Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước phòng chống buôn lậu Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 58/TTr-SCT ngày 07/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Công thương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2014 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (b/c);
- Vụ Pháp chế các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo DakLak;
- Các tổ chức, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Ch 120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là các Sở, ban, ngành) và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh)”.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

1. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, thủ trưởng các ngành chức năng chịu trách nhiệm về hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về toàn bộ hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý.

4. Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp; các cơ quan khác có trách nhiệm tham gia phối hợp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm không thuộc địa bàn, lĩnh vực do đơn vị mình chủ trì thì cơ quan phát hiện phải thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì để phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện quan hệ phối hợp

1. Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tuân thủ đúng pháp luật; đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

2. Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

3. Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải đảm bảo quy định về chế độ bảo mật;

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Đội, Đoàn kiểm tra liên ngành Thường trực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

4. Kiểm tra liên ngành việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao.

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công Thương

a) Là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, chủ trì tổ chức thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng; giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa là sản phẩm công nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan khác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường chất lượng; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý các vi phạm về bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giá.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương.

d) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm khi có yêu cầu.

đ) Báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

e) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể của tỉnh tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không tham gia tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện triển khai công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, các hoạt động thương mại trên thị trường, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương mại, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Tổng hợp tình hình thị trường, kết quả hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ngành, các cấp.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền;

b) Tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hóa, tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác định mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá theo quy định. Giải quyết kịp thời các chi phí xử lý vụ việc.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế chủ động phối hợp với các cơ quan Thuế, Hải quan, Đo lường, Bảo vệ thực vật, Quản lý thị trường…kịp thời phát hiện kiểm tra, kiểm soát đối với các đối tượng có hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và kinh doanh hàng hóa nhập lậu; điều tra xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, kinh doanh hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với cơ quan Y tế, Kiểm lâm, Quản lý thị trường kịp thời phát hiện và kiểm tra, kiểm soát các đối tượng, phương tiện vận chuyển động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến người và động vật, thực vật; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của các loại động vật đó;

c) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng phát hiện, dừng phương tiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, xử lý;

d) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chú ý phát hiện các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả có quy mô lớn, tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm như: Pháo nổ, vũ khí quân dụng, tiền giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế…kịp thời trao đổi với các lực lượng chức năng để có biện pháp ngăn chặn và xử lý. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra và xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định.

4. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để đưa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vào tiêu thụ trong thị trường nội địa.

b) Chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí, quản lý và sử dụng hóa đơn để phòng, chống hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống gian lận về thuế, phí, lệ phí; xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí theo thẩm quyền.

c) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng tuyên truyền, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến lĩnh vực thuế.

5. Cục Hải quan

a) Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; tổ chức phối hợp thực hiện việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan khác.

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

c) Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy đinh của nhà nước và các hành vi khác liên quan đến lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng; Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, lưu thông trên địa bàn tỉnh;

c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các hành vi vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản, chăn nuôi động vật và các sản phẩm động vật. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch.

d) Chỉ đạo Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an; Sở Y tế; Chi cục quản lý thị trường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản phẩm thực phẩm tươi sống.

7. Sở Tư pháp

Tham gia phối hợp với các Sở, ngành, Đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sở hữu trí tuệ theo chức năng nhiệm vụ được phân công và các hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa) của các tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an, Quản lý thị trường thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, sở hữu trí tuệ; kiểm tra việc sử dụng các phương tiện đo lường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh hợp pháp;

c) Đề xuất những biện pháp chống gian lận trong hoạt động đo lường khi các tổ chức, cá nhân áp dụng những kỹ thuật, công nghệ cao trên các phương tiện đo điện tử làm sai lệch kết quả đo nhằm thu lợi bất chính.

9. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thuỷ theo chức năng nhiệm vụ được phân công; Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cán bộ, công nhân viên trong ngành tích cực, chủ động tham gia phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm, chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế - xã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư kiện, kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính, xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin”.

12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

Phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả, xử lý các loại tiền giả lưu thông trên thị trường tỉnh.

13. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các cơ sở sản xuất, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép có liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý.

b) Phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng khu vực do quân đội quản lý để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

14. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng, các ngành có chức năng của nhà nước đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

15. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong các khu công nghiệp; phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng làm ăn bất chính, lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu tại các doanh nghiệp, kho bãi trong khu công nghiệp.

16. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức, thành viên phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng,chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

17. Các Sở, ngành khác

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao thương hàng hóa.

b) Tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành, Đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức chỉ đạo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác quản lý thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường ổn định và phát triển.

3. Chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn; việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả theo thẩm quyền.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát của tỉnh trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Chỉ đạo tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho các bộ phận chức năng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật.

6. Bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện làm việc để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương theo quy định.

7. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

8. Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về những bất cập cần sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham mưu, đề xuất những biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác này.

Chương III

NỘI DUNG, QUAN HỆ PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Điều 7. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo, bỏ lọt.

2. Phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, cụ thể:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn;

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý của từng ngành;

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách;

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

đ) Thông tin về vụ việc vi phạm đã kiểm tra, xử lý gồm: Tổ chức, cá nhân vi phạm; hành vi vi phạm, hình thức, biện pháp xử lý;

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Phối hợp trong việc tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cụ thể:

a) Tổ chức lực lượng, phương tiện để kiểm tra, ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;

b) Phối hợp trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia;

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật;

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp thực hiện; cơ quan chủ trì kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; các cơ quan tham gia hỗ trợ về lực lượng, chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

e) Phối hợp trong công tác bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

4. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, cụ thể:

a) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao tính tự giác trong chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Phối hợp với các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 8. Trách nhiệm trong quan hệ phối hợp

1. Các mối quan hệ phối hợp

a) Phối hợp giữa các sở, ban ngành, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng;

b) Phối hợp giữa các sở, ban ngành, các cơ quan chức năng với UBND các huyện, thị xã, thành phố;

c) Phối hợp giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố với nhau.

2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong chỉ đạo hoạt động phối hợp

a) Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành, định hướng hoạt động phối hợp đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

b) Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, nắm tình hình thực hiện hoạt động phối hợp giữa các sở, ban ngành; các cơ quan chức năng; UBND các huyện, thành phố để tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo chung.

3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì trong công tác phối hợp

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, đề án kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với địa bàn, lĩnh vực được phân công;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, địa phương thuộc lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách;

c) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực mình phụ trách để tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động của các sở, ban ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;

d) Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

đ) Tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được quyền yêu cầu các cơ quan có liên quan bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp

a) Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp;

b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị mình;

c) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

d) Tham dự các phiên họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, cơ quan chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu;

đ) Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Báo cáo, sơ kết, tổng kết

1. Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) hoặc đột xuất gửi Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) để tổng hợp;

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

2. Hình thức tổng kết

a) Kết thúc năm kế hoạch, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh chủ trì tổ chức tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của Quy chế này và các văn bản hướng dẫn có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên;

b) Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn được phân công các cơ quan chức năng tổ chức tổng kết các nội dung phối hợp theo Quy chế này hàng năm hoặc tổng kết theo chuyên đề, chương trình công tác cụ thể.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, chủ động làm việc với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp để tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa phương quản lý, đảm bảo hiệu quả.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Sở Công Thương) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước phòng chống buôn lậu Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước phòng chống buôn lậu Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành15/01/2018
       Ngày hiệu lực25/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước phòng chống buôn lậu Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước phòng chống buôn lậu Đắk Lắk

           • 15/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực