Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định sử dụng chứng thư số trong cơ quan nhà nước Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2017/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VÀ CHỮ KÝ SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định s 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký s và dịch vụ chứng thực chữ ký s;

Căn cứ Thông tư s 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện t trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản ca Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử công việc của các cơ quan, tổ chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tnh Sơn La tại Tờ trình số 01/TTr-STTTT ngày 02/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định s 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 2. Trách nhim tổ chức thc hin

1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng công báo tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với việc bãi bỏ văn bản.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng chứng thư số và ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2020
Ngày hiệu lực25/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định sử dụng chứng thư số trong cơ quan nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định sử dụng chứng thư số trong cơ quan nhà nước Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýPhạm Văn Thủy
       Ngày ban hành14/01/2020
       Ngày hiệu lực25/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định sử dụng chứng thư số trong cơ quan nhà nước Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định sử dụng chứng thư số trong cơ quan nhà nước Sơn La

           • 14/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực