Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do huyện Củ Chi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2016/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại văn bản số 495/PKT ngày 08/7/2016 của Phòng Kinh tế huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết đnh số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc bãi bỏ Quyết định số 1137/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND huyn Củ Chi.

Lý do: Quyết định 08/2009/QĐ-UBND không phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Kinh tế huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư Pháp Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT.UBND huyện (CT và các PCT);
- Lưu: VT, PKT.2.NTThảo.35.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2016
Ngày hiệu lực17/10/2016
Ngày công báo01/01/2017
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do huyện Củ Chi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do huyện Củ Chi Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Hoài Phú
        Ngày ban hành17/10/2016
        Ngày hiệu lực17/10/2016
        Ngày công báo01/01/2017
        Số công báoTừ số 3 đến số 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do huyện Củ Chi Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do huyện Củ Chi Hồ Chí Minh

            • 17/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực