Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị;

Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 (tại Tờ trình số 564/TTrQLĐT ngày 09/9/2014), Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 (tại Công văn số 297/TP-VB ngày 29/10/2014) và Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5649/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Tá Hoàng Vũ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Quận 8; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở -ngành liên quan.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 sử dụng con dấu và tài khoản của Phòng Quản lý đô thị Quận 8 để hoạt động, có trụ sở làm việc, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tham mưu trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận 8 kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực:

a) Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận;

b) Về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

3. Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và Quy chê này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành; đề xuất biện pháp cưỡng chê và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Các quyết định hành chính gồm: Quyết định hành chính có nội dung về giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 8; quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, Thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại địa bàn quận; các quyết định hành chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời đến Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tình hình xây dựng trên địa bàn 16 phường Quận 8.

6. Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội.

7. Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà Ủy ban nhân dân phường không kịp thời xử lý.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương III

TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có Đội trưởng, không quá 03 Đội phó và các thành viên.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Đội trưởng, Đội phó do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

4. Đội phó Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng:

a) Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 (hoặc Phó Chủ tịch được phân công phụ trách) ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực được phân công;

b) Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của quận, Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 tổ chức triển khai, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành;

c) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội; kịp thời phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 trong thực thi nhiệm vụ; tham mưu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định;

d) Tham mưu (hoặc ký) các văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội theo quy định;

đ) Tùy vào quy mô hoạt động, tính chất công việc và nhân sự cụ thể của Đội, Đội trưởng phân công công chức, cộng tác viên phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, có hiệu quả và tiết kiệm;

e) Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xử lý cán bộ, công chức, cộng tác viên thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội phó:

Đội phó có trách nhiệm giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

7. Nhiệm vụ của các thành viên:

a) Chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội, sự phân công của Đội trưởng, Đội phó phụ trách;

b) Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực được phụ trách (công chức đang thi hành công vụ) chuyển Đội trưởng xử lý theo quy định và tham gia tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

8. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp:

- Tham mưu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ: dự thảo ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận trên các lĩnh vực trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các lĩnh vực khác được phân công;

- Xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất các dự án trên địa bàn quận;

- Tổng hợp và báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm các mặt hoạt động của Đội về Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân Quận 8 theo quy định;

- Tiếp nhận công văn đi và đến.

b) Tổ thi hành quyết định:

- Tống đạt các quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đôn đốc thực hiện các quyết định vi phạm hành chính được Ủy ban nhân dân quận giao và quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển về;

- Xử lý, phối hợp các phòng ban và Ủy ban nhân dân phường giải quyết đơn phản ánh, đơn khiếu nại, đơn tố cáo được Ủy ban nhân dân quận phân công;

- Tham mưu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trình Ủy ban nhân dân quận các quyết định cưỡng chê thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tổ chức hoặc cá nhân vi phạm hành chính chưa chấp hành;

- Tham mưu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trình Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện các quyết định của quận và của Thành phố.

c) Tổ Cơ động:

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ về trật tự đô thị (lòng lề đường), vệ sinh môi trường;

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện: kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa; quản lý giá cả; phòng chống dịch gia súc, gia cầm;

- Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời đến Đội Thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tình hình xây dựng trên địa bàn phường và hỗ trợ trong công tác cưỡng chê thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 giao.

d) Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường:

Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra của Đội Quản lý trật tự đô thị quận; đồng thời chịu sự phân công, giám sát của Ủy ban nhân dân phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường;

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và kịp thời phát hiện, lập biên bản, yêu cầu tổ chức và cá nhân chấm dứt ngay các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực liên quan về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nơi công cộng trên địa bàn. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt. Trong trường hợp tổ chức và cá nhân không tự giác chấp hành, Tổ trưởng phải đề xuất tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết đối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn phường theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ ban đầu về vi phạm hành chính trên lĩnh vực liên quan về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và chuyển hồ sơ về Đội Quản lý trật tự đô thị quận đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

- Theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp; phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực liên quan theo đúng quy định; phối hợp thực hiện các biện pháp áp dụng các hình thức phạt bổ sung và có biện pháp khắc phục hậu quả của quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tạm giữ phương tiện, công cụ, vật tư được dùng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính của tổ chức hoặc cá nhân theo đúng quy định;

- Tổng hợp tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân phường và Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận và pháp luật về việc không phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường và các nhiệm vụ khác được giao;

- Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong công tác giám sát lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường các trường hợp xây dựng để kịp thời xử lý.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế Đội Quản lý trật tự đô thị quận thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của quận, được bố trí theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định số lượng cộng tác viên phù hợp điều kiện đặc thù của quận và thực hiện hiện hợp đồng lao động khoán việc trên cơ sở nguồn kinh phí quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Chế độ chính sách, tiền lương

1. Đối với công chức, hợp đồng tạm tuyển đang hưởng lương ngạch, bậc công chức hành chính tiếp tục hưởng theo quy định.

2. Đối với cộng tác viên: Thực hiện hợp đồng khoán việc theo quy định của Bộ luật Lao động, mức lương khoán theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 6. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Mức phụ cấp chức vụ như sau:

- Đội trưởng hưởng hệ số: 0,25

- Đội phó hưởng hệ số: 0,20

Điều 7. Trang phục

1. Trợ cấp trang phục: Mỗi năm trợ cấp 02 bộ

2. Trang phục:

- Áo màu xanh da trời nhạt, có cầu vai, hai túi có nắp và khuy cài;

- Nón, quần màu xanh đậm;

- Thẻ đeo có dán ảnh (tương tự thẻ cán bộ, công chức).

Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Tiền phạt thu từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính do Đội Quản lý trật tự đô thị quận tham mưu xử lý phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở số tiền thu được, đơn vị thụ hưởng xây dựng dự toán về mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, chi cộng tác viên và các nhiệm vụ khác chưa được ngân sách đảm bảo, để Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận căn cứ quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố trong từng lĩnh vực cụ thể cấp lại số thu phạt cho đơn vị theo dự toán với mức tối đa 100% số thu từ xử phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Nguồn thu được trích từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 do Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan theo hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

1. Chế độ làm việc:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện thời gian làm việc theo quy định pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân quận; xây dựng quy chế làm việc của Đội Quản lý trật tự đô thị theo quy định;

b) Đội trưởng điều hành toàn bộ hoạt động của Đội và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về hiệu quả công tác của Đội. Đội trưởng phân công công việc cho Đội phó và các thành viên;

c) Thành viên của Đội Quản lý trật tự đô thị được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tại bàn làm việc; đồng thời phải đeo thẻ thành viên Đội khi thi hành nhiệm vụ;

d) Thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị chịu trách nhiệm thi hành quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân quận, quy chế làm việc của Đội; có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Đội, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân trong quan hệ công tác.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

a) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận hàng tuần tổ chức họp giao ban với thành viên công tác tại Đội và Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường để kiểm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn lực lượng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 để trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

b) Đội trưởng có quyền tổ chức họp Đội đột xuất để triển khai các công việc theo yêu cầu chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận;

c) Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm, Đội Quản lý trật tự đô thị thống kê tình hình thực hiện các quyết định hành chính và báo cáo sơ kết, tổng kết công tác đối với Ủy ban nhân dân quận, Phòng Quản lý đô thị quận.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

Đội chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiêp toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Đội trưởng trực tiêp nhận sự chỉ đạo và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Phòng Quản lý đô thị Quận 8:

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị.

3. Đối với Đội Thanh tra địa bàn Quận 8:

a) Đội thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời bằng văn bản về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 và nhận phản hồi kết quả xử lý bằng văn bản từ Đội Thanh tra địa bàn Quận 8;

b) Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 có trách nhiệm cử cán bộ trực ban tiêp nhận thông tin (có sổ ghi chép đầy đủ) do Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 chuyển đến, báo cáo Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn xử lý theo quy định;

c) Phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị của Ủy ban nhân dân Quận 8.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8:

Đội có trách nhiệm phối hợp phát hiện, thông báo kịp thời bằng văn bản với Phòng Tài nguyên và Môi trường, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để xử lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Đối với Phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 8:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí và các chế độ liên quan (bảo hiệm xã hội, bảo hiểm y tế, trích thưởng...) bảo đảm cho Đội hoạt động có hiệu quả.

6. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8:

Đội Quản lý trật tự đô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình quản lý đối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn quận khi có yêu cầu.

7. Đối với Công an Quận 8:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với Công an quận thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liên quan trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận;

b) Được Công an quận hỗ trợ, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự khi thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền;

8. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 8:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hội quận trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội;

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Đội, Đội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định;

c) Đội Quản lý trật tự đô thị quận có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong phối hợp giải quyết công việc nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận phải báo cáo kịp thời để Chủ tịch (Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết.

9. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận tổ chức kiểm tra tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền trên địa bàn phường; Thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, xử lý.

10. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đội; Xử lý kịp thời những thông tin liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường phát hiện, phản ánh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có thành tích trong công tác thì được Đội trưởng đề xuất Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân quận khen thưởng theo quy định.

Điều 12. Kỷ luật Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy chê làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ Công chức, Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật liên quan hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Căn cứ Quy chế này, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có trách nhiệm triển khai thực hiện, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Đội; quyền hạn, trách nhiệm của công chức, cộng tác viên của Đội phù hợp với đặc điểm của địa phương nhưng không trái với nội dung quy chê này. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc các quy định mới của thành phố thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp với các quy định pháp luật được ban hành và thực tiễn của địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2014
Ngày hiệu lực08/12/2014
Ngày công báo01/01/2015
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhquận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký***, Bùi Tá Hoàng Vũ
        Ngày ban hành01/12/2014
        Ngày hiệu lực08/12/2014
        Ngày công báo01/01/2015
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 Hồ Chí Minh

         • 01/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực