Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của y ban nhân dân Thành phố ban hành về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ C Minh;

Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của y ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của y ban nhân dân Quận 11 về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11;

Xét ý kiến thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp tại văn bản số 11/BC-TP ngày 09 tháng 01 năm 2015;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 341/TTr-QLĐT ngày 03 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các văn bản trước đây do Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành có nội dung trái với văn bản này đều được hủy bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Nội vụ Quận, Trưởng phòng Tư pháp Quận, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBND Thành phố;
-
Trung tâm Công báo Thành ph;
-
Sở Nội vụ;
-
Sở Xây dựng;
-
Sở Tư pháp;
-
Thường trực Quận ủy;
-
UBND Quận (CT, các PCT);
- U
BMTTQ Việt nam Quận 11;
-
Công an Quận 11;
-
VPUB, các Phòng, ban chuyên môn;
-
Các đơn vị trực thuộc UBND Quận;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của y ban nhân dân Quận 11)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 thành lập nhằm giúp y ban nhân dân Quận 11 thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 giao.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Quận 11; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở-ngành liên quan.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 sử dụng con dấu và tài khoản của Phòng Quản lý đô thị Quận 11 để hoạt động, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân Quận 11 phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Tham mưu trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân Quận 11 kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực:

a) Về trật tự lòng lề đường nơi công cộng trên địa bàn Quận 11;

b) Về vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 11.

3. Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và Quy chế này, trình Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đi với tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận 11 không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

4. Tổ chức thực hiện các quyết định hành chính gồm: Quyết định hành chính có nội dung về giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; quyết định thu hồi đất của y ban nhân dân Thành phố và y ban nhân dân Quận 11; quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của y ban nhân dân Quận 11, Thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại địa bàn Quận 11; các quyết định hành chính khác do y ban nhân dân Quận giao.

5. Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời đến Đội Thanh tra địa bàn Quận 11, Chủ tịch y ban nhân dân phường tình hình xây dựng trên địa bàn.

6. Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 có Đội trưởng, không quá 2 Đội phó và các thành viên.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 gồm Tổ Cơ động và 16 Tổ Quản lý trật tự đô thị phường.

Tổ Cơ động làm việc tại y ban nhân dân Quận 11. Tổ Quản lý trật tự đô thị phường làm việc tại y ban nhân dân phường, mỗi Tổ gồm 02 nhân sự do Chủ tịch y ban nhân dân phường trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu sự hướng dẫn chuyên môn của Đội Quản lý trật tự đô thị.

3. Về sinh hoạt Đảng, Đoàn: Tất cả Đoàn viên Công đoàn của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 sinh hoạt Công đoàn tại Phòng Quản lý đô thị. Đảng viên, Đoàn viên thanh niên làm việc tại Tổ Cơ động sinh hoạt Đảng, Đoàn Thanh niên cùng Phòng Quản lý đô thị; Đảng viên, Đoàn viên thanh niên làm việc tại Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường thực hiện sinh hoạt Đảng, Đoàn Thanh niên cùng y ban nhân dân phường được phân công.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Đội trưởng, Đội phó do Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 do Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11, Trưởng phòng Quản lý đô thị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị.

6. Đội phó Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng:

a) Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực được phân công.

b) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, quận - huyện có liên quan, y ban nhân dân phường tổ chức triển khai, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành.

c) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội; kịp thời phối hp với Đội Thanh tra địa bàn 11, Chủ tịch y ban nhân dân phường trong thực thi nhiệm vụ; tham mưu, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định.

d) Tham mưu hoặc ký các văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội theo quy định.

đ) Tham mưu Trưởng phòng Quản lý đô thị kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 xử lý cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội phó:

Đội phó có nhiệm vụ giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

9. Nhiệm vụ của các thành viên:

a) Chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội, sự phân công của Đội trưởng, Đội phó phụ trách. Đối với nhân sự làm việc tại Tổ Quản lý trật tự đô thị phường, chịu sự quản lý về thời gian làm việc và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

b) Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực phụ trách (công chức đang thi hành công vụ), tham mưu Đội trưởng xử lý theo quy định và tham gia tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của Quận 11, được bố trí theo Quyết định của y ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

2. Căn cứ vào chỉ tiêu và biên chế được giao hàng năm, Trưởng phòng Quản lý đô thị thống nhất với Trưởng phòng Nội vụ tuyển nhân sự của Đội theo yêu cầu nhiệm vụ được y ban nhân dân Quận 11 giao. Việc phân công nhân sự của Đội Quản lý trật tự đô thị do Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị tham mưu Trưởng phòng Quản lý đô thị quyết định; đối với nhân sự làm việc tại Tổ Quản lý đô thị trật tự 16 phường phải có ý kiến trao đổi thống nhất với Chủ tịch y ban nhân dân phường trước khi điều động.

3. Dựa trên đề xuất của Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị, Trưởng phòng Quản lý đô thị chuyển Phòng Nội vụ trình Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 quyết định số lượng cộng tác viên phù hp điều kiện đặc thù địa bàn của Quận 11 và thực hiện hp đồng lao động khoán việc trên cơ sở nguồn kinh phí quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Chế độ chính sách, tiền lương

Công chức, người lao động hiện đang hưởng lương ngạch, bậc công chức hành chính tiếp tục hưởng theo quy định.

Điều 6. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

1. Mức phụ cấp chức vụ như sau:

- Đội trưởng hưởng hệ số: 0,25

- Đội phó hưởng hệ số: 0,20

2. Kinh phí giải quyết bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trên do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 7. Trang phục

1. Trợ cấp trang phục: Mỗi năm trợ cấp 02 bộ.

2. Trang phục:

- Áo màu xanh da trời nhạt, có cầu vai, 2 túi có nắp và khuy cài;

- Nón, quần màu xanh đậm;

- Thẻ đeo có dán ảnh (tương tự thẻ cán bộ, công chức).

Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 hoạt động theo cơ chế tài chính do Phòng Quản lý đô thị tham mưu theo phân cấp của y ban nhân dân Quận 11 và quy định pháp luật.

2. Tiền phạt thu từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính do Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 tham mưu xử lý phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở số tiền thu được, Phòng Quản lý đô thị xây dựng dự toán về mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, chi cộng tác viên và các nhiệm vụ khác của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 chưa được ngân sách đảm bảo, để Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 thẩm định, trình y ban nhân dân Quận 11 phê duyệt. Trên cơ sở đó, y ban nhân dân Quận 11 căn cứ quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính trong từng lĩnh vực cụ thể quyết định cấp lại số thu phạt cho đơn vị theo dự toán với mức tối đa 100% số thu từ xử phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Nguồn thu do trích từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Đội Thanh tra địa bàn Quận 11 do Đội Quản lý trật tự đô thị phối hp thực hiện nhiệm vụ liên quan theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

1. Chế độ làm việc:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 thực hiện thời gian làm việc theo quy định pháp luật và theo quy định của y ban nhân dân Quận 11; xây dựng quy chế làm việc của Đội Quản lý trật tự đô thị theo quy định. Định kỳ hàng quý, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị tổ chức lấy ý kiến đánh giá của y ban nhân dân phường về nhân sự Tổ Quản lý trật tự đô thị công tác tại phường; trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Trưởng phòng Quản lý đô thị xem xét giải quyết các vướng mắc, phát sinh (nếu có).

b) Đội trưởng điều hành toàn bộ hoạt động của Đội và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11 và Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 về hiệu quả công tác của Đội. Đội trưởng phân công công việc cho Đội phó và các thành viên.

c) Thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tại bàn làm việc đồng thời phải đeo thẻ thành viên Đội khi thi hành nhiệm vụ.

d) Thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 chịu trách nhiệm thi hành quy định của pháp luật, quy định của y ban nhân dân Quận 11, quy chế làm việc của Đội; có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Đội, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân trong quan hệ công tác.

đ) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 khi huy động Tổ Quản lý trật tự đô thị phường đi công tác phải có Kế hoạch hoặc xin ý kiến trực tiếp được y ban nhân dân Quận 11 thông qua. Trường hợp triệu tập, điều động lực lượng TQuản lý trật tự đô thị phường đi công tác đột xuất phải có ý kiến thống nhất trước với Chủ tịch y ban nhân dân phường.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

a) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 hàng tuần tchức họp Đội để kim tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng tổ chức giao ban với Đội Thanh tra địa bàn Quận 11, Chủ tịch y ban nhân dân phường để trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, kế hoạch, biện pháp mới của y ban nhân dân Quận 11 nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Đội trưởng có quyền tổ chức họp Đội đột xuất để triển khai các công việc theo yêu cầu của y ban nhân dân Quận 11, Trưởng phòng Quản lý đô thị.

c) Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm, Đội trưởng thống kê tình hình thực hiện các Quyết định hành chính và báo cáo sơ, tổng kết công tác đối với y ban nhân dân Quận 11.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 có mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với y ban nhân dân Quận 11:

Đội chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp toàn diện của y ban nhân dân Quận 11. Đội trưởng trực tiếp nhận sự chỉ đạo và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân Quận 11 về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11:

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11 và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

3. Đối với Đội Thanh tra địa bàn Quận 11:

a) Đội thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời bằng văn bản về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Đội Thanh tra địa bàn Quận 11.

b) Đội Thanh tra địa bàn Quận 11 cử cán bộ trực ban tiếp nhận thông tin (có sổ ghi chép đầy đủ) của Đội Quản lý trật tự đô thị chuyển đến và báo cáo Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn xử lý theo quy định.

c) Phối hợp thi hành cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn theo chỉ đạo của y ban nhân dân Quận 11.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Đội có trách nhiệm phối hợp phát hiện, thông báo kịp thời bằng văn bản với Phòng Tài nguyên và Môi trường, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để xử lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí và các chế độ liên quan (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích thưởng...) bảo đảm cho Đội hoạt động có hiệu quả.

6. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 có trách nhiệm phối hp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình quản lý đối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn Quận 11 khi có yêu cầu.

7. Đối với Công an Quận 11:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 phối hợp với Công an Quận 11 thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liên quan trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo sự phân công của y ban nhân dân Quận 11.

b) Được Công an Quận 11 hỗ trợ, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự trong khi thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

8. Đối với y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11 và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 11

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 thường xuyên phối hp vi Ban Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hội Quận 11 trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội.

b) Khi các tchức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Đội, Đội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình y ban nhân dân Quận 11 giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

c) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong phối hợp giải quyết công việc, nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 phải báo cáo kịp thời để Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân Quận 11 xem xét, giải quyết.

9. Đi với y ban nhân dân 16 phường:

- Đội tổ chức kiểm tra tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân phường xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền trên địa bàn phường; Thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Chủ tịch (hoặc Chủ tịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân phường.

- Ủy ban nhân dân phường cử các lực lượng chức năng tại địa phương tham gia phối hp cùng Đội Quản lý trật tự đô thị khi có yêu cầu; tạo điều kiện cho lực lượng Tổ Quản lý trật tự đô thị phường sinh hoạt Đảng, Đoàn Thanh niên tại địa bàn; đánh giá, nhận xét đối với nhân sự Tổ Quản lý trật tự đô thị làm việc tại phường.

- Trong quá trình phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị nếu có vấn đề phát sinh không thống nhất giữa Đội Quản lý trật tự đô thị và y ban nhân dân phường, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị phải kịp thời tham mưu Trưởng phòng Quản lý đô thị báo cáo y ban nhân dân Quận xem xét, quyết định.

10. Đối với Ban Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường:

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội; Xử lý kịp thời những thông tin liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát hiện, phản ánh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11, thành viên của Đội có thành tích trong công tác thì được Đội trưởng đề xuất Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11 báo cáo đề nghị y ban nhân dân Quận 11 khen thưởng theo quy định.

Điều 12. Kỷ luật

Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy chế làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ, công chức; Bộ luật Lao động; các quy định khác của pháp luật liên quan, theo quy định của y ban nhân dân Quận 11 hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 quy định tại Quy chế này, Đội trưởng tham mưu Trưởng phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 ban hành Quy chế phối hp giữa Đội Quản lý trật tự đô thị với y ban nhân dân 16 phường.

2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận, Trưởng Phòng Nội vụ Quận, các cơ quan tổ chức có liên quan, Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11, Chủ tịch y ban nhân dân 16 phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở phường có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 nghiên cứu, đề xuất Trưởng Phòng Quản lý đô thị có văn bản phản ảnh kịp thời về Phòng Tư pháp để tổng hợp, thẩm định trình y ban nhân dân Quận 11 xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2015
Ngày hiệu lực30/04/2015
Ngày công báo01/06/2015
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành23/04/2015
        Ngày hiệu lực30/04/2015
        Ngày công báo01/06/2015
        Số công báoSố 31
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 Hồ Chí Minh

           • 23/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực