Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất,kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Đà Nẵng. ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN,BÃI, MẶT NƯỚC ĐỂ SẢN XUẤT,KINH DOANH, ĐẶT BẢNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí. lệ phí. chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi. bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII. nhiệm kỳ 2011-2016. kỳ họp thứ 3 về quy định. điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 20 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng nộp phí

1. Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời hoặc lâu dài lề đường, vỉa hè, bến, bãi, mặt nước phù hợp với quy hoạch của thành phố để sản xuất, kinh doanh, lắp đặt bảng quảng cáo, tập kết vật liệu, thi công công trình.

2. Không thu phí đối với cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè (ngoài mục đích giao thông) cho việc đám cưới, đám tang.

Điều 3. Mức thu và cơ quan thu phí

1. Mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Phụ lục đính kèm.

2. Cơ quan. đơn vị thu phí:

a) Cơ quan thu phí sử dụng lề đường, vỉa hè, bến. Bãi, mặt nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh. tập kết vật liệu, thi công công trình:

- Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thu đối với trường hợp cấp Giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông tại các tuyến đường; bến, bãi, mặt nước theo phân cấp;

- UBND các quận, huyện thu đối với trường hợp cấp Giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông tại các tuyến đường; bến, bãi,mặt nước theo phân cấp.

b) Phí sử dụng vỉa hè, bến, bãi, mặt nước để đặt bảng quảng cáo (trừ khu vực các chợ): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được uỷ quyền là Trung tâm Quản lý quảng cáo thành phố Đà Nẵng thực hiện thu phí.

c) Phí sử dụng mặt bằng tại các chợ để quảng cáo:

- Đối với các chợ thuộc thành phố quản lý: Công ty Hội chợ triển lãm và quản lý các chợ thành phố Đà Nẵng thu.

- Các chợ thuộc quận, huyện quản lý: UBND các quận, huyện tổ chức thu.

Điều 4. Chế độ thu. nộp. quản lý và sử dụng tiền thu phí

1. Chế độ thu. nộp phí: Thực hiện theo quy định tại của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

2. Chế độ quản lý, sử dụng phí thu được:

a) Đối với phí sử dụng lề đường, vỉa hè, bến. Bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thường xuyên, tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô, neo đậu tàu thuyền: Cơ quan thu phí được trích 80% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí; phần còn lại 20% nộp vào ngân sách theo phân cấp.

b) Đối với phí sử dụng lề đường, vỉa hè, bến, bãi, mặt nước để đặt bảng quảng cáo: Cơ quan thu phí được trích 30% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí; phần còn lại 70% nộp vào ngân sách theo phân cấp.

Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục thuế thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 7. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố. Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Quản lý quảng cáo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Hội chợ triển lãm và quản lý các chợ thành phố Đà Nẵng và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI,MẶT NƯỚC ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH, ĐẶT BẢNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 01 /2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu phí

I

Phí sử dụng lề đường. vỉa hè

Để sản xuất. kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thường xuyên (cả ban ngày và ban đêm)

1

-

Đường loại 1

Đồng/m2/tháng

50.000

-

Đường loại 2

Đồng/m2/tháng

34.000

-

Đường loại 3

Đồng/m2/tháng

25.000

-

Đường loại 4

Đồng/m2/tháng

17.000

-

Đường loại 5

Đồng/m2/tháng

8.000

 

Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi), các đối tượng được phép sử dụng vỉa hè để đặt bảng hiệu, tập kết vật liệu xây dựng thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên (tính theo từng loại đường).

2

Để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô:

 

 

-

Đường loại 1

Đồng/m2/tháng

17.000

-

Đường loại 2

Đồng/m2/tháng

14.000

-

Đường loại 3

Đồng/m2/tháng

10.000

-

Đường loại 4

Đồng/m2/tháng

7.000

-

Đường loại 5

Đồng/m2/tháng

3.000

II

Phí sử dụng bến. bãi. mặt nước

 

 

1

Phí sử dụng bến, bãi đỗ xe, bến, bãi ven sông tập kết vật liệu, neo đậu tàu, thuyền (không ở trong khu vực cầu cảng, bến cảng)

Đồng/m2/tháng

10.000

2

Phí sử dụng mặt nước:

 

 

a)

Trường hợp sử dụng mặt nước để kinh doanh như các điểm neo, đậu tàu, thuyền du lịch để đón, đưa khách, tàu thuyền vận chuyển, tập kết hàng hoá,vật liệu

 

10.000 đồng/lượt/phương tiện hoặc 100.000 đồng/tháng/phương tiện

b)

Không thu phí đối với trường hợp tàu. thuyền vào neo đậu để tránh bão (đối với các vị trí được phép neo đậu tránh bão theo quy định của thành phố).

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2012
Ngày hiệu lực05/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2012/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVõ Duy Khương
       Ngày ban hành24/02/2012
       Ngày hiệu lực05/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2012/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2012/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất

           • 24/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực