Quyết định 01/2007/QĐ-UBND

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố; quy định thêm cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách đã được thay thế bởi Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2009 danh mục văn bản pháp luật đã sà soát Đăk Lăk và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN, BUÔN, TỔ DÂN PHỐ; QUY ĐỊNH THÊM MỘT SỐ CÁN BỘ ĐƯỢC HƯỞNG MỨC SINH HOẠT PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006, về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố; quy định thêm một số cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 387/TTr-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); thôn, buôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn); quy định thêm một số cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí như sau:

1. Quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã:

a. Xã dưới 5.000 dân được bố trí không quá 15 cán bộ không chuyên trách.

b. Xã có từ 5.000 dân trở lên, cứ thêm 1.500 dân được bố trí thêm 01 cán bộ không chuyên trách, nhưng tối đa không quá 19 cán bộ.

2. Quy định mức phụ cấp cho cán bộ làm việc ở thôn:

a. Điều chỉnh mức phụ cấp: Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn và Công an viên:

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 175.000 đồng/tháng lên mức 210.000 đồng/tháng đối với: Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn;

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 140.000 đồng/tháng lên mức 170.000 đồng/tháng đối với Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn;

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 161.000 đồng/tháng lên mức 200.000 đồng/tháng đối với Công an viên ở thôn.

* Đối với các xã biên giới; xã, thôn, buôn thuộc Chương trình 135:

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 190.000 đồng/tháng lên mức 230.000 đồng/tháng đối với Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn;

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 155.000 đồng/tháng lên mức 180.000 đồng/tháng đối với Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn;

b. Điều chỉnh mức sinh hoạt phí từ 50.000 đồng/tháng lên mức 80.000 đồng/tháng đối với các chức danh: Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các Chi hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên thôn.

3. Điều chỉnh mức quà thăm hỏi đối với già làng từ 150.000 đồng/người/năm lên 200.000 đồng/người/năm.

4. Điều chỉnh mức hoạt động phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã từ 3.400.000 đồng lên 5.000.000 đồng/năm.

5. Điều chỉnh mức hoạt động phí cho mỗi tổ chức đoàn thể cấp xã, gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên: từ 3.400.000 đồng lên 4.500.000 đồng/năm

6. Điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã:

a. Điều chỉnh mức phụ cấp từ 423.000 đồng/tháng lên mức 500.000 đồng/tháng đối với các chức danh: Phó Công an, Phó Xã đội, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ, Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông Lâm nghiệp, Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b. Điều chỉnh mức phụ cấp từ 320.000 đồng/tháng lên mức 500.000 đồng/tháng đối với các chức danh: Trưởng Ban Tổ chức Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

c. Điều chỉnh mức phụ cấp từ 300.000 đồng/tháng lên mức 380.000 đồng/tháng đối với các chức danh: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Cán bộ phụ trách Dân số - Gia đình và Trẻ em, Cán bộ phụ trách đài truyền thanh, Cán bộ quản lý nhà văn hóa.

7. Quy định thêm một số chức danh và mức sinh hoạt phí cho cán bộ cơ sở:

a. Quy định thêm 05 cán bộ làm việc ở cấp xã, nhưng không coi đây là cán bộ được hưởng chế độ không chuyên trách cấp xã gồm: Trưởng khối Dân vận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng cơ sở, Cán bộ Tổ chức, Cán bộ Tuyên giáo, Cán bộ Dân vận và được hưởng mức sinh hoạt phí.

b. Quy định sinh hoạt phí mức 500.000 đồng/tháng đối với Cán bộ Trưởng khối Dân vận.

c. Quy định sinh hoạt phí mức 360.000 đồng/tháng đối với Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng cơ sở.

d. Quy định sinh hoạt phí mức 320.000 đồng/tháng đối với các chức danh: Cán bộ Tổ chức, Cán bộ Tuyên giáo, Cán bộ Dân vận.

8. Trường hợp không bố trí thêm Cán bộ Tổ chức, Cán bộ Tuyên giáo, Cán bộ Dân vận, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng cơ sở thì vận dụng được hưởng 30% mức phụ cấp trách nhiệm của 01 chức danh kiêm nhiệm cao nhất.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, các văn bản trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các Ban của Đảng, HĐND tỉnh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện,thành phố;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Các CV NCVP; các Trung tâm, các phòng thuộc VP
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2007
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành08/01/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách