Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2013/QĐ-UBND phối hợp quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và các quy định pháp luật hiện hành về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện cho hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện thuận lợi, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm hàng năm;

2. Rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

3. Tuyên truyền các quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm;

5. Kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm;

6. Rà soát, thống kê, báo tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

7. Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm;

8. Tổ chức giao ban tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm hàng năm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trước ngày 05 tháng 10 hàng năm.

Điều 5. Rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, đối chiếu với các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành để kịp thời phát hiện, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 6. Tuyên truyền các quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan truyền thông của tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của các tổ chức tín dụng, công chứng viên, công chức của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, cấp huyện.

Điều 7. Chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở và các văn bản khác có liên quan; tích cực tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, phối hợp các Cơ quan Thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm nhằm giúp các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm an toàn, đúng pháp luật.

Điều 8. Kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Điện Biên tổ chức các đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Rà soát, thống kê, báo tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, thống kê báo cáo 6 tháng và hàng năm về kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Tư pháp; Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 07 tháng 4, báo cáo hàng năm trước ngày 07 tháng 10 hàng năm.

2. Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động và kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương.

Điều 10. Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ nguồn nhân lực, kinh phí để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 11. Tổ chức họp giao ban nhằm giải quyết những vướng mắc, phát sinh

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Điện Biên, định kỳ tổ chức họp giao ban với sự tham gia của đại diện các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan Thi hành án dân sự, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức tín dụng nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế này.

2. Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Điện Biên, Cục thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2013
Ngày hiệu lực25/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND phối hợp quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2013/QĐ-UBND phối hợp quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýGiàng Thị Hoa
        Ngày ban hành15/01/2013
        Ngày hiệu lực25/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2013/QĐ-UBND phối hợp quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2013/QĐ-UBND phối hợp quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên

            • 15/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực