Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2003/QĐ-UB về thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập trường Trung học Nguyễn Du Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 116/2003/QĐ-UB NGÀY 12/8/2002 CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU THUỘC ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 10/TTr-SNV ngày 02 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 116/2003/QĐ-UB ngày 12/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La.

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung
tâm Thông tin;
- Lưu VT, NC, Hip (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập trường Trung học Nguyễn Du Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập trường Trung học Nguyễn Du Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực25/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập trường Trung học Nguyễn Du Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập trường Trung học Nguyễn Du Sơn La

            • 04/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực