Quyết định 01/2006/QĐ-BCN

Quyết định 01/2006/QĐ-BCN Sửa đổi khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công tyDệt-May Hà Nội kèm theo Quyết định 04/2005/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 01/2006/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Dệt-May Hà Nội sửa đổi 04/2005/QĐ-BCN đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2006/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Dệt-May Hà Nội sửa đổi 04/2005/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 20 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DỆT-MAY HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2005/QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DỆT-MAY HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (Tờ trình số 127/TT-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2006);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BCN ngày 16 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội như sau:

“2. Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của Hanosimex trong phạm vi các giới hạn thẩm quyền được Vinatex cho phép và được ghi trong Điều lệ và Quy chế Tài chính của Hanosimex bằng tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tương đương nhưng không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Hanosimex.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam và Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Xuân KhuThuộc tính Văn bản pháp luật 01/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2006
Ngày hiệu lực18/03/2006
Ngày công báo03/03/2006
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 01/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 01/2006/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Dệt-May Hà Nội sửa đổi 04/2005/QĐ-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2006/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Dệt-May Hà Nội sửa đổi 04/2005/QĐ-BCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2006/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýBùi Xuân Khu
       Ngày ban hành20/02/2006
       Ngày hiệu lực18/03/2006
       Ngày công báo03/03/2006
       Số công báoTừ số 3 đến số 4
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2006/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Dệt-May Hà Nội sửa đổi 04/2005/QĐ-BCN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2006/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Dệt-May Hà Nội sửa đổi 04/2005/QĐ-BCN