Quy định 4583/TM-ĐT

Quy định 4583/TM-ĐT năm 2000 về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 4583/TM-ĐT mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4583/TM-ĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2000 

 

QUY ĐỊNH

VIỆC MUA, BÁN ÔTÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC VỐN ODA

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 05/8/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA);
Thực hiện Chỉ thị của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại văn bản số 3469/VPCP-KTTH ngày 18/8/2000 của Văn phòng Chính phủ về việc "xử lý việc bán lại xe ôtô tạm nhập của các nhà thầu ODA";
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại quy định việc mua, bán ôtô nêu trên như sau:

1. Việc mua, bán ôtô tạm nhập của các nhà thầu nước ngoài để phục vụ thi công các dự án thuộc nguồn vốn ODA chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành thi công công trình và tuân thủ theo các quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Ôtô tạm nhập thuộc quyền sở hữu của nhà thầu nước ngoài; chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (hoặc đơn vị được uỷ thác tạm nhập) không có quyền sở hữu nên không có quyền nhượng bán.

3. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (hoặc đơn vị được uỷ thác tạm nhập) đã thay mặt nhà thầu làm thủ tục tạm nhập ôtô, được uỷ quyền bằng văn bản của nhà thầu phải có văn bản đề nghị Bộ Thương mại cho nhà thầu bán ôtô tại Việt Nam.

4. Sau khi được Bộ Thương mại chấp thuận cho bán tại VN, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (hoặc đơn vị được uỷ thác tạm nhập) thay mặt nhà thầu làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ để giải quyết các nghĩa vụ về thuế.

5. Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mua lại ôtô phải tuân thủ theo quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu và phải được Bộ Thương mại cho phép:

a) Nếu việc mua sắm bằng nguồn vốn Nhà nước, phục vụ đầu tư xây dựng điều chỉnh bởi các quy định tại Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999, Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ thì phải tuân thủ những quy định của các Nghị định này.

b) Nếu việc mua sắm bằng nguồn vốn ngoài nguồn vốn Nhà nước thì phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Thông tư số 57/1998/NĐ-CP xuất nhập khẩu gia công đại lý">18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại./.

Nơi nhận:
- Như trên
- VPCP (để b/c)
- Các Bộ, ngành
- Các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu: VT, ĐT

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG

 Mai Văn Dâu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4583/TM-ĐT

Loại văn bản Quy định
Số hiệu 4583/TM-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2000
Ngày hiệu lực 31/10/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4583/TM-ĐT

Lược đồ Quy định 4583/TM-ĐT mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quy định 4583/TM-ĐT mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA
Loại văn bản Quy định
Số hiệu 4583/TM-ĐT
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Mai Văn Dâu
Ngày ban hành 16/10/2000
Ngày hiệu lực 31/10/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quy định 4583/TM-ĐT mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA

Lịch sử hiệu lực Quy định 4583/TM-ĐT mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA

  • 16/10/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/10/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực