Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận Gò Vấp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V BÃI B VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố H Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 1183/TTr-PTP ngày 07 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 09 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Gò Vp ban hành do không còn phù hợp (theo danh mục các văn bản đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận;

- Công báo TP.HCM (Để đăng Công báo);
- Phòng Kiểm tra Văn bản - Sở Tư Pháp (Để kiểm tra);
- Ban Tiếp Công dân quận (Để niêm yết);
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận (Để niêm yết);
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Hà

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

01

Chỉ thị

05/2004/CT-UB-NC

31/5/2004

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

02

Chỉ thị

01/2005/CT-UB

07/01/2005

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị.

03

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND

10/4/2006

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận Gò Vấp.

04

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

18/8/2006

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành Quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị thuộc quận Gò Vấp.

05

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

14/7/2009

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Gò Vấp.

06

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

07/8/2009

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Về áp dụng thống nht bộ thủ tục hành chính của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp.

07

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

16/9/2011

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp.

08

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

09

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận Gò Vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận Gò Vấp Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Hà
       Ngày ban hành18/12/2017
       Ngày hiệu lực25/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực