Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2021/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2071/TTr-SCT ngày 29/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Tin học tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2021
Ngày hiệu lực15/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(17/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýVõ Văn Hưng
        Ngày ban hành05/01/2021
        Ngày hiệu lực15/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (17/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

              • 05/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực