Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua khen thưởng Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/2011/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng tại quận Gò Vấp Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 22/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua khen thưởng Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/2011/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI QUẬN GÒ VẤP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2011/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Gò vấp tại Tờ trình số 163/TTr-PNV ngày 10 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Điều 14 và Điều 21 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp như sau:

1. Sửa đổi nội dung Điểm b Khoản 1 Điều 14 của Quy định

“b) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Không có cá nhân bị kỷ luật;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Đơn vị có Chi bộ, Đảng bộ phải đạt đơn vị xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.”

2. Sửa đổi nội dung Điểm e Khoản 1 Điều 14 của Quy định

“e) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

- Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”;

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.”

3. Sửa đổi nội dung Điểm b Khoản 2 Điều 21 của Quy định

“b) Đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” thì Thủ trưởng đơn vị có thể được xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.”

4. Bổ sung nội dung Khoản 3, Khoản 4 vào Điều 21 của Quy định

“3. Trường hợp các cá nhân là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, thì kết quả đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Quận ủy là cơ sở để xem xét và đề nghị các danh hiệu thi đua. Cụ thể như sau:

a) Cá nhân được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” có thể xét đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

b) Cá nhân được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” có thể xét đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

c) Cá nhân được đánh giá “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Chưa hoàn thành nhiệm vụ” không xét danh hiệu thi đua.”

4. Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng thảo luận, quyết định:

a) Tập thể không có chi bộ, chi bộ sinh hoạt ghép hoặc chi bộ mới thành lập chưa đủ thời gian xét chi bộ trong sạch vững mạnh.

b) Thủ trưởng đơn vị mới được điều động trong năm, những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, chuẩn bị nghỉ hưu.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác còn lại của Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Gò vấp và Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Sở Tư pháp thành phố (Để kiểm tra văn bản theo thẩm quyền);
- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố (Để báo cáo);
- Ban Thường vụ Quận ủy(Để báo cáo);
- Thành viên UBND quận(Để báo cáo);
- UBMTTQ Quận (Để giám sát);
- Công báo thành phố (Để đăng Công báo);
- Phòng Tư pháp;
- Website quận (để công khai);
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Quốc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/2014
Ngày hiệu lực 31/07/2014
Ngày công báo 15/09/2014
Số công báo Số 52
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/01/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua khen thưởng Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/2011/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua khen thưởng Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Võ Ngọc Quốc Thuận
Ngày ban hành 24/07/2014
Ngày hiệu lực 31/07/2014
Ngày công báo 15/09/2014
Số công báo Số 52
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/01/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua khen thưởng Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/2011/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua khen thưởng Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/2011/QĐ-UBND