Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 05 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan Nhà nước, đơn vị, các tổ chức và cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định nội dung chi và mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi

1. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Các nội dung chi và mức chi không quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

(1.000đ)

Ghi chú

1

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

a

Xây dựng đề cương:

 

- Xây dựng đề cương chi tiết:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Đề cương

 

750

600

500

 

 

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Đề cương

 

 

1.200

1.000

800

 

b

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

 

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

2.100

1.700

1.400

 

 

Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Báo cáo

 

 

500

400

320

 

c

Tổ chức họp, tọa đàm góp ý:

 

Chủ trì:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

160

130

100

 

 

Thành viên dự:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

70

55

45

 

d

Ý kiến tư vấn của chuyên gia:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Văn bản

 

500

400

320

 

đ

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

 

Chủ tịch Hội đồng:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

160

120

100

 

 

Thành viên Hội đồng, thư ký:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

120

100

80

 

 

Đại biểu được mời tham dự:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

60

50

40

 

 

Nhận xét, phản biện của Hội đồng:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Bài viết

 

200

160

130

 

 

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Bài viết

 

150

120

100

 

e

Lấy ý kiến thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Bài viết

 

300

240

200

Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

g

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Văn bản

 


350

280

220

 

2

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật:

A

Thù lao báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh:

- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sỹ khoa học

- Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính:

- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên)

Người/buổi

 


1.000800

 

 

 

600

 

 

 

 

500

 

b

Thù lao báo cáo viên cấp huyện

Người/buổi

300

 

c

Thù lao tuyên truyền viên pháp luật; thù lao hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/ buổi

240

 

d

Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Người/buổi

 

Tùy theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại điểm a, b, c, của mục này

đ

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Người/buổi

Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại điểm a, b, c, d mục này

 

 

3

Biên soạn, biên tập và thẩm định tài liệu tập huấn, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (đề cương tuyên truyền, tài liệu phổ biến, tập huấn) và chuẩn tiếp cận pháp luật:

- Biên soạn:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Biên tập, thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Trang

 

 

 

 

45

35

25

 

25

20

15

01 buổi triển khai pháp luật: 30 trang.

4

Biên soạn, biên tập và thẩm định một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù:

a

Tờ gấp pháp luật:

- Biên soạn:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Biên tập, thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Tờ gấp

đã hoàn thành

 

 

450

360

290

 

250

200

160

 

b

Tình huống giải đáp pháp luật:

- Biên soạn:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Biên tập, thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Tình huống

đã hoàn thành

 

 

120

95

75

 

90

75

55

 

c

Câu chuyện pháp luật:

- Biên soạn:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Biên tập, thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Câu chuyện

đã hoàn thành

 

 

700

550

450

 

350

300

225

 

d

Tiểu phẩm pháp luật:

- Biên soạn:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Biên tập, thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Lấy ý kiến chuyên gia:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Tiểu phẩm

đã hoàn thành

 

 

1.800

1.440

1.150

 

850

680

540

 

850

680

540

 

5

Thù lao biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật sang tiếng dân tộc thiểu số

Trang

60

Tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của bản gốc

6

Hội thảo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

- Thư ký:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

- Đại biểu tham dự:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

- Bài tham luận:

Người/ ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết

 

 

160

130

 

80

60

 

60

50

300

 

7

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt:

 

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

20

Không quá 1 ngày

 

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

5

 

8

Chi cho công tác hòa giải ở cơ sở:

a

Chi thù lao hòa giải:

- Hòa giải thành:

- Hòa giải không thành:

Vụ việc

 

150

100

 

Căn cứ vào hồ sơ cụ thể có xác nhận của UBND cấp xã về việc hòa giải thành hoặc không thành của tổ hòa giải ở cơ sở

b

Chi in, mua tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách... phục vụ công tác hòa giải

Tổ/ tháng

100

 

9

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường:

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

Ngày

Được hưởng 200% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Ngày

Được hưởng 130% mức lương cơ sở tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

10

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi:

a

Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác:

 

 

 

 

Chi biên soạn đề thi, đáp án:

* Câu trắc nghiệm (trả lời đúng, sai):

- Cấp tỉnh:

+ Soạn thảo:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp huyện:

+ Soạn thảo:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp xã:

+ Soạn thảo:

+ Duyệt, thẩm định:

* Câu tự luận:

- Cấp tỉnh:

+ Ra đề thi:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp huyện:

+ Ra đề thi:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp xã:

+ Ra đề thi:

+ Duyệt, thẩm định:

Câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

40

 

40

35

 

35

30

 

 

90

80

 

75

65

 

60

50

 

 

Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban Giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Người/ngày

 

 

150

120

100

Tối đa không quá 07 người và không quá 05 ngày

 

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Hội thi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng thi, Thư ký):

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Người/ngày

 

 

 

150

120

100

 

b

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:

 

 

 

 

Thuê dẫn chương trình

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Người/ngày

 

1.000

600

400

 

 

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

Ngày

7.000

 

 

Thuê văn nghệ, diễn viên

Người/ngày

210

 

 

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa (đối với cuộc thi qua mạng điện tử)

- Trang tài liệu chỉ gồm các chữ cái, chữ số:

- Trang tài liệu có bảng biểu kèm theo:

Trang

 

 

9

11

 

c

Chi giải thưởng:

 

- Giải nhất

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

1.500

1.000

800

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

750

600

500

 

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

1.000

800

600

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

500

500

400

 

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

800

600

400

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

400

400

250

 

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

500

400

300

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

250

200

150

 

 

Giải phụ cá nhân khác:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

250

200

150

 

d

Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham dự hội thi

 

- Áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, ở đối với đại biểu không hưởng lương theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa VII, kỳ họp thứ 22 về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Không quá 05 ngày kể cả ngày tập luyện và thi.

- Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan.

11

Phiếu khảo sát

- Lập phiếu:

- Điền phiếu:

- Báo cáo tổng hợp:

 

Phiếu

Phiếu

Báo cáo

 

300

20

500

 

12

Chi tập huấn

 

Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa VII, kỳ họp thứ 22 về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Áp dụng quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

13

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở:

a

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh:

- Biên soạn:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Biên tập, thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Trang

 

 

45

35

25

 

 

25

20

15

Tính theo trang chuẩn 350 từ

b

Bồi dưỡng phát thanh

 

 

 

 

Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

15

 

 

Phát thanh bằng tiếng dân tộc

Lần

20

 

14

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật:

 

Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm

Tủ/năm

2.000

 

 

Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần

Lần

100

 

 

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách

Lần/người

50

 

15

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật:

a

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các ngành, địa phương

Báo cáo

50

 

b

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

50

 

c

Viết báo cáo

 

 

 

 

Báo cáo tổng hợp trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Báo cáo tổng hợp, trình:

- Thẩm định, ký ban hành:

Báo cáo

 

 

2.000

1.500

 

 

Báo cáo định kỳ hàng năm của các ngành, địa phương:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Báo cáo

 

 

2.100

1.680

1.340

 

 

Báo cáo chuyên đề:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Báo cáo

 

2.100

1.680

1.340

 

 

Báo cáo đột xuất:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Báo cáo

 

700

560

450

 

16

Chi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Hội đồng/ năm

 

 

4.000

2.000

1.000

 

17

Chi hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Hội đồng/ năm

 

 

4.000

2.000

1.000

 

18

Chi khen thưởng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã); huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện):

a

Khen thưởng cấp xã, cấp huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn

Tương đương tập thể lao động xuất sắc

Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở

Áp dụng theo quy định của Luật Thi đua, khen hưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành

b

Khen thưởng cấp xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh

Bằng khen

Bằng 2 lần mức lương cơ sở

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2015
Ngày hiệu lực18/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tây Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tây Ninh
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
    Người kýNguyễn Mạnh Hùng
    Ngày ban hành08/01/2015
    Ngày hiệu lực18/01/2015
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản gốc Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tây Ninh

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tây Ninh