Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 70/TTr-STP ngày 21 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Cục Bổ trợ tư pháp (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng XDKTrVB);
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH.

TM.ỦY NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

PHỤ LỤC

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái)

STT

NỘI DUNG

MỨC THU

I

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

(đồng/trường hợp)

1

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

150.000

2

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất.

150.000

3

Hợp đồng thuê, mượn quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản.

150.000

4

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

100.000

5

Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác.

100.000

6

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh.

200.000

7

Hợp đồng vay tiền.

120.000

8

Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản.

100.000

9

Hợp đồng ủy quyền.

80.000

10

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch.

100.000

11

Hợp đồng, giao dịch khác.

100.000

12

Văn bản hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

100.000

13

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

200.000

14

Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng.

150.000

15

Di chúc.

150.000

16

Văn bản từ chối nhận di sản.

100.000

17

Giấy ủy quyền.

50.000

II

ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BẢN

(đồng/trang)

1

Đánh máy văn bản (trang A4)

(không thu đối với trường hợp đã thu thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch tại mục I)

5.000

2

Sao chụp văn bản (trang A4)

500

3

Sao chụp văn bản (trang A3)

1.000

III

DỊCH TÀI LIỆU

(đồng/trang)

1

Dịch tiếng nước ngoài sang tiếng Việt .

150.000

2

Dịch tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

150.000

IV

CÁC VIỆC KHÁC

(đồng/trường hợp)

1

Sao lục hồ sơ.

50.000

2

Công bố di chúc.

100.000

3

Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế:

 

3.1

Dưới 10km

200.000

3.2

Từ 10km đến dưới 20km

400.000

3.3

Từ 20km đến dưới 50km

600.000

3.4

Các trường hợp khác

Tự thỏa thuận

(Ghi chú: Mức thu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2017
Ngày hiệu lực23/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Thị Thanh Trà
       Ngày ban hành13/01/2017
       Ngày hiệu lực23/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Yên Bái