Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2019/QĐ-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2015/QĐ-UBND , NGÀY 20/11/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 457/TTr-SNV, ngày 06 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg , ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính ở địa phương đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Báo Vĩnh Long; Trung tâm Công báo;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, 1.1
1.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực15/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2019/QĐ-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2019/QĐ-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Quang
       Ngày ban hành04/01/2019
       Ngày hiệu lực15/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2019/QĐ-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2019/QĐ-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Vĩnh Long

          • 04/01/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/01/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực