Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2007/QĐ-UBND đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2007/QĐ-UBND NGÀY 26/02/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 223/TTr-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã, cụ thể như sau:

“Điều 2. Tập đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất này làm căn cứ để xây dựng dự toán kinh phí các dự án lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã.

- Đối với nguyên giá thiết bị và đơn giá vật liệu, công cụ, dụng cụ có biến động trên 10% thì Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh hoặc ban hành lại.

- Đối với chi phí nhân công sẽ được tính theo mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành của Chính phủ.”

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Thuận. 150bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2010
Ngày hiệu lực31/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2007/QĐ-UBND đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2007/QĐ-UBND đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Chí Thức
        Ngày ban hành21/01/2010
        Ngày hiệu lực31/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2007/QĐ-UBND đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2007/QĐ-UBND đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tỉnh Sơn La

            • 21/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực