Quyết định 01/2008/QĐ-BNV

Quyết định 01/2008/QĐ-BNV về việc ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 01/2008/QĐ-BNV chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 103/QĐ-BNV 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Nội vụ và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2008/QĐ-BNV chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường


BỘ NỘI VỤ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC DANH VÀ MÃ SỐ NGẠCH CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2577/BTNMT-TCCB ngày 11/7/2008;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường, gồm:

1. Trắc địa bản đồ viên chính

2. Trắc địa bản đồ viên

3. Trắc địa bản đồ viên cao đẳng

4. Trắc địa bản đồ viên trung cấp

5. Địa chính viên chính

6. Địa chính viên

7. Địa chính viên cao đẳng

8. Địa chính viên trung cấp

9. Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường

10. Điều tra viên chính tài nguyên môi trường

11. Điều tra viên tài nguyên môi trường

12. Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường

13. Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường

14. Dự báo viên cao cấp khí tượng thuỷ văn

15. Dự báo viên chính khí tượng thuỷ văn

16. Dự báo viên khí tượng thuỷ văn

17. Dự báo viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn

18. Dự báo viên trung cấp khí tượng thuỷ văn

19. Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thuỷ văn

20. Kiểm soát viên chính khí tượng thuỷ văn

21. Kiểm soát viên khí tượng thuỷ văn

22. Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn

23. Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thuỷ văn

24. Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường

25. Quan trắc viên tài nguyên môi trường

26. Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường

27. Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường

28. Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường

- Mã số ngạch 14.233

- Mã số ngạch 14.234

- Mã số ngạch 14.235

- Mã số ngạch 14.236

- Mã số ngạch 14.237

- Mã số ngạch 14.238

- Mã số ngạch 14.239

- Mã số ngạch 14.240

- Mã số ngạch 14.241

- Mã số ngạch 14.242

- Mã số ngạch 14.243

- Mã số ngạch 14.244

- Mã số ngạch 14.245

- Mã số ngạch 14.246

- Mã số ngạch 14.247

- Mã số ngạch 14.248

- Mã số ngạch 14.249

- Mã số ngạch 14.250

- Mã số ngạch 14.251

- Mã số ngạch 14.252

- Mã số ngạch 14.253

- Mã số ngạch 14.254

- Mã số ngạch 14.255

- Mã số ngạch 14.256

- Mã số ngạch 14.257

- Mã số ngạch 14.258

- Mã số ngạch 14.259

- Mã số ngạch 14.260

 

Điều 2. Chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường là căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bãi bỏ ngạch dự báo viên cao cấp (mã số 14.103), dự báo viên chính (mã số 14.104), dự báo viên (mã số 14.105), quan trắc viên chính (mã số 14.106), quan trắc viên (mã số 14.107), quan trắc viên sơ cấp (mã số 14.108) thuộc Danh mục các ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.

Điều 5. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2008/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo17/08/2008
Số công báoTừ số 453 đến số 454
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 01/2008/QĐ-BNV chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 01/2008/QĐ-BNV chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu01/2008/QĐ-BNV
     Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
     Người kýTrần Văn Tuấn
     Ngày ban hành04/08/2008
     Ngày hiệu lực01/09/2008
     Ngày công báo17/08/2008
     Số công báoTừ số 453 đến số 454
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản gốc Quyết định 01/2008/QĐ-BNV chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2008/QĐ-BNV chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường