Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND quy định kinh phí bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2013/QĐ-UBND kinh phí bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 02 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp như sau.

1. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Mức chi cụ thể:

a) Chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: 300.000 đồng/lần (ý kiến tham gia bằng văn bản).

b) Xây dựng đề cương chương trình; xét duyệt, thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề.

- Xây dựng đề cương chương trình:

+ Xây dựng đề cương chi tiết của chương trình: 700.000 đồng/đề cương;

+ Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của chương trình: 1.200.000 đồng/chương trình.

- Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

+ Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi;

+ Đại biểu được mời tham dự: 100.000 đồng/người/buổi;

+ Bài tham luận: 250.000 đồng/bài viết;

+ Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa: 150.000 đồng/người/bài viết.

c) Chi xây dựng các chuyên đề của chương trình: 250.000 đồng/chuyên đề.

d) Lấy ý kiến thẩm định chương trình : 250.000 đồng/bài viết.

đ) Xây dựng các báo cáo chương trình : 400.000 đồng/báo cáo.

e) Chi họp, góp ý nội dung đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký chương trình được thực hiện theo mức chi quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này.

g) Chi bồi dưỡng cho Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 25.000 đồng/giờ tư vấn.

f) Các mức chi khác để thực hiện chương trình thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện.

1. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp.

b) Đóng góp của các doanh nghiệp.

c) Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

2. Kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện.

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a) Căn cứ vào Chương trình hỗ trợ pháp lý đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định pháp luật. Trường hợp Chương trình hỗ trợ pháp lý làm căn cứ lập dự toán được phê duyệt sau kỳ lập dự toán ngân sách hàng năm thì Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán bổ sung, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với các hoạt động nằm trong phạm vi được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành của Trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Phối hợp Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan:

Trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 4;
- LĐVP, NC, TC, KSTTHC;
- Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2013
Ngày hiệu lực15/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND kinh phí bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2013/QĐ-UBND kinh phí bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành05/01/2013
        Ngày hiệu lực15/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2013/QĐ-UBND kinh phí bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2013/QĐ-UBND kinh phí bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

            • 05/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực