Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2021/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 08-KL/TU ngày 03 tháng 12 năm 2020;

Theo ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 115/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc thỏa thuận chủ trương bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 801/TTr-STC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Mục XII, Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức 01 xe ô tô chuyên dùng (loại xe ô tô bán tải) trang bị cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để phục vụ các nhiệm vụ đặc thù trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Về mức giá trang bị xe ô tô chuyên dùng và các nội dung liên quan khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm Quyết định này)

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 và bổ sung Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh, CV;
- Sở Tư pháp, Ban GPMB tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long

 

PHỤ LỤC

CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ BỔ SUNG CHO BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỈNH
(Kèm theo Quyết định số        /2021/QĐ-UBND ngày         tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT

Đơn vị

Số lượng xe tối đa/01 đơn vị

Chủng loại

Mục đích sử dụng

 

Các đơn vị khác

 

 

 

1

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

01

Xe ô tô bán tải

Xe phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2021
Ngày hiệu lực18/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(18/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Phi Long
        Ngày ban hành07/01/2021
        Ngày hiệu lực18/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan tỉnh Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan tỉnh Bình Định

              • 07/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực