Quyết định 4461/QĐ-UBND

Quyết định 4461/QĐ-UBND năm 2015 về kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyếl định số 4461/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Nghệ An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4461/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THTỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNĐ và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 về việc phê duyệt Đề án đổi mới, phát triển Hợp tác xã tnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020;

Xét đề nghị của Ch tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 367/TTr-LMHTX ngày 17/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An, gồm:

1. Ông: Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Ông: Trần Văn Chương, Phó Chtịch Liên minh HTX tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực.

3. Ông: Phạm Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT - Phó Trưởng Ban.

4. Ông: Võ Hồng Dương, Phó Văn phòng UBND tỉnh - Ban viên.

5. Ông: Vi Lưu Bình, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Ban viên.

6. Ông: Hoàng Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ban viên.

7. Ông: Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT - Ban viên.

8. Ông: Đoàn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (Chi nhánh Nghệ An ) - Ban viên.

9. Ông: Nguyễn Đình Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ban viên.

10. Ông: Nguyn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ban viên.

11. Ông: Đinh Xuân Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ban viên.

12. Ông: Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH - Ban viên.

13. Ông: Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ban viên.

14. Bà: Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội LH PN tỉnh - Ban viên.

15. Ông: Phạm Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ban viên.

16. Bà: Nguyn Thị Nhung, Phó Chủ tịch LM HTX tỉnh - Ban viên.

17. Ông: Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch LM HTX tỉnh - Ban viên.

18. Ông: Vương Quang Minh, Phó Chtịch Ủy Mặt trận tquốc - Ban viên.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thtỉnh.

a. Chức năng:

Ban chỉ đạo chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế tập th, phát triển HTX và các loại hình kinh tế tập ththeo tinh thần Nghị quyết 13NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương (Khóa IX), Kết luận 56KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) Kết luận 37KL/TU của Tỉnh ủy Nghệ An; Luật HTX 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phĐề án đi mi, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20/01/2014).

b. Nhiệm vụ: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết về phát triển kinh tế tập th; Đề án đổi mi, phát triển HTX tnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tnh Nghệ An.

2. Đề ra chủ trương, biện pháp nhm huy động mọi nguồn lực tháo gkhó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp đtổ chức kinh tế tập th, trước hết là các HTX chủ động vươn lên, khc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động, phát huy mọi lợi thế vốn có của tổ chức kinh tế tập thđể tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

3. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch phát triển HTX trên địa bàn tnh.

4. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập th, phát triển HTX của các ngành, các huyện, thành thị.

5. Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, phbiến, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, các nhân tố mới; đề xuất cp có thm quyền khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phát trin kinh tế tập thể, phát triển HTX.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tnh, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo sử dụng con dấu và tài khoản của Liên minh Hợp tác xã tnh đgiao dịch phục vụ công tác của Ban chỉ đạo.

3. Các thành viên của Ban chỉ đạo tnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành và tuân thsự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Liên minh Hợp tác xã tnh - Cơ quan Thường trực ban chỉ đạo.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo phát trin kinh tế tập th tnh Nghệ An.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực T
nh ủy (để b/c)
- Thường trực HĐND tnh (để b/c)
- Chủ tịch UBND t
nh (để b/c)
- PCT Hoàng Viết Đường;
- CVP, PVP TM UBND t
nh;
- Lưu: VT, THCB, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4461/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4461/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4461/QĐ-UBND

Lược đồ Quyếl định số 4461/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Nghệ An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyếl định số 4461/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Nghệ An 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4461/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyếl định số 4461/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Nghệ An 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyếl định số 4461/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Nghệ An 2015

         • 02/10/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/10/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực