Quyết định 1151/QĐ-UBND

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án "Vệ sinh học đường: Nâng cao nhận thức vệ sinh thông qua trường tiểu học tại 03 xã thuộc miền Bắc Việt Nam" do Tổ chức Gruppo Trentino di Volontariato (GTV-Italia) huy động tài trợ do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết địh 1151/QĐ-UBND 2013 dự án vệ sinh học đường thông qua trường tiểu học Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỆ SINH THÔNG QUA TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI 03 XÃ THUỘC MIỀN BẮC VIỆT NAM" DO TỔ CHỨC GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO (GTV - ITALIA) HUY ĐỘNG TÀI TRỢ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 12/2012/NĐ-CP đăng ký quản lý">05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 145/TTr-SKH ngày 12 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: "Vệ sinh học đường: Nâng cao nhận thức vệ sinh thông qua trường tiểu học tại 03 xã thuộc miền Bắc Việt Nam".

2. Đơn vị chủ dự án tiếp nhận viện trợ: UBND các xã: An Lạc, Vân Sơn và thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

3. Cơ quan chủ quản: UBND huyện Sơn Động, đại diện bởi ông Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện.

4. Tổ chức viện trợ: Tổ chức Gruppo Trentino di Volontariato (GTV);

Trụ sở chính: Gruppo Trentino di Volontariato Via San Marco, 3-38122, Trento, Italy;

Giấy Đăng ký hoạt động tại Việt Nam: số 04/BNG-HĐ của Bộ Ngoại giao (có giá trị từ 31/01/2013 đến ngày 31/01/2016);

Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam: Số 18, ngõ 31/46, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội;

Đại diện bởi: Ông Luca Penasa, sinh ngày 03/9/1983;

Quốc tịch: I-ta-li-a; Số hộ chiếu: AA 1523048.

5. Nội dung thực hiện của Dự án:

- Xây dựng 03 nhà vệ sinh và khu vực rửa tay phù hợp với các tiêu chuẩn của Bộ Y tế/Bộ Xây dựng trong các trường tiểu học tại các xã: An Lạc, Vân Sơn và thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động.

- Tổ chức khóa tập huấn truyền thông về vệ sinh cho tất cả các cán bộ giáo viên trong các trường được hưởng lợi.

- Tổ chức 03 chiến dịch nâng cao nhận thức về vệ sinh cho tất cả học sinh trong các trường được hưởng lợi do đội ngũ giáo viên và tình nguyện viên thực hiện.

- Tổ chức "ngày vệ sinh" trong mỗi trường hưởng lợi có sự tham gia của phụ huynh học sinh.

6. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 67.913 Euro (sáu mươi bảy nghìn, chín trăm mười ba Euro). Trong đó, Tổ chức GTV huy động tài trợ 58.013 Euro (năm mươi tám nghìn không trăm mười ba Euro) tương đương 85,4% tổng kinh phí thực hiện dự án; UBND huyện Sơn Động đối ứng 9.900 Euro (chín nghìn chín trăm Euro - đối ứng bằng hiện vật, công trình xây dựng), tương đương 14,6% tổng kinh phí thực hiện dự án.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các xã: An Lạc, Vân Sơn và thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

8. Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt.

Điều 2. UBND huyện Sơn Động có trách nhiệm chỉ đạo các xã, thị trấn hưởng lợi dự án phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án, sử dụng và quản lý dự án đúng quy định, đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả.

Tổ chức GTV có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Quyết định số 73/2010/QĐ-UNBD ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Sơn Động, Tổ chức GTV và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ Kinh tế Đối ngoại (Bộ KH&ĐT);
- Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM);
- Công an tỉnh;
- VP: LĐVP, TH;
- Các sở: Tài chính, GD&ĐT.
- Lưu: VT, VX (02b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1151/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1151/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/07/2013
Ngày hiệu lực 25/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1151/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết địh 1151/QĐ-UBND 2013 dự án vệ sinh học đường thông qua trường tiểu học Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết địh 1151/QĐ-UBND 2013 dự án vệ sinh học đường thông qua trường tiểu học Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1151/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành 25/07/2013
Ngày hiệu lực 25/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết địh 1151/QĐ-UBND 2013 dự án vệ sinh học đường thông qua trường tiểu học Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết địh 1151/QĐ-UBND 2013 dự án vệ sinh học đường thông qua trường tiểu học Bắc Giang

  • 25/07/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/07/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực