Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên tỉnh Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 79/TTr-STC ngày 11/01/2013 (kèm theo Biên bản họp liên ngành giữa Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên lập ngày 10/01/2013); Công văn số 476/STP-XDVB ngày 25/12/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

(Có bảng giá chi tiết kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Đối tượng áp dụng bảng giá này là các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên, nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục Trưởng Cục Thuế, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Văn Tâm

 

PHỤ BIỂU

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH THUẾ CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 01 /2013/QĐ-UBND ngày 21 /01/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Nhóm, loại tài nguyên

ĐVT

Mức giá

(1.000 đồng)

 

I

Khoáng sản kim loại

Tấn

 

 

1

Khoáng sản kim loại đen

"

 

 

 

- Quặng sắt hàm lượng TFe ≥ 60%

"

850

 

 

- Quặng sắt hàm lượng 55% ≤ TFe < 60%

"

650

 

 

- Quặng sắt hàm lượng 50% ≤ TFe < 55%

"

550

 

 

- Quặng sắt Limônit hàm lượng TFe<50%

"

450

 

 

- Quặng sắt làm phụ gia xi măng

"

250

 

 

- Tinh bột sắt từ (Fe3O4) hàm lượng Fe ≥ 70%

"

1.500

 

 

- Tinh bột sắt từ (Fe3O4) hàm lượng Fe <70%

"

1.200

 

 

- Quặng Titan (ILMENIT) nguyên khai quy về hàm lượng 50% TiO2

"

2.000

 

 

- Tinh quặng Titan (ILMENIT 48% ≤ TiO2<52%)

"

2.000

 

2

Khoáng sản kim loại màu

Tấn

 

 

 

- Tinh quặng thiếc quy về hàm lượng 70% Sn

"

45.000

 

 

- Quặng thiếc các loại quy về hàm lượng 70% Sn

"

45.000

 

 

- Quặng Sunfua kẽm-chì (hàm lượng kẽm+ chì ≤ 10%)

"

1.079

 

 

- Quặng Sunfua kẽm-chì 10% < (hàm lượng kẽm+chì) ≤ 15%

"

1.163

 

 

- Quặng Sunfua kẽm-chì 15% < (hàm lượng kẽm+ chì) ≤ 20%

"

1.385

 

 

- Quặng Sunfua kẽm-chì 20%< (hàm lượng kẽm+ chì) ≤ 25%

"

2.244

 

 

- Quặng Sunfua kẽm-chì (hàm lượng kẽm+ chì >25%)

"

2.856

 

 

- Quặng Oxit kẽm hàm lượng Zn ≤ 15% quy về 15% Zn

"

1.836

 

 

- Quặng Oxit kẽm hàm lượng Zn > 15% quy về 20% Zn

"

2.448

 

3

Quặng đồng Cu3 ≥ 18 %

Tấn

16.000

 

4

Vàng cốm quy 96% Au

Chỉ

3.800

 

5

Quặng Mangan sắt Hàm lượng Mn>15%, tỷ lệ Mn/Fe>3

Tấn

700

 

6

Quặng Vonframit quy về hàm lượng 65% WO3

Tấn

180.000

 

7

Quặng Antimon quy về hàm lượng 40% Sb

Tấn

18.000

 

8

Quặng Barit hàm lượng ≥ 80% BaSO4

Tấn

1.200

 

 

- Quặng Barit hàm lượng 70 ≤ BaSO4 < 80%

Tấn

1.000

 

 

- Quặng Barit hàm lượng 60 ≤ BaSO4 < 70%

Tấn

800

 

9

Quặng Photphorit quy về hàm lượng 30% P2O5

Tấn

600

 

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

1

Khoáng sản không kim loại làm VLXD thông thường

 

 

 

 

- Đất làm vật liệu san lấp, xây đắp công trình

m3

30

 

 

- Đá hộc, đá ba

80

 

 

- Đá 1x2, 2x4

130

 

 

- Đá 4x6

120

 

 

- Đá Base 0,5x1

80

 

 

- Cát xây

140

 

 

- Cát trát

150

 

 

- Cát bê tông

140

 

 

- Sỏi 1x2, 2x4

120

 

 

- Sỏi cuội sông suối

40

 

 

- Sét Cao lanh

Tấn

140

 

 

- Sét Xi măng

Tấn

30

 

 

- Đất làm gạch

m3

40

 

 

- Đá Đôlômit

Tấn

120

 

 

- Bột đá Đôlômit

Tấn

140

 

 

- Đá vôi dùng để sản xuất xi măng

Tấn

50

 

 

- Đá cát kết + Bột kết + Đá vụn lẫn đất để làm đường

Tấn

50

 

 

Đá thải mỏ Khánh Hoà và mỏ Núi Hồng

m3

25

 

2

Than

 

 

 

2.1

Mỏ than Khánh Hoà

Tấn

 

 

 

- Than cục 2aKH

1.700

 

 

- Than cám 3aKH

1.950

 

 

- Than cám 3bKH

1.650

 

 

- Than cám 3c KH

‘‘

1.700

 

 

- Than cám 4aKH

1.650

 

 

- Than cám 4bKH

1.520

 

 

- Than cám 5 KH

1.350

 

 

- Than cám 5b

1.000

 

 

- Than cám 6KH (Cỡ hạt 0-10mm; Ak 36,01-40%)

1.150

 

 

- Than cám 6KH

1.100

 

 

- Than cám khác

500

 

2.2

Mỏ than Núi Hồng

Tấn

 

 

 

- Than cám 3 NH

1.600

 

 

- Than cám 3c NH

1.500

 

 

- Than cám 4 NH

1.350

 

 

- Than cám 4b NH

1.000

 

 

- Than cám 5 NH

1.200

 

 

- Than cám 5b NH

900

 

 

- Than cám 6 NH

980

 

 

- Than cám 6b NH

700

 

2.3

Các mỏ than khác trên địa bàn tỉnh

Tấn

 

 

 

- Than cục

1.750

 

 

- Than cám 3b

1.700

 

 

- Than cám 4a

1.600

 

 

- Than cám 4b

1.470

 

 

- Than cám 5

1.300

 

 

- Than cám 6

1.050

 

 

- Than cám 7

500

 

 

- Than phụ phẩm

330

 

3

Than mỡ (Mỏ than Phấn Mễ + Mỏ khác)

Tấn

 

 

 

- Than mỡ có Ac< 9%, Y ≥ 17

4.200

 

 

- Than mỡ có 9% ≤ Ac< 11%, Y ≥ 17

4.100

 

 

- Than mỡ có 11% ≤ Ac< 13%, Y ≥ 17

4.000

 

 

- Than mỡ có 13% ≤ Ac< 15%, Y ≥ 17

3.800

 

 

- Than mỡ có 15% ≤ Ac< 17%, Y ≥ 17

3.600

 

 

- Than mỡ có 17% ≤ Ac< 20%, Y ≥ 17

3.400

 

 

- Than mỡ có 20% ≤ Ac< 25%, Y ≥ 17

2.200

 

 

- Than mỡ có 25% ≤ Ac< 35%

2.000

 

 

- Than mỡ có 35% ≤ Ac< 45%

1.600

 

III

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

 

1

Gỗ tròn các loại

m3

 

 

 

- Nhóm I

13.000

 

 

- Nhóm II:

 

 

 

 

+ Gỗ đinh

10.000

 

 

+ Gỗ nghiến

8.000

 

 

+ Gỗ khác thuộc nhóm II

5.000

 

 

- Nhóm III:

m3

 

 

 

+ Gỗ: Dổi, Chò chỉ

4.000

 

 

+ Gỗ De, Sao

3.952

 

 

+ Gỗ khác thuộc nhóm III

2.500

 

 

- Nhóm IV

2.000

 

 

- Nhóm V

1.500

 

 

- Nhóm VI

1.267

 

 

- Nhóm VII

1.056

 

 

- Nhóm VIII

1.056

 

2

Gỗ trụ mỏ

950

 

3

Gỗ làm nguyên liệu sản xuất giấy (bồ đề, thông, mỡ)

m3

400

 

4

Cành, ngọn, củi

ste

140

 

5

Tre, nứa, giang, mai, vầu, lồ ô….

Cây

 

 

 

- Tre

20

 

 

- Mai

25

 

 

- Vầu đắng

15

 

 

- Vầu làm nguyên liệu giấy

Tấn

300

 

6

Dược liệu:

 

 

 

 

- Quế

kg

100

 

7

Sản phẩm rừng tự nhiên khác:

 

 

 

 

- Hạt xa nhân khô

kg

70

 

 

- Nấm hương khô

kg

400

 

 

- Măng nứa tươi

kg

8

 

 

- Măng vầu tươi

kg

9

 

 

- Măng khô

kg

120

 

IV

Nước khoáng, nước thiên nhiên

 

 

 

 

- Nước khoáng thiên nhiên

m3

500

 

 

- Nước tinh khiết đóng chai, đóng hộp

m3

10

 

 

- Nước dùng cho sản xuất nước sạch

m3

0,6

 

 

- Nước thiên nhiên sử dụng chung cho phục vụ (vệ sinh công nghiệp, làm mát… )

m3

1,5

 

Ghi chú: Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất điện (Giá bán điện thương phẩm bình quân) đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/2013
Ngày hiệu lực 31/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/02/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành 21/01/2013
Ngày hiệu lực 31/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/02/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên