Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 04 VĂN BẢN DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16 thảng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 10 thảng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản, bao gồm:

1. Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 17/11/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế giám sát đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lý do: Hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 nám 2018.

Điều 3. Trách nhiêm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo Lào Cai;
- Báo Lảo Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, các cv.
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đ
ặng Xuân Phong

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực10/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành30/01/2018
       Ngày hiệu lực10/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản Lào Cai

           • 30/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực