giúp uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.

3- Hội nhà báo tỉnh, thành phố phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và quy định của pháp luật.

4- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát để báo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1- Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2- Lãnh đạo cơ quan báo căn cứ Quy định này và quy định của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng đề án quy hoạch, phát triển cơ quan báo, trình ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định.

3- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quy định này.

4- Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định; nếu có vấn đề mới phát sinh thì báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 338-QĐ/TW

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu338-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2010
Ngày hiệu lực26/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 338-QĐ/TW

Lược đồ Quy định 338-QĐ/TW 2010 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 338-QĐ/TW 2010 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu338-QĐ/TW
        Cơ quan ban hànhBan chấp hành Trung ương Đảng
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành26/11/2010
        Ngày hiệu lực26/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quy định 338-QĐ/TW 2010 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh

             Lịch sử hiệu lực Quy định 338-QĐ/TW 2010 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh

             • 26/11/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/11/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực