Quy định 913-CAAV

Quy định 913-CAAV năm 1994 về quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Quy định 913-CAAV quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam đã được thay thế bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 66/2006/QH11 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quy định 913-CAAV quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 913-CAAV

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1994

 

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 913-CAAV NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1994 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật hàng không Dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 04/01/1992 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số: 242-HĐBT ngày 30/06/1993 của Hội đồng Bộ trưởng;
Căn cứ Quyết định số 36-TTg ngày 06/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ;
Thi hành Thông báo số 1273-KTN ngày 15/03/1994 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Chính phủ về việc bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam
Nhằm hoàn thiện việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận chuyển hàng không tại Việt Nam.

QUY ĐỊNH

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không của các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam thông qua các Văn phòng bán vé, các Tổng đại lý bán vé, đại lý bán vé và các hình thức bán khác.

Điều 2. Giải thích khái niệm.

Trong quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- "Hiệp định hàng không" là Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài về hàng không dân dụng.

- "Thoả thuận giữa hai Nhà chức trách hàng không" là thoả thuận được ký kết giữa Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam và nhà chức trách hàng không nước ngoài.

- "Chứng từ vận chuyển hàng không" là các chứng từ vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu kiện bằng tầu bay được quy định tại các Điều 60 và 66 của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam (sau đây gọi tắt là "vé").

- "Hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không" là các hoạt động liên quan đến việc bán hoặc xuất chứng từ vận chuyển hàng không, sau đây gọi là hoạt động bán vé.

- "Hãng hàng không" là doanh nghiệp vận chuyển hàng không của Việt Nam hoặc nước ngoài.

- "Tổng đại lý bán vé", "Đại lý bán vé" là pháp nhân Việt Nam thực hiện việc bán vé cho hãng hàng không trên cơ sở hợp đồng chỉ định Tổng đại lý bán vé hoặc hợp đồng chỉ định đại lý bán vé.

- "Văn phòng bán vé" là trụ sở nơi thực hiện việc bán vé của các hãng hàng không tại Việt Nam.

Chương 2

VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

MỤCII:VĂN PHÒNG BÁN VÉ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Điều 3. Đăng ký hoạt động của Văn phòng bán vé.

1. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam đăng ký Văn phòng bán vé của mình tại Việt Nam với Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành hoạt động bán vé.

2. Hồ sơ đăng ký Văn phòng bán vé bao gồm:

a. Đơn đăng ký được làm theo mẫu trong Phụ lục 1 kèm theo Quy định này.

b. Báo cáo về đội ngũ nhân viên bán vé kèm theo các chứng chỉ đã tốt nghiệp các lớp nghiệp vụ bán vé của các cơ sở đào tạo ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam hoặc quốc tế.

c. Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng diện tích nhà nơi đặt trụ sở Văn phòng bán vé.

3. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét và quyết định việc cấp giấy đăng ký Văn phòng bán vé cho Hãng hàng không Việt Nam nộp đơn trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ các tài liệu quy định tại khoản 2 của điều này. Giấy đăng ký được làm theo mẫu trong Phụ lục 2 kèm theo Quy định này. Hãng Hàng không Việt Nam nộp đơn phải nộp các khoản lệ phí theo quy định trong Phụ lục 9 kèm theo Quy định này.

4. Mọi thay đổi của Văn phòng bán vé về các nội dung của hồ sơ đăng ký quy định tại khoản 2 điều này phải được đăng ký lại với Cục hàng không Dân dụng Việt Nam.

MỤC II:VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Điều kiện đặt Văn phòng bán vé.

Hãng Hàng không nước ngoài muốn tiến hành hoạt động bán vé tại Việt Nam thông qua Văn phòng bán vé phải thoả mãn các điều kiện sau:

1. Được quyền bán vé tại Việt Nam theo Hiệp định Hàng không hoặc thoả thuận giữa hai Nhà chức trách hàng không được chính phủ Việt Nam phê duyệt;

2. Có Văn phòng đại diện của hãng tại Việt Nam được đặt và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Có đội ngũ nhân viên bán vé đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực bán vé.

Điều 5. Thủ tục cấp giấy phép mở Văn phòng bán vé.

1. Hãng hàng không nước ngoài muốn mở Văn phòng bán vé phải gửi Đơn xin cấp giấy phép mở Văn phòng bán vé tại Việt Nam đến Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam.

Đơn xin cấp giấy phép bao gồm các tài liệu sau:

a. Đơn xin cấp được làm theo mẫu trong Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.

b. Tài liệu khẳng định tư cách pháp nhân và hoạt động kinh doanh của hãng Hàng không;

c. Giấy phép đặt và hoạt động của Văn phòng Đại diện của hãng Hàng không tại Việt Nam;

d. Báo cáo về vốn đầu tư và trang thiết bị của Văn phòng bán vé; Báo cáo về hệ thống đặt chỗ, giữ chỗ được sử dụng;

e. Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng diện tích nhà nơi đặt trụ sở của Văn phòng bán vé;

g. Báo cáo về đội ngũ nhân viên bán vé kèm theo các chứng chỉ tốt nghiệp các lớp nghiệp vụ bán vé của các cơ sở đào tạo ngành Hàng không Dân dụng của Việt Nam hoặc quốc tế;

h. Giấy phép cư trú và làm việc tại Việt Nam của các nhân viên nước ngoài của Văn phòng bán vé do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

i. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam.

2. Cục hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét và quyết định việc cấp Giấy phép mở Văn phòng bán vé cho hãng Hàng không nước ngoài nộp đơn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ các tài liệu quy định tại khoản 1 của Điều này. Giấy đăng ký được làm theo mẫu trong Phụ lục 4 kèm theo Quy định này.

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ sao gửi cho Bộ Thương mại Giấy phép mở Văn phòng bán vé được cấp cho Hãng hàng không nước ngoài trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp.

Hãng hàng không nước ngoài nộp đơn phải nộp các khoản lệ phí theo quy định trong Phụ lục 9 kèm theo Quy định này.

3. Sau khi nhận được giấy phép, Văn phòng bán vé của hãng Hàng không nước ngoài phải đăng ký hoạt động với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Cục hàng không Dân dụng Việt Nam xem xét và quyết định việc huỷ bỏ, đình chỉ hiệu lực của Giấy phép mở Văn phòng bán vé của hãng Hàng không nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

a. Hiệp định Hàng không chấm dứt hiệu lực, hoặc Hãng hàng không nước ngoài không còn là Hãng hàng không được chỉ định theo quy định của Hiệp định hàng không, hoặc

b. Thoả thuận giữa hai Nhà chức trách hàng không chấm dứt hiệu lực, hoặc

c. Hết thời hạn ghi trong Giấy phép, hoặc

d. Theo đề nghị của hãng Hàng không nước ngoài, hoặc

e. Hoạt động của Hãng hàng không nước ngoài hoặc của Văn phòng bán vé vi phạm Hiệp định hàng không, thoả thuận giữa hai Nhà chức trách hàng không, hoặc các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng bán vé.

1. Hoạt động bán vé, đặt chỗ của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Hiệp định Hàng không, thoả thuận giữa hai Nhà chức trách hàng không và các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc thuê trụ sở làm việc, nhà ở, nhân viên và các phương tiện phục vụ hoạt động bán vé và sinh hoat, việc mở tài khoản bằng ngoại tệ và tài khoản bằng tiền Việt Nam tại các Ngân hàng ở Việt Nam, việc thanh toán, chuyển đổi và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, việc nhập khẩu vào Việt Nam và tái xuất khẩu các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động bán vé của Văn phòng bán vé được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

3. Trong trường hợp Giấy phép mở Văn phòng bán vé tại Việt Nam của Hãng hàng không nước ngoài bị thu hồi, đình chỉ hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Quy định này, việc thanh toán công nợ của Văn phòng bán vé với tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam và được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 3

TỔNG ĐẠI LÝ VÀ ĐẠI LÝ BÁN VÉ CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Điều 7. Tiêu chuẩn của pháp nhân Việt Nam được quyền hoạt động bán vé.

1. Chỉ có pháp nhân Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới có quyền bán vé của các hãng hàng không tại Việt Nam, cụ thể là các doanh nghiệp sau đây:

a. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam được thành lập theo quy định của Điều 55 Luật hàng không Dân dụng Việt Nam, hoặc

b. Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam và thoả thuận các điều kiện dưới đây:

- Được phép thực hiện chức năng kinh doanh bán vé theo giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Được Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cấp Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé;

2. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét việc cấp chứng chỉ đủ điều kiện bán vé cho doanh nghiệp Việt Nam quy định tại mục b, khoản 1 của Điều nay trên cơ sở:

a. Doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức, quản lý đủ đáp ứng các điều kiện về kinh doanh bán vé;

b. Doanh nghiệp có nguồn tài chính ổn định phục vụ cho hoạt động bán vé, có khả năng thuê mua các trang thiết bị, máy móc đủ đảm bảo cho hoạt động bán vé, đặt chỗ.

c. Doanh nghiệp có trụ sở bán vé được đăng ký với chính quyền địa phương sở tại thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của đại lý bán vé. d. Doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên bán vé đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực bán vé, có chứng chỉ tốt nghiệp lớp nghiệp vụ bán vé hàng không của các trung tâm đào tạo ngành hàng không của Việt Nam hoặc quốc tế;

Điều 8. Thủ tục cấp chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé.

1. Doanh nghiệp Việt Nam nêu tại mục b, khoản 1 Điều 7 của Quy định này muốn được cấp Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé phải gửi đơn đến Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam.

Đơn xin cấp chứng chỉ gồm các tài liệu sau:

a. Đơn xin cấp được làm theo mẫu trong Phụ lục 5 kèm theo Quy đinh này;

b. Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó quy định cho phép thực hiện hoạt động bán vé;

c. Báo cáo về cơ cấu tổ chức, quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bán vé và Đề án hoạt động bán vé của doanh nghiệp;

d. Báo cáo về nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động bán vé;

e. Báo cáo về đội ngũ nhân viên bán vé kèm theo các Chứng chỉ tốt nghiệp lớp nghiệp vụ bán vé hàng không của các Trung tâm đào tạo ngành hàng không của Việt Nam hoặc quốc tế;

g. Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng diện tích nhà nơi đặt Văn phòng bán vé;

h. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam.

2. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét và quyết định cấp hoặc không cấp Chứng chỉ cho doanh nghiệp nộp đơn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ các tài liệu quy định tại khoản 1 của điều này. Chứng chỉ được làm theo mẫu trong Phụ lục 6 kèm theo Quy định này.

Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm. Doanh nghiệp muốn sửa đổi hoặc gia hạn Chứng chỉ phải nộp gửi đơn đến Cục hàng không Dân dụng Việt Nam. Doanh nghiệp nộp đơn phải nộp các khoản lệ phí theo quy định trong Phụ lục 9 kèm theo Quy định này.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan Nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và đăng ký hoạt động với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Cục hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét và quyết định việc huỷ bỏ, đình chỉ hiệu lực hoặc hạn chế thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé trong các trường hợp sau đây:

a. Hết thời hạn ghi trong Chứng chỉ, hoặc

b. Doanh nghiệp được cấp Chứng chỉ không còn thoả mãn một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy định này, hoặc

c. Hoạt động của doanh nghiệp vi phạm Luật hàng không, Hiệp định hàng không, thoả thuận giữa hai Nhà chức trách hàng không, hoặc các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé.

1. Pháp nhân Việt Nam được quyền hoạt động bán vé tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của quy định này chỉ được phép thực hiện hoạt động bán vé cho các hãng hàng không trên cơ sở hợp đồng chỉ định tổng đại lý bán vé hoặc hợp đồng chỉ định đại lý bán vé giữa pháp nhân và các hãng hàng không đó.

2. Hợp đồng chỉ định tổng đại lý hoặc đại lý bán vé nêu tại khoản 1 của Điều này là một hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cục hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét và quyết định việc chấm dứt hiệu lực trước thời hạn của hợp đồng trong các trường hợp sau:

a. Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh của pháp nhân Việt Nam hết giá trị hiệu lực;

b. Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé của pháp nhân Việt Nam bị thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Quy định này;

c. Việc thực hiện hợp đồng gây thiệt hại cho ngành vận chuyển hàng không của Việt Nam.

3. Tổng đại lý, đại lý bán vé có nghĩa vụ đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé với Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết. Đơn xin đăng ký được theo mẫu trong Phụ lục 7 kèm theo Quy định này.

4. Cục hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé cho tổng đại lý, đại lý bán vé nộp đơn trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đơn. Giấy chứng nhận được làm theo mẫu trong Phụ lục 8 kèm theo Quy định này.

Tổng đại lý, đại lý bán vé nộp đơn phải nộp các khoản lệ phí theo quy định trong Phụ lục 9 kèm theo Quy định này.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Tổng đại lý và Đại lý bán vé.

1. Hoạt động bán vé của tổng đại lý và đại lý bán vé phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tổng đại lý, đại lý bán vé chỉ được quyền bán vé của hãng hàng không nước ngoài trên cơ sở hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé với hãng hàng không đó đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 9 của Quy định này. Việc bán vé cho hãng hàng không nước ngoài có thể được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi hoặc bằng tiền Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Việc mở tài khoản bằng ngoại tệ tại ngân hàng, việc thanh toán, chuyển đổi ngoại tệ và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của tổng đại lý, đại lý bán vé được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Tổng đại lý, đại lý bán vé được hưởng tiền hoa hồng bán vé theo thoả thuận với hãng hàng không.

Chương 4

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Đăng ký mẫu vé.

1. Hãng hàng không Việt Nam phải trình mẫu vé lên Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam để phê duyệt.

2. Hãng hàng không nước ngoài phải đăng ký mẫu vé được bán và xuất tại Việt Nam với Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam.

Điều 12. Quy định về viết vé. Khi bán hoặc xuất vé, các chi tiết của vé phải được điền đầy đủ và chính xác.

Các chi tiết về người chuyên chở, số liệu chuyến bay và giá vé đối với các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam phải được ghi theo đúng các phê duyệt của Cục hàng không Dân dụng Việt Nam và các cơ quan chức năng khác của Nhà nước.

Điều 13. Áp dụng giá cước và hoa hồng bán vé.

1. Việc áp dụng giá cước vận chuyển hàng không đối với việc bán vé tại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam về việc phê duyệt và quản lý áp dụng giá cước.

2. Hoa hồng bán vé được áp dụng theo thoả thuận giữa hãng hàng không và tổng đại lý, đại lý bán vé. Trong trường hợp các hãng hàng không áp dụng mức hoa hồng bán vé và các hình thức thưởng khuyến khích khác đối với việc bán vé một cách bất hợp lý, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh làm thiệt hại đến lợi ích của các hãng hàng không đối tác khác. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ xem xét việc kiểm soát việc áp dụng đó.

Điều 14. Chế độ báo cáo.

Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam, hãng hàng không nước ngoài có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng một lần bằng văn bản với Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam về hoạt động bán vé của mình tại Việt Nam, không kể các trường hợp phải báo cáo ngay theo yêu cầu. Báo cáo được làm theo mẫu trong Phụ lục 10 kèm theo Quy định này.

Điều 15. Kiểm tra thanh tra và xử lý vi phạm.

1. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tiến hành việc kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về hoạt động bán vé tại Việt Nam.

Việc kiểm tra định kỳ sẽ được tiến hành 06 tháng một lần. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam có thể tiến hành kiểm tra đột xuất trong trường hợp cần thiết.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy định này, tuỳ mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Văn phòng bán vé của hãng hàng không, pháp nhân Việt Nam đã có hoạt động bán vé cho các hãng hàng không tại Việt Nam phải đăng ký hoạt động với Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam các cơ quan Nhà nước có liên quan trước ngày... tháng... năm... và phải tuân thủ mọi quy định của Quy định này.

2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC 1

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

(Mẫu đơn dùng cho doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam)

Tiêu đề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

của doanh nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA DOANH NGHIỆP VẬN TẢI
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Đề nghị cấp Giấy đăng ký Văn phòng bán vé tại.................. (tên tỉnh, Thành phố) cho:.....................(Tên doanh nghiệp)

Tên giao dịch Quốc tế là:........................................

Được thành lập theo Quyết định thành lập số.../...ngày.../.../...

Do:.......................................................... cấp

Trụ sở chính tại:................................................

- Điện thoại:.........- Telex:...........- Fax:..................

Địa chỉ Văn phòng bán vé:........................................

- Điện thoại:.........- Telex:...........- Fax:..................

Người chịu trách nhiệm cao nhất của Văn phòng bán vé:..................................

Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng:.......................

Nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đặt chỗ, bán vé:.........

Các tài liệu kèm theo đơn:

- Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng diện tích nhà nơi đặt trụ sở của Văn phòng bán vé;

- Chứng chỉ tốt nghiệp các lớp nghiệp vụ bán vé của các cơ sở đào tạo ngành hàng không của Việt Nam hoặc quốc tế của nhân viên bán vé;

- Biên lai nộp lệ phí nộp đơn.

Người có thẩm quyền

của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 2(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...CAAV

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA DOANH NGHIỆP VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

 Căn cứ Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 04/01/1992 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 242- HĐBT ngày 30/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 36/TTg ngày 06/02/1993 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đơn xin cấp giấy đăng ký của Văn phòng bán vé của doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép ............................. (Tên doanh nghiệp nộp đơn) (Sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) Địa chỉ trụ sở chính:...... .......................................................... đăng ký Văn phòng bán vé tại:...............................(địa chỉ của Văn phòng bán vé).

Điều 2. Phạm vi hoạt động của Văn phòng bán vé:

- Bán hoặc xuất chứng từ vận chuyển hàng không của Doanh nghiệp cho các chuyến bay của doanh nghiệp;

- Bán hoặc xuất chứng từ vận chuyển hàng không của doanh nghiệp hoặc của các hãng hàng không khác cho các chuyến bay của các hãng hàng không khác trên cơ sở hợp đồng hoặc theo thông lệ quốc tế;

- Tiến hành các hoạt động tiếp thị, xúc tiến Thương mại, quảng cáo cho việc bán dịch vụ vận chuyển hàng không.

Điều 3. Mọi hoạt động của Văn phòng bán vé phải tuân thủ theo Quy định số... /... ngày... tháng... năm... của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam về hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Văn phòng bán vé chỉ được phép hoạt động sau khi Uỷ ban nhân dân (tên tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của Văn phòng bán vé) chuẩn y đơn đăng ký hoạt động.

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Cục trưởng

PHỤ LỤC 3

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

(Mẫu đơn dùng cho hãng hàng không nước ngoài)

Tiêu đề của

 

Hãng hàng không

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN PHÉP MỞ VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Đề nghị cho phép:...........................................

(tên hãng hàng không)

Quốc tịch:..................................................

Trụ sở chính tại:...........................................

- Điện thoại:.... Telex..... Fax....... Số tài khoản:.......

Vốn pháp định:..................................................... được mở Văn phòng bán vé tại:................................... (địa chỉ Văn phòng bán vé).

- Điện thoại:.... Telex..... Fax....... Số tài khoản:.......

Người chịu trách nhiệm cao nhất của Văn phòng bán vé........

Họ tên:........ Quốc tịch:........ Địa chỉ thường trú:......

Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng:......người, trong đó:

- Người mang quốc tịch nước ngoài:

1. Họ và tên:

Sinh ngày... tháng... năm

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

2. Họ và tên:

...........

- Người mang quốc tịch Việt Nam:

1. Họ và tên:

Sinh ngày... tháng... năm

Địa chỉ thường trú:

2. Họ và tên:

.............

Số lượng nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đặt chỗ, bán vé: người, trong đó:

- Người mang quốc tịch nước ngoài:................. người

- Người mang quốc tịch Việt Nam:................... người

Trang thiết bị đặt chỗ, bán vé của Văn phòng bán vé bao gồm:

- ....................., số lượng:.......................

Các tài liệu kèm theo đơn:

- Tài liệu khẳng định tư cách pháp nhân và hoạt động kinh doanh của hãng hàng không;

- Giấy phép đặt và hoạt động của Văn phòng Đại diện của hãng hàng không tại Việt Nam;

- Báo cáo về vốn đầu tư và trang thiết bị của Văn phòng bán vé; Báo cáo về hệ thống đặt chỗ, giữ chỗ được sử dụng;

- Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng diện tích nhà nơi đặt trụ sở của Văn phòng bán vé:

- Báo cáo về đội ngũ nhân viên bán vé kèm theo các Chứng chỉ đã tốt nghiệp các lớp nghiệp vụ bán vé của các cơ sở đào tạo ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam hoặc Quốc tế;

- Giấy phép cư trú và làm việc tại Việt Nam của các nhân viên nước ngoài của Văn phòng bán vé do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Biên lai nộp lệ phí nộp đơn.

Chúng tôi xin cam kết trong thời gian hoạt động tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn phòng bán vé và tất cả các nhân viên của Văn phòng sẽ tuân thủ pháp luật của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động theo đúng phạm vi được Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cho phép.

Người có thẩm quyền của hãng hàng không nước ngoài

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 4

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...CAAV

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

MỞ VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 4 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số: 242-HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

- Căn cứ Quyết định số 36/TTg ngày 6 tháng 2 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đơn xin cấp giấy phép mở văn phòng bán vé của hãng Hàng không nước ngoài.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép................................ (Tên hãng Hàng không nộp đơn) (Sau đây gọi tắt là Hãng)

Quốc tịch:.....................................................

Địa chỉ trụ sở chính...........................................

Mở Văn phòng bán vé tại............................. (địa chỉ của Văn phòng bán vé)

Điều 2. Phạm vi hoạt động của Văn phòng bán vé:

- Bán chứng từ vận chuyển hàng không của hãng cho các chuyến bay của hãng;

- Bán chứng từ vận chuyển hàng không của hãng cho các chuyến bay của các hãng hàng không khác trên cơ sở hợp đồng hoặc theo thông lệ quốc tế;

- Tiến hành các hoạt động tiếp thị, xúc tiến Thương mại, quảng cáo cho việc bán dịch vụ vận chuyển hàng không.

Điều 3. Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng:.............. người, trong đó:

- Người mang quốc tịch nước ngoài:

1. Họ và tên:

Sinh ngày... tháng... năm

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

2. Họ và tên:

............

- Người mang quốc tịch Việt Nam:

1. Họ và tên:

Sinh ngày... tháng... năm

Địa chỉ thường trú:

2. Họ và tên:

...........

Điều 4. Mọi hoạt động của Văn phòng bán vé phải tuân thủ theo quy định số .../... ngày... tháng... năm của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam về các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Văn phòng bán vé chỉ được phép hoạt động sau khi được đăng ký kinh doanh với cơ quan Trọng tài kinh tế Nhà nước Việt nam và sau khi Uỷ ban nhân dân... (tên tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của Văn phòng bán vé) chuẩn y đơn đăng ký hoạt động.

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Cục trưởng

PHỤ LỤC 5

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

Tiêu đề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

của doanh nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

CẤP CHỨNG CHỈ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN VÉ
CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Đề nghị cấp chứng chỉ đủ kiều kiện bán vé cho:.................

.........................................(tên doanh nghiệp)

Tên giao dịch Quốc tế là:......................................

Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu:................................

Được thành lập theo Quyết định thành lập số../.. ngày.../../...

Do:.....................................................cấp

Trụ sở chính tại:..............................................

- Điện thoại:........ - Telex:............- Fax:...............

Tổng số vốn đăng ký cho hoạt động bán vé là......đồng Việt nam (tương đương... USD), trong đó:

- Vốn cố định:.......... đồng Việt Nam (tương đương.......USD)

- Vốn lưu động.......... đồng Việt Nam (tương đương.......USD)

Địa chỉ Văn phòng bán vé của doanh nghiệp:.....................

- Điện thoại:..........- Telex:............- Fax:..............

Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng bán vé:..............

Số lượng nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đặt chỗ, bán vé:.......................

Các tài liệu kèm theo đơn:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó quy định cho phép thực hiện hoạt động bán vé.

- Báo cáo về cơ cấu tổ chức, quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bán vé và đề án hoạt động bán vé của doanh nghiệp.

- Báo cáo về nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động bán vé;

- Báo cáo về đội ngũ nhân viên bán vé kèm theo các Chứng chỉ đã tốt nghiệp các lớp nghiệp vụ bán vé hàng không của các cơ sở đào tạo ngành hàng không dân dụng của Việt Nam hoặc quốc tế;

- Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng diện tích nhà nơi đặt Văn phòng bán vé;

- Biên lai nộp lệ phí nộp đơn.

Người có thẩm quyền của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 6

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...CAAV

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

CHỨNG CHỈ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN VÉ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 4 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số: 242-HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

- Căn cứ Quyết định số 36/TTg ngày 6 tháng 2 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đơn xin cấp Chứng chỉ bán vé doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận................................ (Tên hãng hàng không nộp đơn) (Sau đây gọi tắt là doanh nghiệp)

Địa chỉ trụ sở chính........................... có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bán vé cho hãng hàng không.

Điều 2. Phạm vi hoạt động bán vé của doanh nghiệp:

- Bán chứng từ vận chuyển hàng không của các hãng Hàng không cho các chuyến bay của các hãng hàng không trên cơ cở hợp đồng chỉ định đại lý hoặc tổng đại lý;

- Tiến hành các hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo cho việc bán vé dịch vụ vận chuyển hàng không của các hãng hàng không.

Điều 3. Doanh nghiệp được phép mở Văn phòng bán vé tại:..... (địa chỉ của Văn phòng bán vé).

Tổng số vốn đăng ký cho hoạt động bán vé của Văn phòng là:....

đồng Việt Nam (tương đương... USD), trong đó:

- Vốn cố định:....... đồng Việt Nam (tương đương... USD) - Vốn lưu động:...... đồng Việt Nam (tương đương... USD)

Điều 4. Mọi hoạt động bán vé của doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định số .../... ngày... tháng... năm của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam về hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt nam về các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Doanh nghiệp chỉ được phép thực hiện hoạt động bán vé sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được thông báo về việc cấp chứng chỉ này và sau khi Uỷ ban nhân dân... (tên tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của Văn phòng bán vé) chuẩn y đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng bán vé của doanh nghiệp.

Điều 6. Chứng chỉ này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Cục trưởng

PHỤ LỤC 7

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ

VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

Tiêu đề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

của doanh nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHỈ ĐỊNH TỔNG ĐẠI LÝ, ĐẠI LÝ BÁN VÉ

Kính gửi: Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Xin đăng ký hợp đồng chỉ định .......... (tổng đại lý hoặc đại lý bán vé) ký ngày .../.../... và hết hạn ngày .../.../...

Giữa:

............................................(tên doanh nghiệp)

Tên giao dịch Quốc tế là:........................................

Trụ sở chính tại:................................................

Được thành lập theo Quyết định thành lập số........../...... ngày.../.../... Do:...................................................cấp........

Được cấp chứng chỉ đủ điều kiện bán vé số:.../... ngày.../.../... và........................ (tên hãng hàng không)

Quốc tịch:..................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.......................................

Các tài liệu kèm theo đơn:

a. Bản sao hợp đồng;

b. Biên lai nộp lệ phí nộp đơn.

Người có thẩm quyền của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 8

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...CAAV

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHỈ ĐỊNH TỔNG ĐẠI LÝ/ĐẠI LÝ BÁN VÉ

CỤC TRƯỞNG CỤC

HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 4 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số: 242-HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

- Căn cứ Quyết định số 36/TTg ngày 6 tháng 2 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý/đại lý bán vé của doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Chứng nhận ................................(tên doanh nghiệp nộp đơn) (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp)

Địa chỉ trụ sở chính:............................................

Đăng ký hợp đồng chỉ định...........(tổng đại lý hoặc đại lý bán vé) ký ngày ..../.../... giữa ..................... (tên doanh nghiệp) và...................... (tên hãng hàng không), quốc tịch.............

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Cục trưởng

PHỤ LỤC 9

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

LỆ PHÍ
LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG BÁN VÉ TẠI VIỆT NAM

BẢNG LỆ PHÍ

TT

Các khoản lệ phí

Mức lệ phí

Thời hạn nộp

1

Lệ phí nộp đơn đăng ký Văn phòng bán vé của hãng hàng không Việt Nam

500.000 đ

Nộp cùng với đơn đăng ký

2

Lệ phí nộp đơn xin gia hạn Giấy đăng ký Văn phòng bán vé của hãng hàng không Việt Nam

500.000 đ

Nộp cùng với đơn gia hạn

3

Lệ phí nộp đơn xin sửa đổi Giấy đăng ký Văn phòng bán vé của hãng hàng không Việt Nam

300.000 đ

Nộp cùng với đơn xin sửa đổi

4

Lệ phí nộp đơn xin mở Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài

50 USD

Nộp cùng với đơn xin mở Văn phòng

5

Lệ phí cấp giấy phép mở Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài

300 USD

Nộp khi nhận giấy phép

6

Lệ phí nộp đơn xin gia hạn Giấy phép mở văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài

300 USD

Nộp cùng với đơn gia hạn

7

Lệ phí nộp đơn xin sửa đổi Giấy phép mở văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài

100 USD

Nộp cùng với đơn xin sửa đổi

8

Lệ phí nộp đơn xin cấp Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé cho pháp nhân Việt Nam

500.000 đ

Nộp cùng với đơn xin cấp

9

Lệ phí cấp Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé cho pháp nhân Việt Nam

2.000.000đ

Nộp khi nhận chứng chỉ

10

Lệ phí nộp đơn xin gia hạn Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé

2.000.000đ

Nộp khi nộp đơn xin gia hạn

11

Lệ phí nộp đơn xin sửa đổi Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động bán vé

1.000.000đ

Nộp khi nộp đơn xin sửa đổi

12

Lệ phí nộp đơn xin đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý bán vé

1.000.000đ

Nộp khi nộp đơn xin đăng ký

Ghi chú:

- đ: là tiền đồng Việt Nam

- USD: là đồng tiền dollar Mỹ

PHỤ LỤC 10

(KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM)

BÁO CÁO

BÁN VÉ TẠI VIỆT NAM

Số: .../...

Hãng hàng không:..............................................

Ngày báo cáo: ngày .../.../...

Thời gian bán: Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...

TT

Số

Chặng

Người và

Giá cước

Hoa hồng bán vé

 

lượng vé

bay

nơi bán vé

Giá cho chặng

Tổng số tiền

% hoa hồng

Tổng số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

TS:

Người báo cáo

(ký tên, đóng dấu)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 913-CAAV

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu913-CAAV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/1994
Ngày hiệu lực10/05/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 913-CAAV

Lược đồ Quy định 913-CAAV quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 913-CAAV quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu913-CAAV
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không dân dụng Việt Nam
        Người kýĐào Mạnh Nhương
        Ngày ban hành10/05/1994
        Ngày hiệu lực10/05/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 913-CAAV quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quy định 913-CAAV quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam