Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND giá đo đạc tài sản gắn liền đất Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 3583/TTr-STNMT ngày 23 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre, bao gồm:

1. Đo đạc xác định diện tích, hình thể thửa đất khi người sử dụng đất có yêu cầu; Đo đạc do tách thửa (để phục vụ chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, cho, tặng, …); Đo đạc xác định diện tích, hình thể thửa đất (trường hợp sau khi hợp thửa và người sử dụng đất có yêu cầu); Đo đạc tài sản trên đất (kể cả tài sản không phải là nhà ở) khi người sử dụng đất có yêu cầu.

TT

Danh mục công việc

ĐVT

Đơn giá sản phẩm có VAT (đồng)

Khu đô thị

Ngoài khu đô thị

1

Diện tích dưới 100 m2

Thửa

300.000

250.000

2

Từ 100 m2 đến < 200 m2

Thửa

360.000

300.000

3

Từ 200 m2 đến < 500 m2

Thửa

420.000

350.000

4

Từ 500 m2 < 1.000 m2

Thửa

480.000

400.000

5

Từ 1.000 m2 < .2000 m2

Thửa

600.000

500.000

6

Từ 2.000 m2 < 3.000 m2

Thửa

960.000

800.000

7

Từ 3.000 m2 < 5.000 m2

Thửa

1.080.000

900.000

8

Từ 5.000 m2 < 1 ha

Thửa

1.200.000

1.000.000

9

Từ 1 ha trở lên

Thửa

150 đồng/ m2

125 đồng/ m2

2. Các trường hợp đặc biệt:

a. Đo đạc xác định ranh giới thửa đất đồng thời với đo đạc tài sản gắn liền với đất thì thu thêm: Tầng trệt (mặt đất) 1.000 đồng/m2; tầng 1 là 1.100 đồng/m2; tầng 2 là 1.200 đồng/m2; tầng 3 trở lên là 1.500 đồng/m2;

b. Giảm 50% đơn giá đối với trường hợp: Chủ sử dụng đất là thương binh, bệnh binh; là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

c. Miễn 100% đơn giá đối với trường hợp:

- Đo đạc phục vụ giao đất để cấp nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

- Đo đạc phục vụ giao đất quản lý của Uỷ ban nhân dân các cấp xã, huyện, tỉnh;

- Đo đạc lại (sửa sai) sau khi cơ quan đo đạc đã thực hiện đo đạc phục vụ nhu cầu thực hiện dự án hoặc giải quyết tranh chấp, khiếu nại nhưng có sai sót dẫn đến chênh lệch diện tích hoặc sai ranh đất,... phải tiến hành đo đạc lại.

3. Đo đạc phục hồi điểm góc ranh thửa đất, chuyển thiết kế ra thực địa.

TT

Danh mục công việc

ĐVT

Đơn giá sản phẩm có VAT (đồng)

Khu đô thị

Ngoài Khu đô thị

1

Phục hồi

01 điểm

300.000

250.000

2

Phục hồi

02 điểm

440.000

370.000

3

Phục hồi

03 điểm

590.000

500.000

4

Phục hồi

04 điểm

740.000

620.000

5

Phục hồi từ điểm thứ 5 trở đi, mỗi điểm thu thêm

01 điểm

110.000

110.000

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Quyết định này được áp dụng thống nhất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng đo đạc, lập bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật; tổ chức khác có đủ điều kiện hoạt động đo đạc bản đồ, nhằm đảm bảo đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Mức giá này làm cơ sở để thu khi thực hiện cung cấp dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính theo yêu cầu.

- Đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính được áp dụng thống nhất đối với các chủ sử dụng đất (tổ chức, hộ gia đình và cá nhân) khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có những biến động về các yếu tố cấu thành giá hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.

- Bãi bỏ Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2017
Ngày hiệu lực16/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành06/01/2017
       Ngày hiệu lực16/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính Bến Tre