Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1179/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Ninh Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2010/QĐ-UBND Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP7, NV.01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

QUY CHẾ

VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp huyện) do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) soạn thảo trình và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân cùng cấp và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân cấp huyện.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004 (sau đây gọi là Luật); Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (sau đây gọi là Nghị định số 91) và quy định của Quy chế này.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ xem xét thông qua đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng, đầy đủ quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành theo quy định tại Khoản 1 của Điều này.

Chương II

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÌNH

Điều 4. Soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

1. Việc soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Luật và Điều 17 của Nghị định số 91. Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, Thủ trưởng cơ quan phối hợp soạn thảo hoặc tổ soạn thảo trong trường hợp thành lập tổ soạn thảo) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

2. Soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải bảo đảm đúng tiến độ, trình tự, thủ tục quy định.

Điều 5. Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

1. Việc lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện (sau đây gọi là dự thảo) được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Khoản 2 Điều 30 của Luật và Điều 23 của Nghị định số 91.

2. Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức việc lấy ý kiến, tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến để chỉnh lý lại dự thảo. Hình thức lấy ý kiến, nội dung cần lấy ý kiến do Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn, quyết định.

3. Tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu và tham gia ý kiến theo đúng yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo về hình thức, nội dung cần lấy ý kiến.

4. Chậm nhất là ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân không chịu sự tác động trực tiếp của Nghị quyết được lấy ý kiến nhận được dự thảo và chậm nhất là bảy ( 07) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của Nghị quyết được lấy ý kiến nhận được dự thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với cơ quan chủ trì soạn thảo về nội dung được lấy ý kiến tham gia vào dự thảo.

Điều 6. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thông qua dự thảo.

2. Hồ sơ dự thảo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm: Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự thảo do cơ quan chủ trì soạn thảo trình, kiểm tra hồ sơ dự thảo và chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc thông qua dự thảo.

4. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 của Luật và Điều 18 của Nghị định số 91.

5. Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chỉnh lý lại dự thảo theo đúng ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi trình Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện thẩm tra theo quy định.

Điều 7. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

1. Dự thảo phải được Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét, thông qua.

2. Việc thẩm tra dự thảo được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật và Điều 20 của Nghị định số 91.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị hồ sơ thẩm tra, gửi hồ sơ thẩm tra đến Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện được phân công thẩm tra; tổng hợp và tiếp thu ý kiến thẩm tra để tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉnh lý lại dự thảo.

Điều 8. Trình tự xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị hồ sơ dự thảo trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

2. Hồ sơ dự thảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

3. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Luật.

Chương III

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 9. Soạn thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Việc soạn thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật và Điều 17 của Nghị định số 91. Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, Thủ trưởng cơ quan phối hợp soạn thảo hoặc tổ soạn thảo (trong trường hợp thành lập tổ soạn thảo) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc soạn thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Soạn thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện phải bảo đảm đúng tiến độ, trình tự, thủ tục quy định.

Điều 10. Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Việc lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi là dự thảo) được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Khoản 2 Điều 41 của Luật và Điều 23 của Nghị định số 91.

2. Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức việc lấy ý kiến, tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến để chỉnh lý lại dự thảo. Hình thức lấy ý kiến, nội dung cần lấy ý kiến do Thủ trưởng cơ quan chủ soạn thảo lựa chọn, quyết định.

3. Tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu và tham gia ý kiến theo đúng yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo về hình thức, nội dung cần lấy ý kiến.

4. Chậm nhất là ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân không chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định, Chỉ thị được lấy ý kiến nhận được dự thảo và chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định, Chỉ thị được lấy ý kiến nhận được dự thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với cơ quan chủ trì soạn thảo về nội dung được lấy ý kiến tham gia vào dự thảo.

Điều 11. Thẩm định dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Dự thảo phải được Phòng Tư pháp huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Phòng Tư pháp) thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

2. Việc thẩm định dự thảo được thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Luật và Điều 21 của Nghị định số 91.

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo đến Phòng Tư pháp để thẩm định.

4. Hồ sơ dự thảo gửi thẩm định bao gồm: Công văn yêu cầu thẩm định; Tờ trình; dự thảo Quyết định, Chỉ thị; Bản tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo và các tài liệu có liên quan.

5. Khi nhận hồ sơ thẩm định dự thảo, Phòng Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thẩm định, nếu hồ sơ thẩm định chưa đảm bảo thủ tục quy định thì yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ và chỉ thực hiện việc thẩm định khi hồ sơ thẩm định bảo đảm đúng, đầy đủ thủ tục quy định.

6. Chậm nhất là ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp nhận đủ hồ sơ thẩm định dự thảo, Phòng Tư pháp phải có Báo cáo thẩm định gửi cơ quan chủ trì soạn thảo. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý lại dự thảo.

Điều 12. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian chậm nhất là ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp.

2. Hồ sơ dự thảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật và Khoản 4 Điều 11 của Quy chế này.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thảo, chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc thông qua dự thảo.

4. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo được thực hiện theo quy định tại Điều 44 của Luật.

Điều 13. Ban hành Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Dự thảo sau khi đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp chỉnh lý lại dự thảo theo đúng ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành.

2. Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành phải được gửi cho các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 8, Điều 51 của Luật và Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 91.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động khảo sát, soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm tra, thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện và kinh phí bảo đảm cho các hoạt động khảo sát, soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, thông qua và ban hành Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật và Điều 25 của Nghị định số 91, Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí chi cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo đúng định mức và chế độ tài chính hiện hành.

Điều 15. Triển khai tổ chức thực hiện Quy chế

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai Quy chế đến Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt phổ biến nội dung Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Quy chế này sẽ được biểu dương, khen thưởng theo chế độ thi đua khen thưởng hiện hành của nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời./

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2010
Ngày hiệu lực21/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2010/QĐ-UBND Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành11/01/2010
        Ngày hiệu lực21/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2010/QĐ-UBND Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2010/QĐ-UBND Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình