Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của y ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Pháp lệnh s 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác qun trang tại các nghĩa trang liệt sĩ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 148/TTr-LĐTBXH ngày 22/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐ-TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như điều 3;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các hoạt động quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Công trình ghi công liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ là công trình văn hóa - lịch sử, được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn, phong tục, tập quán của từng địa phương; ghi công các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế; đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sĩ của nhân dân và có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp nhân dân, các thế hệ thanh thiếu niên.

2. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm:

a) Nghĩa trang liệt sĩ: là nơi an táng và ghi công các liệt sĩ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ.

b) Đài tưởng niệm liệt sĩ: là công trình ghi công liệt sĩ đặt ở trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, của huyện, thành phố nơi không có nghĩa trang liệt sĩ hoặc ở những nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

c) Đền thờ liệt sĩ: là nơi thờ và ghi danh các liệt sĩ, được xây dựng ở nơi có nhiều chiến tích lịch stiêu biểu.

d) Nhà bia ghi tên liệt sĩ: là công trình ghi công liệt sĩ, được xây dựng ở xã, phường, thị trấn nơi không có nghĩa trang liệt sĩ.

3. Các hạng mục trong các công trình ghi công bao gồm: Đài Tổ quốc ghi công, phần mộ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, cổng, hàng rào bảo vệ khuôn viên các công trình ghi công liệt sĩ và các hệ thống điện, nước (nếu có).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, thành phố. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, thành phố.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

4. Các cơ quan được phân công quản lý các công trình ghi công liệt sĩ tùy theo quy mô, tính chất của công trình quyết định người làm công tác quản trang hoặc thành lập Ban quản lý các công trình ghi công liệt sĩ để thực hiện các nội dung quản lý công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại Điều 4 quy chế này.

Điều 4. Nội dung quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

1. Đối với Nghĩa trang liệt sĩ:

a) Xây dựng nội quy thăm viếng; bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, khuôn viên, cây cảnh của nghĩa trang, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;

b) Thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ từng phần mộ liệt sĩ (kể cả phần mộ đã di chuyển); tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ do thân nhân liệt sĩ di chuyển từ các nghĩa trang liệt sĩ trong nước về an táng theo nguyện vọng của gia đình, do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, khắc tên bia theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh, nhân dân đến thăm viếng mộ liệt sĩ; phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu, lễ cầu siêu tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ theo đúng nghi thức và quy định của nhà nước;

d) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có hài cốt liệt sĩ đang quản lý tại Nghĩa trang liệt sĩ có nguyện vọng cất bốc, di dời mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà (hoặc đến Nghĩa trang liệt sĩ khác) theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, tu sửa các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ; lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, tu bổ các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

e) Đối với các phần mộ đã di chuyển hài cốt, được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ hài cốt đã di chuyển về quê quán (hoặc chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ khác); lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ hồ sơ di chuyển;

g) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ;

h) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014.

2. Đối với công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đn thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ:

a) Xây dựng nội quy thăm viếng; bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đn thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;

b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng; phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo nghi lễ quy định;

c) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đn thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ; lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đn thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

d) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đn thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Điều 5. Kinh phí đảm bảo xây dựng, tu b, sửa chữa và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

1. Ngân sách Trung ương: Chi hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

2. Ngân sách địa phương:

a) Ngân sách tỉnh: Chi đầu tư xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang, các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

b) Ngân sách cấp huyện, thành phố: Chi công tác cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; các chi phí quản lý, bảo vệ, chăm sóc và tổ chức lễ viếng tại các công trình ghi công trên địa bàn huyện, thành phố; tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thành phố.

c) Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn: Chi tổ chức lễ viếng, bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc tu bổ công trình ghi công liệt sĩ của cấp xã, phường, thị trấn.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại khoản 1, khoản 2 điều này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. S Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hàng năm trên cơ sở dự toán ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo, chủ trì, lập kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; tổng hợp nhu cầu và kế hoạch kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động, huy động mọi nguồn lực để tu bổ, chăm sóc và thực hiện việc xây dựng, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

3. Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quy chế này.

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

Các tổ chức, cá nhân đến viếng, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ; không tự ý lắp đặt, cải tạo, làm thay đổi kết cấu, thiết kế, mỹ quan của các công trình ghi công liệt sĩ; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định của cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sĩ và theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Hà Giang

            • 08/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực