Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2009/QĐ-UBND quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2009/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA Y BAN NHÂN DÂN TNH SÓC TRĂNG QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hi đng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi b Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tnh Sóc Trăng Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực tỷ lệ phần trăm trích lại trong trưng hợp ủy quyền thu;

Theo đ nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 139/TTr-STP ngày 29 tháng 12 năm 2016).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kim tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tnh;
- HTĐT: phongkjemtravanban2012@gmail.com;
- Lưu: VT, NC. (49b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2009/QĐ-UBND quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2009/QĐ-UBND quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành09/01/2017
       Ngày hiệu lực20/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2009/QĐ-UBND quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2009/QĐ-UBND quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao Sóc Trăng

           • 09/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực