Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động đã được thay thế bởi Quyết định 01/2017/QĐ-UBND phối hợp hoạt động quản lý đấu tranh phòng chống buôn lậu An Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 26 /TTr-SCT ngày 08 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Website An Giang; Đài PTTH AG; Phân xã AG;
- Trung tâm Công báo Tin học;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này xác định trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động:

1. Về trách nhiệm:

a) Thủ trưởng các Sở, Ngành tỉnh An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn mình quản lý.

c) Trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, theo chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật, các Sở, Ngành, cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động tổ chức sự phối hợp hoạt động để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp.

2. Về quan hệ phối hợp:

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

b) Việc phối hợp hoạt động được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong từng thời gian, địa bàn và lĩnh vực cụ thể.

c) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

d) Giám đốc Sở Công thương với vai trò Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 tỉnh) chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các lực lượng; giữa các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo Quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, Ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

1. Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các quan hệ phối hợp đa phương gồm nhiều Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tùy theo yêu cầu xây dựng mối quan hệ phối hợp song phương với từng Sở quản lý chuyên ngành, cơ quan chức năng, cụ thể:

a) Chỉ đạo công tác phối hợp quy định tại Điều 5 của Quy chế này, đảm bảo sự thống nhất trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, Ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế có liên quan để phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

c) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND huyện, thị, thành phố thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và xử lý hàng hóa của các lực lượng bắt giữ tịch thu, bán đấu giá, tăng cường quản lý, chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với các ngành hàng, địa bàn, siêu thị miễn thuế mà các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các biện pháp xử lý đối với các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền; kiến nghị với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Sở, Ngành, địa phương.

d) Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ngành là Ủy viên của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, phát luật của nhà nước, các chỉ đạo, giải pháp của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; yêu cầu các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình và kết quả hoạt động, dự báo tình hình để xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại phù hợp với tình hình cụ thể từng giai đoạn.

đ) Dự báo tình hình thị trường, đưa ra các giải pháp phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kể cả biện pháp tình thế nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

2. Sở Công thương chịu trách nhiệm chủ trì sự phối hợp trong quản lý và kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với các lĩnh vực: kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Chỉ đạo Chi cục Quản lỷ thị trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp, chỉ đạo triển khai công tác quản lý thị trường trong tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt động thương mại trên thị trường, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương mại, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng, bản quyền tác giả.

- Tổng hợp tình hình thị trường, kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo 127 TW, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thông báo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 127 tỉnh cho các ngành, các địa phương trong tỉnh.

3. Công an tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chi đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, Công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng cảnh sát, Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ và buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm theo quy định của pháp luật.

b) Lực lượng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng phát hiện, dừng phương tiện và bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ và đường thủy; đồng thời phối hơp với các Sở, Ngành liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng tại Việt Nam.

c) Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ người và phương tiện vận chuyển động thực vật hoặc sản phẩm động thực vật mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người, cho động thực vật; phát hiện và xử lý các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó.

4. Cục Hải quan chịu trách nhiệm:

a) Trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hoá, phương tiện vận tải; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

b) Phối hợp với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ... qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật; Phối hợp với ngành Y tế thực hiện công tác kiểm dịch quốc tế theo Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

c) Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

d) Chủ trì hợp tác quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới của hai nước; trao đổi thông tin, điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

6. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trong công tác phòng, chống gian lận về thuế, xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

7. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

c) Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước thanh toán các khoản chi phí trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Trích trả kịp thời chi phí vụ việc và kinh phí được trích từ nguồn thu chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cho các đơn vị theo quy định.

d) Tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hoá, tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác định mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá theo quy định.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các lực lượng, các cấp trong việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

b) Cập nhật thường xuyên lên Website TBT-AGi những thông tin liên quan đến gian lận thương mại.

c) Đề xuất những biện pháp phòng, chống gian lận trong hoạt động đo lường khi các tổ chức, cá nhân áp dụng những kỹ thuật, công nghệ cao trên các phương tiện đo điện tử làm sai lệch kết quả đo nhằm thu lợi bất chính.

9. Sở Y tế

a) Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công an và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu, giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng; phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành y tế chủ trì thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tham gia phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản phẩm kưu thông trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Thực hiện việc thanh tra trong việc phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại vật tư nông, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, nhập lậu, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép. Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thanh tra, kiểm tra toàn vệ sinh thực phẩm thuộc lĩnh vực đước phân công quản lý; tham gia phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Sở Y tế thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản phẩm lưu thông trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

c) Chỉ đạo Chi cục Thú y kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thú y.

11. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu trái phép.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhập khẩu, lưu hành buôn bán các thiết bị viễn thông, phát thanh, truyền thanh, truyền hình, công nghệ thông tin.

c) Định hướng tuyên truyền các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich chịu trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan, các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

13. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm:

Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và địa phương kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng các phưong tiện vận tải.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải; chỉ đạo các lực lượng bảo vệ tại các bến bãi, bến xe, bến phà…; chỉ đạo cán bộ, công nhân viên tham gia phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

14. Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ngành rà soát các quy định của pháp luật đối với các vấn đề có liên quan, phát hiện sơ hở trong quản lý kinh tế, các vấn đề còn chồng chéo, không rõ ràng, không thống nhất của các quy định về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Công thương tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động đối với các đại lý mua, bán, thu, đổi ngoại tệ; kiểm tra việc niêm yết giá cả hàng hóa bằng ngoại tệ, thu ngoại tệ trái với quy định của pháp luật.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân cách nhận biết, thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ tiền giả của bọn tội phạm; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an việc thu giữ tiền giả phục vụ cho công tác phòng, chống tiền giả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c) Phối hợp với Sở Công thương tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và Công an tỉnh kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng vàng trang sứ, mỹ nghệ của các hộ, cơ sở, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

16. Các Sở, Ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh đoanh hàng giả, gian lận thương mại nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, các Sở, Ngành về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Chỉ đạo các Phòng, Ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Kiến nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

5. Tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các cơ quan chức năng trên địa bàn, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thuơng mại theo quy định của pháp luật.

Chương III

NỘI DUNG VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp

Theo yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn, trên từng địa bàn, lĩnh vực và theo chức năng của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Phân định phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

3. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về dự báo tình hình thị trường, tình hình kinh tế, cung cầu hàng hóa, giá cả; về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kết quả công tác trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, nổi cộm kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 127 tỉnh để thông báo cho các Sở, Ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng.

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng, trang bị khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ.

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

5. Chỉ đạo tổ chức thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm xây dựng kế hoạch kiểm tra, cung cấp thông tin về đối tượng; tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để bắt giữ; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu.

a) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật như: mở rộng điều tra, xác lập chuyên án lớn, phức tạp cần đến sự phối hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài ngành để có thể thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan.

b) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia; việc kiểm tra, kiểm soát không chồng chéo, trùng lắp, kéo dài thời gian, gây phiền hà, khó khăn cho đối tượng được kiểm tra.

c) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiếm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm ngoài chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử theo quy định pháp luật.

d) Trong trường hợp các Sở, Ngành thực hiện chỉ đạo theo Bộ, Ngành cùng lĩnh vực, phải tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành do Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chủ trì sự phối hợp kiểm tra liên ngành. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý.

đ) Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều đơn vị, nếu thuộc thẩm quyền ở cấp tỉnh thì đề nghị Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chủ trì tổ chức sự phối hợp xử lý, nếu thuộc thẩm quyền của cấp huyện giao cho Chủ lịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức sự phối hợp xử lý.

6. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để các Sở, Ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc đề nghị Trung ương ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

7. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

8. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng:

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu, Hội Bảo vệ người tiêu dùng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng.

Điều 6. Các mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ phối hợp

1. Các mối quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, gồm:

a) Phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, các lực lượng chức năng trong tỉnh.

b) Phối hợp giữa các huyện, thị xã, thành phố, giữa Sở, Ngành với cấp huyện theo tuyến, địa bàn trọng điểm: Ban Chỉ đạo 127 tỉnh làm đầu mối xác định các tuyến, các huyện, thị xã, thành phố làm đầu mối trọng điểm, đơn vị chủ trì phối hợp và lên phương án, kế hoạch triển khai cụ thể.

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì để triển khai các mối quan hệ phối hợp quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Ban Chỉ đạo 127 tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp giữa các Sở, Ngành tỉnh và chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Ban trong việc phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ngành là Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Sở, Ban, Ngành, địa phương thuộc lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách;

- Yêu cầu các Sở, Ngành cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực mình phụ trách để tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động của các Sở, Ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 127 TW;

- Kiến nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 TW về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

b) Đối với cơ quan chủ trì cấp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại địa bàn phụ trách; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc:

+ Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức và cá nhân ở địa phương khác đến tham gia hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn khu vực biên giới;

+ Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, kiểm soát phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

+ Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại địa phương, báo cáo đầy đủ, kịp thời lên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh;

+ Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ngành liên quan về các biện pháp cụ thế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình;

+ Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết;

+ Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyên, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hảng giả và gian lận thương mại.

3. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai mối quan hệ phối hợp quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của đơn vị mình.

b) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì cung cấp lực lượng, phương tiện kịp thời để ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu; kinh doanh trái phép và các vi phạm khác.

c) Tham dự các phiên họp do Sở, Ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

d) Tham gia xử lý các vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình.

4. Đoàn Kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện:

a) Căn cứ nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất, cơ quan chủ trì quyết định việc thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành ở cấp mình theo yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

b) Trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể của Đoàn do cơ quan có thẩm quyền quy định.

5. Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên:

a) Có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện hàng hóa xuất, nhập lậu, gian lận thương mại để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và theo Quy chế tổ chức hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành.

b) Tuần tra, kiểm soát Khu thương mại, Khu kinh tế cửa khẩu và đường mòn, lối mở hai bên cánh gà khu vực biên giới; duy trì chế độ trực ban và trực chống buôn lậu 24/24 giờ trong ngày.

c) Quản lý hàng hoá, tang vật, tiền bạc, phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Tịnh Biên và làm tốt công tác dân vận.

đ) Tổng hợp tình hình, phân tích đánh giá kết quả hoạt động của Trạm, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Công tác báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết

a) Các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng kết, đánh giá công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này và đưa vào báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại hàng năm gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh ( báo cáo năm gửi về trước ngày 25/12 của năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết

- Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chủ trì sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này;

- Các Sở, Ngành tổ chức tổng kết công tác phối hợp theo mối quan hệ song phương.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a) Khen thưởng: Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh tổ chức bình xét và trình khen thưởng theo quy định, đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 127 TW, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, mang lại hiệu quả cao trong việc thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thưưng mại.

b) Kỷ luật: Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

2. Căn cứ Quy chế, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức sự phối hợp giữa các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo tuyến, địa bàn trọng điểm; Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết trên các lĩnh vực: chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, quản lý chất lượng hàng hóa và một số lĩnh vực khác liên quan; Khi cần thiết có thể xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể phối hợp các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại gồm Hải quan, Bội đội biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Thuế....

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị chủ động phản ảnh bằng văn bản về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2013
Ngày hiệu lực02/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành23/01/2013
        Ngày hiệu lực02/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động