Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi mức chi hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 01/2018/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, NỘI DUNG CHI, MỨC CHI HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2016/QĐ-UBND NGÀY 05/5/2016 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bsung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuc kháng vi rút HIV;

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s4865/TTr-SYT ngày 01 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên đa bàn tnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

1. Bổ sung Điểm đ, Khoản 1, Điều 2 như sau:

“đ) Người nhiễm HIV/AIDS.”

2. Điều 4 được sửa đổi như sau:

a) Sửa đổi nội dung thứ nhất tại Điểm g, Khoản 2 như sau:

“- Đối với hộ nghèo: Căn cứ thẻ bảo hiểm y tế có mã HN còn hạn sử dụng.”

b) Bổ sung nội dung vào Điểm g, Khoản 2 như sau:

“- Đối với bệnh nhân HIV/AIDS: Có tên trong danh sách bệnh nhân HIV/AIDS do ngành y tế Đồng Nai quản lý.”

c) Điểm a, Khoản 3 được sửa đổi như sau:

“a) Tiếp nhận hồ sơ

- Đối với trường hợp điều trị trong tnh: Thực hiện ngay trong thời gian người bệnh điều trtại cơ sở y tế hoặc không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc ktừ ngày người bệnh ra viện.

- Đối với trường hợp điều trị ngoại tnh: Thực hiện trong vòng 90 (chín mươi) ngày làm việc kể từ ngày người bệnh ra viện.

- Các cơ sở y tế của nhà nước từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thanh toán hồ sơ của người bệnh có trách nhiệm tập hợp hồ sơ đã thanh toán theo tháng hoặc quý và trình Thường trực Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo để thanh quyết toán chậm nhất vào ngày 10 tháng sau.”

3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi Điểm c, Khoản 3 như sau:

“c) Định mức:

- Từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng hỗ trợ 100%.

- Trên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng hỗ trợ 80%.

- Trên 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng hỗ trợ 60%.

- Trên 4.000.000 đồng hỗ trợ 50%.

Mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/người/năm.”

b) Bổ sung Khoản 5 như sau:

“5. Hỗ trợ 100% chi phí tiêm vaccin bệnh dại cho các đối tượng thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Hội đng Nhân dân tỉnh Đng Nai về chuẩn hộ nghèo.”

c) Bổ sung Khoản 6 như sau:

“6. Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế đối với thuốc kháng vi rút HIV, chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế.”

Điều 2.

a) Bãi bỏ từ “nghèo” trong Điều 1.

b) Bãi bỏ cụm từ “nội trú” tại Khoản 1, Điều 3; Điểm b, Khoản 3, Điều 5 và Điểm b, Khoản 4, Điều 5.

c) Bãi bỏ cụm từ “a, b, c” tại Điểm a, Khoản 4, Điều 5.

d) Thay đổi cụm từ “cho người nghèo” thành cụm từ “tại Quy định này” tại Khoản 1, Điều 2.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018. Các nội dung khác của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ mt phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng Nai; Thtrưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyn, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban KT, VHXH-HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- L
ưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ T
CH
Nguyễn
Quốc Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực01/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi mức chi hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi mức chi hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành11/01/2018
       Ngày hiệu lực01/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi mức chi hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi mức chi hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo Đồng Nai

        • 11/01/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/02/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực