Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 39/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng thủy sản khi thu hồi đất Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4366/TTr-STC ngày 12 tháng 12 năm 2016, Báo cáo số 306/BC-STP ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Thời gian áp dụng

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các quy định hiện hành ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về mật độ cây trồng, vật nuôi là thủy sản thực hiện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thái Nguyên, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐNĐ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, QHXD, CNN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Tuấn

 

QUY ĐỊNH

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất được áp dụng để tính bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phải chặt hạ cây cối, phá dỡ hoa màu, thủy sản phải thu hồi trước thời hạn để thực hiện các dự án đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Nguyên tắc bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.

2. Chỉ bồi thường cho các loại cây như sau: Cây trồng lâu năm có trước ngày thông báo thực hiện dự án; cây trồng hằng năm bao gồm cả cây giống và cây ươm trên đất có trước thời điểm thông báo thu hồi đất. Không bồi thường, hỗ trợ cây trồng phát sinh sau thời điểm nêu trên. Việc bồi thường trên nguyên tắc thống kê thực tế số lượng cây đang trồng trên diện tích đất thu hồi tại thời điểm tổ chức kiểm kê và đối với cây trồng lâu năm phải được chủ sở hữu bảo vệ cho đến khi thanh toán tiền, bàn giao mặt bằng mới được chặt hạ hoặc di chuyển.

3. Giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản tại Phụ lục đơn giá kèm theo Quy định này được xác định cho cây trồng, vật nuôi là thủy sản hiện có trên đất tại thời điểm kiểm kê, được nuôi trồng theo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, mật độ và hệ số xen canh theo quy định. Đối với vườn ươm, cây giống phải đảm bảo số lượng cây trên một đơn vị diện tích. Nếu cây trồng không đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, mật độ quy định thì khi tính bồi thường phải chiết giảm theo hệ số tương ứng.

4. Cây lâu năm do hộ gia đình, cá nhân trồng được phép tồn tại trong hành lang giao thông do Nhà nước quản lý, khi dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường mà phải chặt hạ; cây trồng lâu năm dưới hành lang lưới điện theo quy trình của ngành điện không được tồn tại phải chặt hạ mà cây cối đó có trước ngày thông báo thực hiện dự án, không có hành vi lợi dụng chính sách để bồi thường; cây trồng sát nhà, cây đứng độc lập trên diện tích đất thu hồi chưa đủ hạn mức theo quy định về mật độ cây trồng tính cho 01 cây thì được tính bồi thường hệ số 1 theo đơn giá bồi thường cho cây cùng chủng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc cùng có khả năng cho sản phẩm được quy định tại Quy định này.

5. Cây mới trồng được quy định đường kính gốc, độ cao trong đơn giá là cây đủ tiêu chuẩn xuất giống, thời gian đầu tư được xác định là 06 tháng.

6. Đối với vật nuôi là thủy sản: Chỉ xác định bồi thường cho sản lượng nuôi trồng thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến kỳ thu hoạch.

Điều 3. Các trường hợp cây trồng, vật nuôi là thủy sản không được bồi thường

1. Cây con tự mọc ở vườn tạp, cây do vãi hạt tự mọc không đủ tiêu chuẩn vườn ươm, mật độ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

2. Cây cối, hoa màu trồng sau ngày thông báo thực hiện dự án đối với cây trồng lâu năm, sau thời điểm thông báo thu hồi đất đối với cây trồng hằng năm bao gồm cả cây giống và cây ươm trên đất (kể cả cây trồng đúng mật độ, tiêu chuẩn kỹ thuật).

3. Đối với diện tích cây trồng hằng năm và diện tích nuôi trồng thủy sản: Chỉ bồi thường cho diện tích có sản lượng lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại thực tế. Không bồi thường sản lượng đối với diện tích bỏ trống không trồng lúa, trồng màu hoặc ao hồ không nuôi trồng thủy sản.

Chương II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG

Điều 4. Các trường hợp cây trồng phải xác định lại đơn giá bồi thường

1. Cây mới trồng trên 03 tháng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mật độ nhưng đường kính gốc của cây chưa đủ tiêu chuẩn cây giống theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành thì bồi thường bằng giá cây giống tại thời điểm kiểm kê.

2. Trường hợp vườn cây trồng một loại hay nhiều loại cây có mật độ dày hơn so với tiêu chuẩn định mức kỹ thuật thì phải xác định lại mật độ cây trồng, đơn giá bồi thường được xác định theo công thức sau:

Đơn giá bồi thường cho từng loại cây cụ thể

=

Đơn giá của từng loại cây (theo đơn giá kèm theo Quy định này)

x

Hệ số giá bồi thường H

Hệ số giá bồi thường (H) được tính như sau:

Hệ số giá bồi thường (H)

=

S1

x

1,2

S2

Trong đó:

- S1 là tổng diện tích đất trồng cây thực tế bị thu hồi.

- S2 là tổng diện tích đất theo định mức kỹ thuật, mật độ cây trồng quy định của các loại cây trồng thực tế.

- 1,2 là hệ số cây trồng xen canh.

- H luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1; trường hợp cây trồng thưa, hệ số giá bồi thường lớn hơn 1 thì được tính bằng 1.

* Cách tính S1 (tổng diện tích đất trồng cây thực tế bị thu hồi):

- Cây trồng thâm canh theo kiểu nhà vườn hay cây vườn tạp thì S1 được xác định là toàn bộ diện tích đất bị thu hồi.

- Cây trồng trên thửa đất ở và đất vườn cùng thửa đất ở thì S1 được xác định là tổng diện tích đất bị thu hồi (đất ở và đất vườn cùng thửa) trừ đi (-) diện tích đã xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc.

* Cách tính S2 (tổng diện tích đất theo định mức kỹ thuật quy định của các loại cây trồng thực tế): Được tính bằng tổng diện tích định mức đất cho một loại cây trồng cụ thể (theo mật độ quy định đối với từng loại cây trồng) nhân với (x) số lượng cây trồng thực tế của từng loại cây.

* Ví dụ: Gia đình ông Nguyễn Văn A bị thu hồi 1.000 m2 đất trồng cây, trên diện tích này gia đình đã trồng 30 cây vải thiều, 20 cây bưởi, 10 cây hồng.

Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật và mật độ cây trồng quy định:

- Đất trồng vải, nhãn theo định mức: 25 m2/cây.

- Đất trồng bưởi theo định mức: 20 m2/cây.

- Đất trồng hồng theo định mức: 16,7 m2/cây.

Tổng diện tích đất theo định mức kỹ thuật của 3 loại cây được tính là:

(30 cây vải thiều x 25 m2) + (20 cây bưởi x 20 m2) + (10 cây hồng x 16,7 m2) = 1.317 m2.

Hệ số giá bồi thường (H) =  x 1,2 = 0,91

- Đơn giá bồi thường cho 01 cây vải thiều có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm là 200.000 đồng x 0,91 = 182.000 đồng/cây.

- Đơn giá bồi thường cho 01 cây bưởi có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm là 100.000 đồng x 0,91 = 91.000 đồng/cây.

- Đơn giá bồi thường cho 01 cây hồng có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm là 480.000 đồng x 0,91 = 436.800 đồng/cây.

Điều 5. Phương pháp xác định các tiêu thức để tính bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản

1. Cây ăn quả

a) Cách xác định đường kính gốc

Việc bồi thường đối với cây ăn quả dựa trên tiêu thức đường kính gốc và khả năng cho thu hoạch sản phẩm, đường kính gốc được xác định cụ thể như sau:

- Đối với cây trồng hạt hoặc chiết cành: Đường kính gốc của cây được đo sát phía trên phần rễ nổi (cổ rễ), nếu cây không có rễ nổi thì đường kính gốc được đo sát mặt đất.

- Đối với cây trồng bằng phương pháp ghép cành: Đường kính gốc của cây được đo cách mặt đất 15 cm.

- Trường hợp cây có nhiều thân mọc trên một gốc sát mặt đất thì đường kính gốc được xác định bằng đường kính của từng thân cây cộng lại (đo cách mặt đất 15 cm).

b) Mật độ, khoảng cách cây trồng

- Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng loại cây trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp.

- Trường hợp cây ăn quả như nhãn, vải, mít, hồng, xoài,... trong thời gian mới trồng chưa cho thu hoạch còn đất trống có thể trồng xen canh các loại cây ngắn ngày hoặc trồng cây ăn quả là loại cây thấp, tán nhỏ, nhanh cho thu hoạch như dứa, đu đủ, đỗ, lạc,... việc thực hiện xen canh trong sản xuất phải theo nguyên tắc chỉ được trồng xen những loại cây trồng phù hợp, có tầng tạo tán cây cách biệt nhau và mật độ cây trồng xen canh được tính bằng tổng mật độ của hai loại cây trồng đó.

2. Cây công nghiệp

a) Cây công nghiệp là cây gỗ lớn như quế, hồi, trầu, sở,... cách xác định đường kính gốc như sau:

- Cây mới trồng từ 03 tháng đến 01 năm đường kính gốc được đo sát mặt đất.

- Cây trồng đang ở thời kỳ đầu tư hoặc đang ở thời kỳ kiến thiết cơ bản (từ hết năm thứ nhất đến hết năm thứ 03), cây chưa khép tán thì đường kính gốc được đo sát mặt đất, với điều kiện chiều cao cây < 3="" m="" và="" đường="" kính="" sát="" gốc="" ≤="" 5="">

Trường hợp cây trồng đã khép tán hoặc cây đang trong thời kỳ kinh doanh (đã cho sản phẩm) có chiều cao cây ≥ 3 m thì đường kính gốc được đo cách mặt đất 1,3 m.

b) Cây chè xanh

- Tuổi của cây được xác định như sau:

+ Chè mới trồng được xác định thời gian trồng < 1="">

+ Chè trong thời kỳ kiến thiết cơ bản: Là cây được trong từ 01 năm đến hết năm thứ 03.

+ Chè trong thời kỳ kinh doanh cho sản lượng thu hoạch tính từ năm thứ 04 trở đi (trong thời kỳ kinh doanh tán chè ≤ 0,3 m2/cây được bồi thường bằng giá cây chè trong thời kỳ kiến thiết cơ bản).

- Trường hợp cây chè trồng thưa không đúng quy cách so với quy định có thể xác định số khóm quy ra mét vuông (m2). Mỗi mét vuông chè đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản phải có tối thiểu 03 khóm, trong thời kỳ kinh doanh có đường kính tán ≥ 0,4 m2 phải có tối thiểu 02 khóm, đường kính tán < 0,4="">2 phải có tối thiểu 03 khóm.

- Cây che bóng cho cây chè được quy định là những cây có tán thưa nhằm che bóng cho chè, tận dụng đất đai, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, đảm bảo điều kiện cho cây chè sinh trưởng và phát triển như trám, keo, mỡ, muồng đen, hoa hòe, bồ kết, trẩu. Mật độ trồng cây che bóng tối đa là 400 cây/ha.

c) Cây mía: Quy định bồi thường theo mét luống; trường hợp trồng không thành luống hoặc trồng thưa phải căn cứ số khóm để quy ra mét luống, mỗi mét luống có tối thiểu 4 khóm hoặc 12 cây mía trưởng thành.

d) Các loại cây công nghiệp khác: Áp dụng theo Phụ lục đơn giá bồi thường kèm theo Quy định này.

3. Cây bóng mát, hoa và cây cảnh

a) Đối với cây bóng mát như bàng, phượng vỹ, xà cừ, bằng lăng,... đường kính gốc được đo như sau: Cây còn nhỏ, chưa có độ che phủ, cây chưa khép tán chiều cao cây < 3="" m="" thì="" đường="" kính="" gốc="" được="" đo="" sát="" mặt="" đất="" với="" điều="" kiện="" đường="" kính="" gốc="" nhỏ="" hơn="" hoặc="" bằng="" 5="" cm;="" khi="" cây="" đã="" khép="" tán,="" chiều="" cao="" cây="" ≥="" 3="" m="" đường="" kính="" gốc="" đo="" cách="" mặt="" đất="" là="" 1,3="">

b) Các loại hoa trồng trên đất (chưa đến kỳ thu hoạch), bồi thường như đối với hoa trồng chuyên canh theo Phụ lục đơn giá tại Quy định này; nếu hoa không trồng theo luống thì căn cứ theo mật độ quy định của từng loại hoa cụ thể để quy ra mét vuông (m2) tính bồi thường.

c) Cây cảnh trồng trên đất, đơn giá bồi thường tính theo cây, thực tế có loại trồng thành khóm (nhiều cây trong một khóm) thì căn cứ vào quy cách, mật độ trồng cây cảnh để tính bồi thường.

4. Cây lấy gỗ, cây lâm nghiệp

a) Cây mới trồng từ 03 tháng đến 01 năm, đường kính gốc được đo sát mặt đất. Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (từ hết năm thứ 01 đến hết năm thứ 03), cây chưa khép tán có chiều cao cây < 3="" m="" thì="" đường="" kính="" gốc="" được="" đo="" sát="" mặt="" đất="" (với="" điều="" kiện="" đường="" kính="" gốc="" sát="" mặt="" đất="" ≤="" 5="">

b) Trường hợp cây đã khép tán, đã đến kỳ khai thác có chiều cao cây ≥ 3 m thì đường kính gốc được đo cách mặt đất 1,3 m.

c) Đối với cây đã đến kỳ khai thác: Chi bồi thường chi phí chặt hạ.

5. Cây vườn ươm

a) Vườn ươm phải đảm bảo tiêu chuẩn vườn ươm theo quy định.

b) Cây giống ươm trong bầu và cây vườn ươm trồng đất theo tiêu chuẩn vườn ươm chỉ hỗ trợ công di chuyển.

c) Đối với cây ăn quả, cây lâm nghiệp gieo trên đất chưa đủ tiêu chuẩn đưa ra vườn ươm nhân giống thì mật độ được tính bằng 150% so với cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

6. Cây trồng hằng năm

a) Chỉ bồi thường đối với sản lượng lúa và hoa màu chưa đến kỳ thu hoạch, không bồi thường đối với sản lượng lúa và hoa màu đã đến kỳ thu hoạch tại thời điểm thông báo thu hồi đất.

b) Mức bồi thường sản lượng đối với cây lương thực, cây rau màu được tính bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ cho năng suất cao nhất của cây trồng chính trong 03 năm liền kề theo thời giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thông báo thu hồi đất.

c) Cây trồng chính trồng trên đất nông nghiệp được xác định là cây lúa, nông sản cùng loại ở địa phương là thóc sạch.

d) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với chủ dự án và UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi lập biên bản kiểm kê cụ thể diện tích đất trồng cây thực tế, diện tích đất bỏ trống làm căn cứ lập phương án dự toán bồi thường cây cối hoa màu theo quy định.

7. Cây trồng làm hàng rào

Là loại cây trồng nhằm mục đích làm hàng rào bảo vệ, phải đảm bảo đủ kín có độ cao từ 50 cm trở lên (như hàng rào mây, gai, găng, xương rồng, dâm bụt,...) nếu trồng quá thưa chưa đảm bảo yêu cầu để bảo vệ thì phải quy ra mét dài (md) để xác định cho phù hợp. Trường hợp cây tre trồng để làm hàng rào mọc thành khóm cho thu hoạch cây hằng năm thì được bồi thường bằng giá cây tre theo Phụ lục đơn giá tại Quy định này.

8. Cây dược liệu

Là loại cây trồng nhằm mục đích làm thuốc chữa bệnh, phải đảm bảo được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật; nếu trồng quá dày, chưa đảm bảo yêu cầu về mật độ thì chỉ được tính theo mật độ trồng cây tối đa được cơ quan quản lý chuyên ngành quy định.

9. Sản lượng nuôi trồng thủy sản

a) Chỉ bồi thường đối với sản lượng thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch (là mức thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm), trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do việc di chuyển gây ra.

b) Không bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Các dự án mà phương án dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có thông báo trả tiền trước ngày Quy định này có hiệu lực thì thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Các dự án mà phương án dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa có thông báo trả tiền thì được lập lại theo Quy định này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét và điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Đơn giá (đồng)

I

CÂY ĂN QUẢ

 

 

1

Vải thiều các loại

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50="">

Cây

10.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm

Cây

70.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

150.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm

Cây

200.000

e

Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm

Cây

250.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

450.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

570.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm

Cây

812.000

i

Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm

Cây

1.500.000

j

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm

Cây

1.560.000

k

Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm

Cây

1.700.000

l

Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm

Cây

1.880.000

m

Cây có đường kính gốc > 35 cm

Cây

2.500.000

2

Nhãn lồng, Nhãn hương chi

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50="">

Cây

55.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm

Cây

75.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

140.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm

Cây

188.000

e

Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm

Cây

340.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

780.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

900.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm

Cây

1.300.000

i

Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm

Cây

1.900.000

j

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm

Cây

2.200.000

k

Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm

Cây

2.500.000

l

Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm

Cây

2.800.000

m

Cây có đường kính gốc > 35 cm

Cây

3.100.000

3

Nhãn khác, Vải ta

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

25.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm

Cây

38.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

63.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm

Cây

80.000

e

Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm

Cây

120.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

163.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

215.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm

Cây

275.000

i

Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm

Cây

400.000

j

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm

Cây

475.000

k

Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm

Cây

530.000

l

Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm

Cây

690.000

m

Cây có đường kính gốc > 35 cm

Cây

750.000

4

Hồng, Xoài các loại

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

55.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm

Cây

75.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

90.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm

Cây

170.000

e

Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm

Cây

220.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

300.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

480.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm

Cây

650.000

i

Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm

Cây

720.000

j

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm

Cây

850.000

k

Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm

Cây

900.000

l

Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm

Cây

1.200.000

m

Cây có đường kính gốc > 35 cm

Cây

1.500.000

5

Sấu, Mít

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

40.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm

Cây

60.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

95.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm

Cây

120.000

e

Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 20 cm

Cây

160.000

f

Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm

Cây

350.000

g

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm

Cây

600.000

h

Cây có đường kính gốc > 30 cm đến 35 cm

Cây

900.000

i

Cây có đường kính gốc > 35 cm đến 40 cm

Cây

1.500.000

j

Cây có đường kính gốc > 40 cm

Cây

2.000.000

6

Muỗng, Quéo, Cóc, Chay

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

38.500

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm

Cây

55.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

90.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm

Cây

120.000

e

Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 20 cm

Cây

150.000

f

Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm

Cây

220.000

g

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm

Cây

400.000

h

Cây có đường kính gốc > 30 cm đến 35 cm

Cây

520.000

i

Cây có đường kính gốc > 35 cm đến 40 cm

Cây

650.000

j

Cây có đường kính gốc > 40 cm

Cây

780.000

7

Hng xiêm, Vú sữa

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

35.500

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm

Cây

55.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

69.500

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm

Cây

90.000

e

Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm

Cây

130.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

250.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

320.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm

Cây

360.000

i

Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm

Cây

450.000

j

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm

Cây

520.000

k

Cây có đường kính gốc > 30 cm

Cây

580.000

8

Mận, Đào, Mơ, Lê

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

35.500

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm

Cây

55.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

69.500

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm

Cây

90.000

e

Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm

Cây

130.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

240.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

330.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm

Cây

360.000

i

Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm

Cây

450.000

j

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm

Cây

520.000

k

Cây có đường kính gốc > 30 cm

Cây

580.000

9

Cam, Chanh, Quýt, Quất các loại

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 25="">

Cây

44.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 1,5 cm

Cây

55.000

c

Cây trồng đường kính gốc > 1,5 cm chưa cho thu hoạch quả

Cây

207.000

d

Cây đã cho thu hoạch quả

Cây

412.500

10

Cam, Bưởi các loại, Phật thủ

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

50.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm

Cây

70.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

100.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm

Cây

120.000

e

Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm

Cây

350.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

380.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

420.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 25 cm

Cây

450.000

i

Cây có đường kính gốc > 25 cm

Cây

500.000

11

Bơ, Lựu, Ổi, Táo các loại

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 30="">

Cây

35.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm

Cây

75.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm chưa cho thu hoạch quả

Cây

200.000

d

Cây đã cho thu hoạch quả

Cây

350.000

12

Trứng gà, Roi, Khế, Dọc, Sung, Tai chua, Me

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="">

Cây

20.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm

Cây

38.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

50.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm

Cây

88.000

e

Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm

Cây

125.000

f

Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm

Cây

163.000

g

Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm

Cây

188.000

h

Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm

Cây

225.000

i

Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm

Cây

250.000

j

Cây có đường kính gốc > 25 cm

Cây

288.000

13

Thị, Dâu da đất, Mắc mật, Dâu da xoan, Hồng bì, Dâu ăn quả

 

 

a

Cây con mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50="">

Cây

25.000

b

Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm

Cây

50.000

c

Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm

Cây

82.000

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 10 cm

Cây

113.000

e

Cây có đường kính gốc > 10 cm đến 20 cm

Cây

138.000

f

Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm

Cây

175.000

g

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm

Cây

188.000

h

Cây có đường kính gốc > 30 cm

Cây

213.000

14

Na các loại

 

 

a

Cây con mới trồng đường kính gốc <1 cm="" cao="" ≥="" 25="">

Cây

40.000

b

Cây trồng đường kính gốc ≥ 1 cm đến 2 cm

Cây

60.000

c

Cây trồng đường kính gốc từ > 2 cm chưa có quả

Cây

250.000

d

Cây trồng đã cho thu hoạch quả

Cây

500.000

15

Đu đủ các loại

 

 

a

Cây con mới trồng đường kính gốc <1,2 cm="" cao="" ≥="" 15="">

Cây

7.500

b

Cây trồng đường kính gốc ≥ 1,2 cm đến 2 cm

Cây

10.000

c

Cây trồng chưa có quả đường kính gốc > 2 cm

Cây

27.500

d

Cây trồng đã cho thu hoạch quả

Cây

105.000

16

Cau lấy quả các loại

 

 

a

Cây con mới trồng thân cao ≥ 30 cm

Cây

42.000

b

Cây trồng trên 1 năm, cao > 50 cm đến 1 m

Cây

97.000

c

Cây trồng chưa có quả cao > 1 m

Cây

150.000

d

Cây cho thu hoạch quả

Cây

400.000

17

Dừa lấy quả

 

 

a

Cây con mới trồng thân cao > 50 cm đến 1 m

Cây

70.000

b

Cây trồng trên 2 năm

Cây

137.500

c

Cây trồng chưa cho thu hoạch quả cao > 1 m

Cây

207.000

d

Cây đã cho thu hoạch quả

Cây

550.000

18

Nho, Nhót các loại

 

 

a

Tán lá rộng < 3="">2

m2

11.000

b

Tán lá rộng từ 3 - 5 m2

m2

16.500

c

Tán lá rộng > 5 m2

m2

33.000

19

Thanh long

 

 

a

Cây mới trồng thân cao ≥ 30 cm

Cây

13.500

b

Cây trồng chưa có quả đường kính gốc > 2 cm

Cây

27.500

c

Cây trồng đã cho thu hoạch quả

Cây

97.000

20

Dứa

 

 

a

Cây con mới trồng dưới 3 tháng

Cây

1.500

b

Cây trồng t 3 - 6 tháng

Mét dài

2.000

c

Cây trồng chuẩn bị đến kỳ cho thu hoạch

Mét dài

6.000

d

Cây trồng đang cho thu hoạch (1 m trồng 3 bụi)

Mét dài

12.000

21

Chuối các loại

 

 

a

Cây mới trồng từ 3 - 6 tháng

Cây

12.000

b

Cây chưa có buồng non

Cây

30.000

c

Cây có buồng non

Cây

100.000

II

CÂY CÔNG NGHIỆP

 

 

1

Mía các loại

 

 

a

Cây mới trồng dưới 3 tháng

Mét luống

9.000

b

Cây mía tơ trồng ≥ 3 tháng đến 12 tháng

Mét luống

11.000

c

Mía gốc trồng dưới 3 năm; Mía đến vụ thu hoạch

Mét luống

20.000

d

Gốc ủ chờ khai thác vụ sau (dưới 3 năm)

Mét luống

15.000

e

Gốc mía trồng > 3 năm (không bồi thường)

 

 

2

Cây Cọ lấy lá, cây Móc

 

 

a

Cây mới trồng thân cao từ > 30 cm đến 1 m

Cây

27.500

b

Cây có thân cao từ > 1 m đến 3 m

Cây

42.000

c

Cây có thân cao từ >3 m đến 7 m

Cây

70.000

d

Cây có thân cao > 7 m (đã già cỗi) bồi thường công chặt hạ

Cây

80.000

3

Cà phê

 

 

a

Cây con mới trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao=""> 20 cm

Cây

6.500

b

Cây có đường kính gốc ≥ 0,5 cm

Cây

11.000

c

Cây trồng chuẩn bị đến thời kỳ kinh doanh chưa cho thu hoạch

Cây

50.000

d

Cây trồng đã cho thu hoạch sản lượng

Cây

100.000

4

Chè xanh trồng cành các loại

 

 

a

Cây con mới trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao=""> 20 cm

Cây

3.000

b

Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản có đường kính gốc ≥ 0,5 cm

M2

14.000

c

Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá > 0,3 m2 đến 0,49 m2

M2

20.000

d

Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá ≥ 0,5 m2

M2

24.000

e

Cây già cỗi

M2

3.000

5

Chè trồng hạt

 

 

a

Cây trồng lên mầm qua mặt đất 10 cm

Cây

2.000

b

Cây trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao=""> 25 cm

M2

11.000

c

Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản có đường kính gốc ≥ 0,5 cm

M2

13.000

d

Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá > 0,3 m2 đến 0,4 m2

M2

16.500

e

Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá > 0,4 m2

M2

19.000

f

Cây già cỗi

M2

2.500

6

Cây dâu nuôi tằm

 

 

a

Cây con mới trồng cao 30 cm

Cây

700

b

Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 3 năm đầu

M2

6.000

c

Cây trong thời kỳ kinh doanh

M2

7.500

7

Chè đắng, Vối, Chùm ngây

 

 

a

Cây con mới trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao="">< 1="">

Cây

9.000

b

Cây cao từ 1 m đến 2 m

Cây

19.000

c

Cây cao từ > 2m đến 5m

Cây

100.000

d

Cây cao > 5 m

Cây

125.000

8

Quế (hàng cách hàng 2,5 m; cây cách cây 2 m)

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40="">

Cây

7.000

b

Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5="">

Cây

11.000

c

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

32.000

d

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

63.000

e

Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30="">

Cây

125.000

f

Cây có đường kính gốc từ 30 cm đến < 40="">

Cây

250.000

g

Cây có đường kính gốc ≥ 40 cm

Cây

375.000

9

Hồi (hàng cách hàng 4 m; cây cách cây 4 m)

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40="">

Cây

17.000

b

Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5="">

Cây

25.000

c

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

63.000

d

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

125.000

e

Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30="">

Cây

213.000

f

Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm

Cây

350.000

10

Trẩu, Sở

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40="">

Cây

6.300

b

Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5="">

Cây

10.000

c

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

25.000

d

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

63.000

e

Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30="">

Cây

150.000

f

Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm

Cây

250.000

11

Hoa hòe (tương đương Hồi về chi phí trồng)

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc từ < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40="">

Cây

18.000

b

Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5="">

Cây

25.000

c

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

150.000

d

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

250.000

e

Cây có đường kính gốc ≥ 20 cm

Cây

375.000

III

CÂY BÓNG MÁT, CÂY CNH

 

 

 

Cây bóng mát

 

 

1

Bàng, Phượng vĩ, Muồng

 

 

a

Cây mới trồng cao trên 2 m, đường kính gốc <5>

Cây

20.000

b

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

25.000

c

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

63.000

d

Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30="">

Cây

150.000

e

Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm

Cây

200.000

2

Bằng lăng, Hoa sữa, Trứng cá và các cây tương tự

 

 

a

Cây mới trồng cao trên 2 m, đường kính gốc <5>

Cây

30.000

b

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

38.000

c

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

75.000

d

Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30="">

Cây

163.000

e

Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm

Cây

200.000

3

Cây dây leo

 

 

 

Hoa giấy, Châm bầu và cây tương tự trồng đất

Khóm

50.000

4

Hoa ngọc lan

 

 

a

Cây mới trồng cao trên 2 m, đường kính gốc < 5="">

Cây

70.000

b

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

75.000

c

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

125.000

d

Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30="">

Cây

188.000

e

Cây có đường kính gốc từ 30 cm đến < 40="">

Cây

300.000

f

Cây cổ thụ có đường kính gốc ≥ 40 cm

Cây

350.000

5

Bồi thường công chặt hạ đối với cây xanh đường phố
(chiều cao cây tính từ vị trí người chặt cao nhất)

 

 

a

Cây cao < 6="" m="" và="" có="" đường="" kính="" gốc="" từ="" 10="" cm="" đến="" 20="">

Cây

550.000

b

Cây cao từ 6 m đến 12 m và có đường kính gốc từ > 20cm đến 50 cm

Cây

1.515.000

c

Cây cao > 12 m và có đường kính gốc > 50cm

Cây

3.078.000

 

Cây cảnh

 

 

1

Cây dừa cảnh, Ngâu: Cao 60 cm trở lên

Cây

85.000

2

Cây cọ cảnh thân cao 50 cm trở lên

Cây

103.000

3

Cây Vạn tuế, Thiên tuế: Cao 50 cm trở lên

Cây

25.000

4

Cây xanh, Si, Sung cảnh, Dương liễu, Lá đỏ: Cao 50 cm trở lên

Cây

30.000

5

Tùng, Bách: Tán rộng 50 cm trở lên

Cây

40.000

6

Thiết mộc lan, Trà mi: Cao 50 cm trở lên

Cây

25.000

7

Huyết dụ, Chuối cảnh, Dứa cảnh, Phát lộc, Vạn niên thanh, Trạng nguyên: Cao 60 cm trở lên

Cây

14.000

8

Quỳnh, Giao, Dạ hương, Móng rồng

Cây

25.000

9

Cây Lá láng, Đuôi lươn, Lưỡi hổ, Ké, cây làm thuốc cùng loại khác

Khóm

6.500

10

Mây cảnh, Trúc cảnh: Cao 50 cm trở lên

Khóm

25.000

11

Ngũ gia bì cao 50 cm trở lên

Khóm

25.000

12

Dâm bụt cao 50 cm trở lên

Khóm

6.500

13

Xương rồng cao 50 cm trở lên

Khóm

13.000

14

Trúc nhật cao 50 cm trở lên

Khóm

13.000

15

Đối với cây Sưa, Duối, Đào tiên, cây cảnh là cây thế, cây cổ thụ, cây trong chậu: Cây cảnh có giá trị cao hỗ trợ công di chuyển

 

 

a

Cây trồng chậu

 

 

-

Cây trồng chậu có đường kính chậu ≤ 30 cm

Chậu

3.000

-

Cây trồng chậu có đường kính chậu > 30 cm đến 50 cm

Chậu

6.500

-

Cây trồng chậu có đường kính chậu > 50 cm đến 90 cm

Chậu

13.000

-

Cây trồng chậu có đường kính chậu > 90 cm

Chậu

63.000

b

Cây Sưa, Duối, Đào tiên, cây cảnh là cây thế, cây cổ thụ, cau vua, lộc vừng,...trồng đất

 

 

-

Cây có đường kính gốc < 3="">

Cây

8.000

-

Cây có đường kính gốc từ 3 cm đến < 10="">

Cây

49.000

-

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến 20 cm

Cây

162.000

-

Cây có đường kính gốc > 20 cm đến ≤ 50 cm

Cây

244.000

-

Cây có đường kính gốc > 50 cm đến ≤ 100 cm

Cây

600.000

-

Cây có đường kính gốc > 100 cm đến ≤ 150 cm

Cây

800.000

c

Cây trồng làm hàng rào

 

 

 

Các loại cây làm hàng rào cao > 50 cm trở lên, trồng dày như; Dâm bụt, Xương rồng, Mây,...

Mét dài

10.000

IV

CÂY LẤY GỖ, CÂY LÂM NGHIỆP

 

 

1

Cây trong thời kỳ đầu tư cơ bản

 

 

a

Cây cao < 50="" cm="" có="" đường="" kính="" gốc="">< 1="">

Cây

2.000

b

Cây cao ≥ 50 cm, đường kính gốc từ 1 đến 2 cm

Cây

7.500

c

Cây có đường kính gốc > 2 cm đến ≤ 5 cm

Cây

14.500

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến ≤ 10 cm

Cây

35.000

e

Cây có đường kính gốc > 10 cm đến ≤ 20 cm

Cây

49.500

2

Cây đến thời kỳ khai thác (bồi thường công chặt hạ)

 

 

a

Cây có đường kính gốc > 20 cm đến ≤ 30 cm

Cây

41.000

b

Cây có đường kính gốc > 30 cm đến ≤ 40 cm

Cây

82.500

c

Cây có đường kính gốc > 40 cm đến ≤ 50 cm

Cây

150.000

d

Cây có đường kính gốc > 50 cm đến ≤ 60 cm

Cây

421.000

e

Cây có đường kính gốc > 60 cm đến ≤ 70 cm

Cây

902.000

f

Cây có đường kính gốc > 70 cm

Cây

1.485.000

3

Tre gai, Tre ngà

 

 

a

Khóm mới trồng đường kính gốc ≤ 5 cm

Khóm

14.500

b

Cây non, cây bánh tẻ

Cây

16.500

c

Măng đường kính gốc > 5 cm, cao từ 1,5 m trở lên

Cây

7.500

d

Cây già đường kính gốc 5 cm trở lên (bồi thường công chặt hạ)

Cây

9.000

4

Mai, Nghẹ, Hc, Luồng

 

 

a

Khóm mới trồng đường kính gốc ≤ 5 cm

Khóm

16.500

b

Cây non, cây bánh tẻ

Cây

25.500

c

Măng đường kính gốc > 5 cm, cao từ 1,5m trở lên

Cây

8.500

d

Cây già đường kính gốc 5 cm trở lên (bồi thường công chặt hạ)

Cây

11.000

5

Hóp, Vầu, Dùng

 

 

a

Khóm mới trồng đường kính gốc < 4="">

Khóm

8.500

b

Cây non, cây bánh tẻ

Cây

10.000

c

Măng đường kính gốc ≥ 4 cm, cao từ 1,5 m trở lên

Cây

5.500

d

Cây già đường kính gốc 4 cm trở lên (bồi thường công chặt hạ)

Cây

7.500

6

Nứa các loại

 

 

a

Bụi còn nhỏ chưa cho thu hoạch có từ 02 cây non trở lên

Bụi

14.000

b

Nứa đã cho thu hoạch cây đường kính gốc ≤ 3 cm

Cây

2.000

c

Nứa đã cho thu hoạch cây đường kính gốc > 3 cm

Cây

7.500

7

Măng bát độ

 

 

a

Cây mới trồng (từ 01 đến 02 năm)

Khóm

97.000

b

Đối với cây trồng từ 03 năm trở lên (trong thời gian cho thu hoạch)

Khóm

687.500

8

Bồ kết

 

 

a

Cây trồng có độ cao < 50="" cm="" đường="" kính="" gốc="">< 0,5="">

Cây

5.500

b

Cây trồng đường kính gốc > 0,5 cm đến ≤ 2 cm cao ≥ 50 cm

Cây

10.000

c

Cây có đường kính gốc > 2 cm đến 5 cm

Cây

16.500

d

Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 10 cm

Cây

70.000

e

Cây có đường kính gốc > 10 cm đến 20 cm

Cây

110.000

f

Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm

Cây

200.000

g

Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm

Cây

300.000

h

Cây có đường kính gốc > 30 cm

Cây

400.000

9

Cây Trám các loại, Trầm hương

 

 

a

Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 50="">

Cây

30.000

b

Cây trồng có đường kính gốc từ 1 cm đến < 2="">

Cây

40.000

c

Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 3="">

Cây

50.000

d

Cây có đường kính gốc từ 3 cm đến <5>

Cây

76.000

e

Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10="">

Cây

100.000

f

Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20="">

Cây

200.000

g

Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30="">

Cây

350.000

h

Cây có đường kính gốc từ 30 cm đến < 40="">

Cây

700.000

i

Cây có đường kính gốc từ 40 cm đến ≤ 50 cm

Cây

1.200.000

j

Cây có đường kính gốc >50 cm

Cây

2.000.000

10

Cây vườn ươm các loại đủ tiêu chuẩn vườn ươm

 

 

a

Di chuyển cây giống trong bầu

M2

27.500

b

Di chuyển giống cây ăn quả trồng trên đất theo tiêu chuẩn vườn ươm

M2

69.500

c

Di chuyển giống cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp trồng trên đất theo tiêu chuẩn vườn ươm

M2

42.000

V

CÂY LƯƠNG THỰC, RAU MÀU, HOA VÀ CÁC LOẠI CÂY NGẮN NGÀY

 

 

1

Gấc, Mướp, Bầu, Bí, Su su, Sắn dây, Đỗ ván, Đỗ khế,...

 

 

a

Cây mới trồng tán lá rộng ≤ 5 m2

M2

10.000

b

Cây có tán lá rộng > 5 m2

M2

15.000

c

Cây đang vụ thu hoạch (không bồi thường)

 

 

2

Trầu không, Thiên lý, Lá mơ lông

 

 

a

Cây mới trồng tán lá rộng ≤ 5 m2

M2

9.000

b

Cây có tán lá rộng > 5 m2

M2

15.500

3

Cây trồng hàng năm bồi thường theo sản lượng (chưa đến kỳ thu hoạch)

 

 

a

Lúa đang trồng

M2

6.500

b

Cỏ chăn nuôi

M2

6.000

c

Cây mầu đang trồng (ngô, khoai, sắn, đỗ, lạc,...)

M2

6.000

d

Rau đang trồng các loại

M2

7.500

e

Hoa các loại trồng theo luống, theo hàng (chưa cho thu hoạch):

 

 

-

Hoa Cúc, Lay ơn, Huệ, Lương cát, Ngọc trâm

M2

25.000

-

Hoa Đồng tiền, nụ Tầm xuân, hoa Loa kèn, hoa Hồng, hoa Ly

M2

33.000

-

Hoa Lưu ly, Sen cạn, Thạch thảo

M2

22.000

-

Các loại hoa khác

M2

20.000

VI

CÂY DƯỢC LIỆU

 

 

1

Đinh lăng

Cây

8.800

2

Ba kích tím

Cây

9.400

3

Thìa canh

Cây

3.900

4

Thanh hao hoa vàng

Cây

2.000

5

Giảo cổ lam, Kim ngân, Hương nhu

Cây

2.900

6

Sâm cau

Cây

9.900

7

Kim tiền thảo giống

Cây

700

8

Tam thất bắc

Cây

18.200

9

Tam thất nam

Khóm

4.700

10

Nghệ đen

Khóm

2.200

11

Ích mẫu

Cây

700

12

Ac ti sô (Artichoke)

Cây

12.100

13

Hà thủ ô trắng

Cây

5.800

14

Hà thủ ô đỏ

Cây

9.400

15

Diệp hạ châu, Bông mã đề

Cây

600

16

Gối hạc

Cây

9.400

17

Hoàng tinh hoa đỏ

Cây

7.200

18

Hoằng đng

Cây

7.200

19

Thiên niên kiện

Cây

3.300

20

Sa nhân

Cây

5.000

21

Đỗ trọng

Cây

5.500

22

Chè hoa vàng

Cây

17.600

23

Bình vôi tím

Cây

22.000

24

Si tử

Cây

2.200

25

Các loại cây dược liệu khác

M2

15.400

VII

Bồi thường sản lượng nuôi trồng thủy sản (do phải thu hoạch sớm)

 

 

 

Ao hồ đang nuôi trồng thủy sản

M2

8.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/01/2017
Ngày hiệu lực 25/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Đoàn Văn Tuấn
Ngày ban hành 12/01/2017
Ngày hiệu lực 25/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất Thái Nguyên