Quyết định 01/2007/QĐ-BCN

Quyết định 01/2007/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2007/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc

Số: 01/2007/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hnh văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chnh phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hnh một số điều của Luật Ban hnh văn bản quy phạm php luật v Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản đến ngày 29 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- UBND cc tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
-Website Chnh phủ,
- Công báo,
- Lãnh đạo Bộ Công nghiệp,
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 


Phụ lục:

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BCN ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hnh

Trích yếu

1

Quyết định

1121QĐ/QLTN

23/4/1996

Quy định nguyên tắc, thủ tục cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác đá quí nhóm 1

2

Quyết định

154/QĐ-ĐCKS

23/01/1997

Quy định các khoáng sản xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 

3

Quyết định

39/1998/QĐ-BCN

13/6/1998

V/v: điều chỉnh giá phân tích mẫu và gia công mẫu

4

Quyết định

63/2000/QĐ-BCN

13/11/2000

Về điều kiện của tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2007/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2007
Ngày hiệu lực02/02/2007
Ngày công báo18/01/2007
Số công báoTừ số 43 đến số 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 01/2007/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2007/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2007/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành03/01/2007
       Ngày hiệu lực02/02/2007
       Ngày công báo18/01/2007
       Số công báoTừ số 43 đến số 44
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2007/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2007/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 03/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực