Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 67/2007/QĐ-UBND và Quyết định 34/2013/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 67/2007/QĐ-UBND 34/2013/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2007/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2013/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2013 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Lut Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2827/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 (hai) Quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, các phòng: KGVX, NC, TTTH-CB;

- Lưu: VT, TD3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH DO UBND TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh)

STT

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do bãi bỏ

01

67/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa - Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Không còn phù hợp với Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

02

34/2013/QĐ-UBND

22/8/2013

Về việc quy định tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Không còn phù hợp với Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tổ chức lễ hội.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 67/2007/QĐ-UBND 34/2013/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 67/2007/QĐ-UBND 34/2013/QĐ-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành02/01/2018
       Ngày hiệu lực12/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 67/2007/QĐ-UBND 34/2013/QĐ-UBND Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 67/2007/QĐ-UBND 34/2013/QĐ-UBND Bình Phước

           • 02/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực