Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2016/QĐ-UBND phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế s 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 238/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân công cơ quan thuế quản lý đi với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại tờ trình s 34/TTr-CT ngày 30/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Cục Thuế quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp thỏa mãn một trong các tiêu thức sau sẽ được phân công Cục Thuế quản lý.

a) Tiêu thức phân công theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điu lệ

STT

TIÊU THỨC

GHI CHÚ

1

Doanh nghiệp có vốn nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước và có tỷ lệ % vn nhà nước/ tổng vốn lớn hơn 50% sẽ phân công Cục Thuế quản lý.

2

Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phân công Cục Thuế quản lý không phân biệt vốn.

3

Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT.

Các doanh nghiệp BOT, BTO, BT sẽ phân công Cc Thuế quản lý không phân biệt vn.

4

Quy mô vốn điều lệ

Doanh nghiệp có tổng vốn điều lệ lớn hơn 10 tỷ đồng sẽ đưc phân công Cục Thuế quản lý.

b) Tiêu thức phân công theo ngành nghề (không phân biệt mức vốn điều lệ đăng ký kinh doanh)

STT

Tên ngành

1

Hoạt động ngân hàng trung ương

2

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

3

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

4

Bảo him nhân thọ

5

Bảo him phi nhân thọ

6

Bảo hiểm y tế

7

Bảo him phi nhân thọ khác

8

Bảo him xã hội

9

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

10

Tư vn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

11

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

12

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

c) Tiêu thức phân công chi nhánh

Chi nhánh doanh nghiệp có trụ sở chính do Cục Thuế quản lý; chi nhánh doanh nghiệp ngoại tỉnh hạch toán độc lập có trụ sở chính thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phquản lý phân công Cục Thuế quản lý.

d) Doanh nghiệp chế xuất; Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp

a) Các doanh nghiệp không thỏa mãn các tiêu thức nêu tại điểm 1 trên sẽ phân công cho Chi cục Thuế quản lý theo địa bàn.

b) Tiêu thức phân công theo ngành, nghề (không phân biệt mức vốn điều lệ đăng ký kinh doanh)

STT

Tên Ngành

1

Vận tải bằng xe buýt

2

Vận tải hành khách bng xe taxi

3

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4

Vận tải hàng hóa bằng ô tô

5

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

6

Khách sạn

7

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngn ngày

8

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

9

Quán rượu, bia, quầy bar

10

Bán lẻ vàng bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

11

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

12

Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

13

Bán buôn mô tô, xe máy

14

Bán lẻ mô tô, xe máy

15

Đại lý mô tô, xe máy

16

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

17

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

18

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

19

Hoạt động đại diện tư vấn pháp luật

20

Hoạt động công chứng và chứng thực

21

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự

22

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu

c) Tiêu thức phân công chi nhánh

Các chi nhánh thuộc doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý nếu hạch toán độc lập thì giao Chi cục Thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở quản lý, nếu hạch toán phụ thuộc do Chi cục Thuế nơi đóng trụ sở chính quản lý.

Chi nhánh doanh nghiệp ngoại tỉnh nếu hạch toán độc lập có trụ sở chính do Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố quản lý và chi nhánh doanh nghiệp ngoại tỉnh hạch toán phụ thuộc có trụ sở chính thuộc Cục Thuế các tnh, thành phquản lý phân công Chi cục Thuế quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

- Thời gian áp dụng: kể từ ngày 19/12/2015.

- Doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động đã được phân công cơ quan thuế quản lý (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý) trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực vẫn được giữ nguyên.

- Việc phân công cơ quan Thuế quản lý đi với doanh nghip thành lp mới theo hướng dẫn tại quyết định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2016.

- Giao Cục trưởng Cục Thuế hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Trưng ban Quản lý khu kinh tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và Thủ trưng các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tài chính;
-
Bộ Tư pháp;
-
Tng cục Thuế;
-
TT.Tnh ủy; TT.HĐND tnh;
-
CT, các PCT.UBND tỉnh;
-
Phòng NCKT;
-
Trung tâm tin học;
-
Lưu: VT, Ngan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2016
Ngày hiệu lực17/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2016/QĐ-UBND phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 01/2016/QĐ-UBND phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Long An
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu01/2016/QĐ-UBND
                Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
                Người kýĐỗ Hữu Lâm
                Ngày ban hành07/01/2016
                Ngày hiệu lực17/01/2016
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật4 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Quyết định 01/2016/QĐ-UBND phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Long An

                        Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2016/QĐ-UBND phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Long An

                        • 07/01/2016

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 17/01/2016

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực