Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý dạy, học thêm kèm theo Quyết định 27/2012/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ DẠY THÊM, HỌC THÊM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2012/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn Cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo đục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 14 thành "Chi 10% cho tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm".

2. Bãi bỏ các qui định sau:

a) Cụm từ "và ngoài nhà trường" tại khoản 2 Điều 8.

b) Cụm từ "quĩ phúc lợi" tại khoản 1 Điều 13 .

c) Điểm d khoản 2 Điều 14.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýPhạm Xuân Kôi
       Ngày ban hành27/01/2014
       Ngày hiệu lực10/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Điện Biên

           • 27/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực