Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH BÁN TRÚ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 04/TTr-STC ngày 10/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các nội dung sau:

1. Đối tượng: Học sinh tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu có đủ các điều kiện sau:

- Học bán trú do nhà ở xa trường, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, được ở trong khu bán trú của nhà trường hoặc phải tự túc chỗ ở;

- Có hộ khẩu thường trú tại các xã, bản đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chương trình 135 giai đoạn II và các xã thuộc các huyện thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

3. Nguồn kinh phí và quản lý sử dụng:

3.1. Nguồn kinh phí: Được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Thời gian áp dụng chính sách: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Sở Tài chính, trên cơ sở quy định của Nhà nước về chính sách đối với học sinh bán trú, tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này.

- Hàng năm, căn cứ chính sách quy định tại Quyết định này thực hiện việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

5.2. Sở Tài chính: Căn cứ dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú do Sở Giáo dục và Đào tạo lập, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/01/2012
Ngày hiệu lực 23/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành 13/01/2012
Ngày hiệu lực 23/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2012/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2012/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn

  • 13/01/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/01/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực