Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2012/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2012/QĐ-UBND sản xuất vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số: 242/TTr-TP ngày 11 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn quận 10 do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10, Trưởng Phòng Tư pháp quận 10, Trưởng Phòng Kinh tế quận 10, Trưởng Phòng Quản Lý đô thị quận 10 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- CT, các PCT UBND Quận;
- Như Điều 3;
- Trung tâm công báo Thành phố, website Quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2017
Ngày hiệu lực24/05/2017
Ngày công báo01/07/2017
Số công báoTừ số 68 đến số 69
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2012/QĐ-UBND sản xuất vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2012/QĐ-UBND sản xuất vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýNguyễn Đức Trọng
      Ngày ban hành15/05/2017
      Ngày hiệu lực24/05/2017
      Ngày công báo01/07/2017
      Số công báoTừ số 68 đến số 69
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2012/QĐ-UBND sản xuất vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2012/QĐ-UBND sản xuất vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh