Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 44/2012/QĐ-UBNDhỗ trợ một phần chi phí khám bệnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-UBND NGÀY 23/10/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO MẮC BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Thi hành Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 2, Mục I, Điều 1, Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

“2. Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Các nội dung khác của Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không thay đổi.

Điều 3.

1. Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chịu trách thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Website CP;
- Các Bộ: Tư pháp (Cục KTVBQPPL), Y tế, Tài chính, LĐTBXH;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT và các TV UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Như điều 3, Sở Tư pháp;
- Website VPUBND, TT Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX3, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2015
Ngày hiệu lực15/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 44/2012/QĐ-UBNDhỗ trợ một phần chi phí khám bệnh Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 44/2012/QĐ-UBNDhỗ trợ một phần chi phí khám bệnh Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành05/01/2015
       Ngày hiệu lực15/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 44/2012/QĐ-UBNDhỗ trợ một phần chi phí khám bệnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 44/2012/QĐ-UBNDhỗ trợ một phần chi phí khám bệnh Lâm Đồng

           • 05/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực