Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực tài chính Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 473/TTr-STC ngày 18/12/2019; Thông báo số 1089/TB-VPUBND ngày 28/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 13 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước, cụ thể:

1. Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 về việc quy định thời gian phê chun quyết toán ngân sách địa phương.

2. Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 về việc quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tnh

3. Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 về ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Quyết định s14/2008/QĐ-UBND ngày 26/6/2008 về ban hành quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

5. Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 về việc sửa đi Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm trích nộp các khoản phí, lệ phí và quy định về lệ phí đăng ký cư trú.

6. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đi với chất thải rắn.

7. Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp đối với lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

8. Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh.

9. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí tại Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

10. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 về việc bổ sung Biểu Chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình.

11. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản.

12. Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 16, Mục I, Biểu chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

13. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 về việc quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ch
tịch và các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các Ban của HĐND tnh;
- Các Đại biểu HĐND t
nh;
- Chánh Phó CVP UBND tỉnh;
- TT Tin học - Công b
áo tỉnh;
- Lưu: VT, TT(100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2020
Ngày hiệu lực01/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(08/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực tài chính Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực tài chính Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành06/03/2020
        Ngày hiệu lực01/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (08/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực tài chính Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực tài chính Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

              • 06/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực