Quy định 52-QĐ/TW

Quy định 52-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ ở phường do Ban Bí thư ban hành

Quy định 52-QĐ/TW năm 1992 chức năng nhiệm vụ đảng bộ chi bộ phường đã được thay thế bởi Quy định 94-QĐ/TW 2004 chức năng nhiệm vụ đảng bộ chi bộ cơ sở phường thị trấn và được áp dụng kể từ ngày 03/03/2004.

Nội dung toàn văn Quy định 52-QĐ/TW năm 1992 chức năng nhiệm vụ đảng bộ chi bộ phường


BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 52-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1992

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ Ở PHƯỜNG

Căn cứ Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá VII; 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ tình hình đặc điểm của phường; 

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ phường như sau : 

I- CHỨC NĂNG 

Điều 1 

Đảng bộ, chi bộ ở phường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước xây dựng phường, đường phố văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

II- NHIỆM VỤ 

1- Xác định chủ trương, nhiệm chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng…và lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ đó ở phường. 

Điều 2 

Lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng chức năng quản lý hành chính nhà nước, tạo môi trường xã hội thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ… đúng chính sách, pháp luật của nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động. 

Lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp…, chủ động và phối hợp với cấp trên xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình; xây dựng gia đình văn hoá mới, thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; động viên nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, xây dựng phường, đường phố giàu, đẹp, văn minh. 

Điều 3 

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi công dân, bảo đảm công bằng xã hội; thực hiện công khai về tài chính và phân phối, chống ức hiếp nhân dân, tham nhũng, trốn thuế, lậu thuế, lấn chiếm nhà đất… 

Điều 4 

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và tính mạng, tài sản của nhân dân. 

2- Lãnh đạo công tác tư tưởng. 

Điều 5 

Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, đoàn kết, gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong nhân dân. 

Làm cho nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của thành phố, quận, phường; hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết và báo cáo lên cấp trên. 

Chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng cá nhân, cục bộ, các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội… 

3- Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ 

Điều 6 

Lãnh đạo xây dựng tổ chức chính quyền, đoàn thể nhân dân, đơn vị kinh tế, sự nghiệp… ở phường; xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của các tổ chức đó. 

Điều 7 

Cấp ủy quyết định các vấn đề về tổ chức đảng và quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp trên; giới thiệu người vào các cơ quan lãnh đạo của chính quyền, đoàn thể nhân dân, đơn vị kinh tế, sự nghiệp… và lãnh đạo thực hiện những chủ trương đó. 

Điều 8 

Cấp ủy nhận xét, đánh giá cán bộ, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, đãi ngộ… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc thực hiện chính sách cán bộ ở phường. 

Điều 9 

Cấp ủy đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân… ở cấp trên và cán bộ chủ chốt của cơ sở do cấp trên quản lý. 

4- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân. 

Điều 10 

Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Điều 11 

Lãnh đạo các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là những chủ trương, chính sách về xây dựng và quản lý đô thị, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội khác. 

5- Xây dựng tổ chức đảng. 

Điều 12 

Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Điều 13 

Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; nền nếp sinh hoạt đảng, kiểm tra đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng. 

Điều 14 

Đảng viên phải đăng ký chương trình học tập với chi bộ; chi bộ, chi ủy hướng dẫn, kiểm tra và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện chương trình đã đăng ký. 

Cấp ủy và chi bộ quản lý và phân công đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời biểu dương việc làm tốt của đảng viên, kiểm tra, xử lý đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm, kiên quyết đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. 

Điều 15 

Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đúng tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng; chú trọng phát triển đảng trong đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Điều 16 

Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. 

Bí thư cấp ủy là người tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

III- QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

Điều 17 

Tổ chức đảng và đảng viên công tác trong tổ chức chính quyền, đoàn thể nhân dân, đơn vị kinh tế, sự nghiệp… ở phường bảo đảm và tạo điều kiện để các tổ chức đó thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng pháp luật của Nhà nước, điều lệ của mỗi tổ chức ; kiểm tra hoạt động của các tổ chức đó. Tổ chức đảng, đảng viên được phân công phải định kỳ báo cáo và đề xuất với cấp ủy cơ sở về tình hình hoạt động và chủ trương, nhiệm vụ công tác của các tổ chức nói trên. 

Điều 18 

Tổ chức đảng và đảng viên phải lắng nghe, tiếp thu và ủng hộ sáng kiến của nhân dân để xây dựng các chủ trương của Đảng; nghiêm chỉnh chấp hành và vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành nghị quyết của Đảng, quyết định của chính quyền. 

Điều 19 

Chủ động phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng của các đơn vị đóng trên địa bàn, với đảng viên là công nhân, viên chức cư trú trên địa bàn để phối hợp công tác. 

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20 

Các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đảng bộ và chi bộ phường thực hiện quy định này. 

Điều 21 

Đảng bộ, chi bộ phường căn cứ vào quy định này xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, sát hợp với đặc điểm của cơ sở để thực hiện. 

Điều 22 

Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. 

Điều 23 

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52-QĐ/TW

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu52-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/1992
Ngày hiệu lực19/11/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2004
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52-QĐ/TW

Lược đồ Quy định 52-QĐ/TW năm 1992 chức năng nhiệm vụ đảng bộ chi bộ phường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 52-QĐ/TW năm 1992 chức năng nhiệm vụ đảng bộ chi bộ phường
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu52-QĐ/TW
        Cơ quan ban hànhBan Bí thư
        Người kýĐào Duy Tùng
        Ngày ban hành19/11/1992
        Ngày hiệu lực19/11/1992
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2004
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quy định 52-QĐ/TW năm 1992 chức năng nhiệm vụ đảng bộ chi bộ phường

           Lịch sử hiệu lực Quy định 52-QĐ/TW năm 1992 chức năng nhiệm vụ đảng bộ chi bộ phường