Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sáp nhập hợp nhất các phòng chuyên môn Sở Tài chính Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP VÀ HỢP NHẤT CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc y ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập và hp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, như sau:

1. Sáp nhập Phòng Tin học - Thống kê tài chính vào Văn phòng Sở.

2. Hợp nhất Phòng Quản lý giá và công sản và Phòng Tài chính doanh nghiệp thành Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp.

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính sau khi hợp nhất bao gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý Ngân sách;

d) Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp;

đ) Phòng Tài chính Đầu tư;

e) Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 và bãi bỏ Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành ph Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2019
Ngày hiệu lực20/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sáp nhập hợp nhất các phòng chuyên môn Sở Tài chính Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sáp nhập hợp nhất các phòng chuyên môn Sở Tài chính Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành05/01/2019
       Ngày hiệu lực20/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sáp nhập hợp nhất các phòng chuyên môn Sở Tài chính Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sáp nhập hợp nhất các phòng chuyên môn Sở Tài chính Huế

           • 05/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực