Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN

Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương do Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương


BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1998/QĐ-ĐMDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,
Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thành viên lãnh đạo Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.
Theo đề nghị của Phó trưởng ban thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/ĐMDN ngày 19 tháng 9 năm 1998 của Trưởng ban Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương)

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Căn cứ Điều 2 Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, quy định nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về đổi mới cơ chế chính sách, tổ chức quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

2. Xây dựng chương trình về sắp xếp, cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

3. Thí điểm chính sách mới, mô hình tổ chức quản lý mới đối với doanh nghiệp.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng các văn bản pháp quy, pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, chính sách quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 2 lĩnh vực trên.

5. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các chính sách, cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để thực hiện các chương trình, kế hoạch (các điểm 1, 2 và 3 mục này) sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Theo dõi, tổng hợp tình hình đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý của các tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

8. Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các phương án sắp xếp, cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu các doanh nghiệp nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 trình Thủ tướng Chính phủ.

9. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về đổi mới cơ chế chính sách, cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

10. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực đổi mới quản lý doanh nghiệp và cổ phần hoá vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91.

11. Sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ các mặt công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

II. TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

1. Trưởng Ban chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Thủ tướng Chính phủ. Trực tiếp tham gia quyết định nhân sự chủ chốt của các Tổng công ty 91. Chỉ đạo xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn về đổi mới cơ chế chính sách, tổ chức quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Chủ trì các cuộc họp của Ban.

2. Giúp Trưởng ban có các Phó ban chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm được quy định tại Điều 2 Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban về nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.

3. Phó trưởng ban thường trực được Trưởng ban uỷ quyền điều hành mọi hoạt động của Ban, có quyền:

3.1. Triệu tập họp toàn Ban để bàn những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, đề án đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp.

3.2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban đã giao cho các thành viên.

3.3. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp với lãnh đạo Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp các Bộ, các địa phương và Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước để lấy ý kiến hoặc phổ biến, quán triệt nội dung, hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến lĩnh vực đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp.

3.4. Yêu cầu Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp của các Bộ, các địa phương và Hội đồng quản trị các Tổng công ty 91 báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả và những kiến nghị trong việc thực hiện công tác đổi mới quản lý và cổ phần hoá doanh nghiệp.

3.5. Tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với các Bộ, các địa phương, các tổng công ty và một số doanh nghiệp để nắm và kiểm tra tình hình thực hiện những công việc liên quan đến lĩnh vực đổi mới quản lý doanh nghiệp và cổ phần hoá.

3.6. Yêu cầu các Bộ, địa phương và Tổng công ty 91 cử cán bộ tham gia những nhóm công tác ngắn hạn để nghiên cứu và xây dựng một số đề án cụ thể về đổi mới quản lý doanh nghiệp.

3.7. Mời chuyên gia giỏi trong và ngoài nước có kinh nghiệm về cải cách và quản lý doanh nghiệp để tư vấn. Trong những trường hợp cần thiết cử các đoàn cán bộ đi nghiên cứu kinh nghiệm về đổi mới quản lý doanh nghiệp ở nước ngoài.

4. Các Phó trưởng ban chuyên trách thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công; được thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc trong thời gian Phó trưởng ban thường trực vắng mặt.

5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phân công một Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia uỷ viên thường trực giữ vai trò đầu mối giữa Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương với Văn phòng Chính phủ.

6. Các Uỷ viên không chuyên trách khác do các Bộ, các cơ quan cử có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng ban phân công, tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban đổi quản lý doanh nghiệp Trung ương và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo chung của Ban.

III. TỔ CHỨC BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC CỦA BAN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA BAN VỚI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

1. Bộ phận thường trực của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương bao gồm các Phó trưởng ban chuyên trách và các Tổ công tác chuyên môn sau đây: Tổ Tổng hợp, Tổ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Tổ cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu, Tổ theo dõi hoạt động của các tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các Tổ công tác này do cán bộ cấp vụ phụ trách.

2. Bộ phận thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chịu sự lãnh đạo toàn diện của Phó trưởng ban thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương phù hợp với quy chế hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ phận thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có nhiệm vụ:

3.1. Triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã ghi ở Điều 2 của Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban.

3.2. Biên soạn các tài liệu chuyên môn về đổi mới doanh nghiệp để tổ chức Hội nghị hướng dẫn các ngành, các địa phương và các Tổng công ty 91 thực hiện.

3.3. Giúp lãnh đạo Ban chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và các cuộc hợp do Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chủ trì làm việc với các cơ quan khác về đổi mới doanh nghiệp.

3.4. Giúp lãnh đạo Ban làm thủ tục trình Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ những vấn đề về đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

3.5. Tiếp nhận những kiến nghị của các doanh nghiệp về những vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ, địa phương hoặc chưa được Bộ, địa phương giải quyết thoả đáng.

Chủ động phối hợp với các Vụ trong Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp.

4. Mối quan hệ giữa Bộ phân thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và Văn phòng Chính phủ:

4.1. Công tác tổ chức, biên chế và nhân sự:

- Bộ phận thường trực của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có biên chế riêng được tổng hợp chung trong biên chế của Văn phòng Chính phủ. Vào Quý III hàng năm Ban thông báo cho Văn phòng Chính phủ dự kiến biên chế để Văn phòng Chính phủ tổng hợp chung.

Biên chế chính thức trước mắt của bộ phận thường trực gồm 20 người.

- Việc tuyển dụng cán bộ, đề bạt và thực hiện các chính sách cán bộ khác có liên quan do Trưởng ban thống nhất với Văn phòng Chính phủ quyết định.

Trưởng ban quyết định việc bố trí, sử dụng cán bộ của Ban.

4.2. Về công tác chuyên môn:

- Bộ phận thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương phải có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo các văn bản về đổi mới cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp trước khi trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ký.

- Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là uỷ viên thường trực của Ban ký tên và đóng dấu Văn phòng Chính phủ các văn bản sau đây:

+ Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương cụ thể đối với các kiến nghị về đổi mới doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

+ Mời họp.

+ Yêu cầu các Bộ, địa phương và doanh nghiệp báo cáo giải trình những vấn đề cụ thể về các phương án đổi mới quản lý doanh nghiệp.

+ Thoả thuận nội dung dự thảo Điều lệ của các Tổng công ty Nhà nước và công ty lớn có Hội đồng quản trị trước khi Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh ký ban hành.

+ Các văn bản khác về hướng dẫn nghiệp vụ đổi mới doanh nghiệp theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ.

+ Giải thích những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đổi mới doanh nghiệp đã được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định để vận dụng cho thống nhất.

- Các chuyên viên của Bộ phận thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có trách nhiệm thường xuyên phối hợp và tham gia ý kiến với các Vụ, Cục liên quan của Văn phòng Chính phủ khi có yêu cầu. Trường hợp cần phát biểu bằng văn bản, phải có ý kiến của lãnh đạo Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

4.3. Công tác hành chính:

- Các văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến đổi mới quản lý doanh nghiệp gửi theo địa chỉ: Văn phòng Chính phủ, số 1 Bách Thảo, Ba Đình, Hà Nội. Vụ Hành chính (phòng văn thư) Văn phòng Chính phủ tiếp nhận, làm thủ tục và chuyển cho văn thư Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

- Các công văn, tài liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và các Tổng công ty nhà nước gửi trực tiếp cho Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương theo địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội.

- Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương là đầu mối tiếp nhận: các văn bản pháp quy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản điều hành của Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Văn phòng Chính phủ liên quan đến nhiệm vụ của Ban; lịch công tác tuần của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ... như các Cục, Vụ trong Văn phòng Chính phủ.

- Các văn bản trình Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy trình xử lý và phát hành văn bản của Văn phòng Chính phủ.

4.4. Công tác quản trị, tài vụ:

- Văn phòng Chính phủ đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban theo dự toán được duyệt. Dự toán này nằm trong dự toán hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

Hàng năm vào đầu tháng 8 Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương dự toán kinh phí hoạt động của năm sau gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp chung trình duyệt.

- Các điều kiện và phương tiện làm việc của Ban được Văn phòng Chính phủ bảo đảm.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hành chính, Cục Quản trị I, Cục Hành chính - quản trị II có trách nhiệm tạo điều kiện cho bộ phận thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương hoạt động được thuận lợi theo các quy chế của Văn phòng Chính phủ.

IV. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

1. Ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuỳ theo tính chất quan trọng của từng đề án hoặc báo cáo Trưởng ban triệu tập họp toàn Ban để tham gia ý kiến hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Từng thành viên nếu có ý kiến khác với kết luận của Trưởng ban có quyền bảo lưu hoặc trình bày ý kiến riêng lên Thủ tướng Chính phủ.

2. Các uỷ viên không chuyên trách khi đại diện cho cơ quan mình phát biểu ý kiến thì phải được sự nhất trí của Thủ trưởng cơ quan do mình đại diện và không ký với chức danh thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/1998/QĐ-ĐMDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/1998/QĐ-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/1998
Ngày hiệu lực19/09/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2000
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/1998/QĐ-ĐMDN

Lược đồ Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/1998/QĐ-ĐMDN
       Cơ quan ban hànhBan Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương
       Người kýNgô Xuân Lộc
       Ngày ban hành19/09/1998
       Ngày hiệu lực19/09/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2000
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

          • 19/09/1998

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/09/1998

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực