Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TIẾP NHẬN, RÀ SOÁT BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ BÁN SỮA VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tui;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 6039/TTr-SCT ngày 28/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận, rà soát biểu mu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tui của các thương nhân phân phối có đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận, huyện, thị xã trong trường hợp giá bán lẻ của thương nhân phân phối vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã kê khai của thương nhân sản xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã quy trình, thủ tục thực hiện tiếp nhận, rà soát biu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối có đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tui của các thương nhân phân phối theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tui đối với thương nhân phân phối sản phẩm trên địa bàn quận, huyện, thị xã theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 01 năm 2018

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở; Công Thương, Tài Chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP, các phòng: TKBT, KT;
- Trung tâm Tin học- Công báo;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị;
- Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội;
- Lưu: VT, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành02/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội

            • 02/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực